8 askerin ailesi endi?eli

PKK taraf?ndan serbest b?rak?ld?ktan sonra Van Askeri Mahkemesi taraf?ndan tutuklanan askerlerin aileleri, Van Asayi? Kolordu Komutanl????nda ?ocuklar?yla g?r??t?.


PKK taraf?ndan serbest b?rak?ld?ktan sonra Van Askeri Mahkemesi taraf?ndan tutuklanan askerlerin aileleri, Van Asayi? Kolordu Komutanl????nda ?ocuklar?yla g?r??t?. Aileler, ?ocuklar?na kar?? b?yle bir tutum al?naca??n? beklemediklerini ve ?ok ?zg?n olduklar?n? s?ylediler.
Hakkari?nin Da?l?ca b?lgesinde meydana gelen ?at??ma s?ras?nda PKK taraf?ndan al?konulan ve daha sonra serbest b?rak?lan, ancak Van Askeri Mahkemesi taraf?ndan ?Emre itaatsizlik? ve ?S?n?r ihlali? su?lamas?yla tutuklanan askerlerden Mardin do?umlu Ramazan Y?ce, Gaziantep do?umlu ?rfan Beyaz, Konya do?umlu Nihat Ba?ova ve A?r?-Patnos do?umlu ?lhami Demir?in aileleri, Van Asayi? Kolordu Komutanl????na gelerek tutuklanan ?ocuklar?yla g?r??t?.
Yak?nlar?yla birlikte k??lan?n ?n?ne gelen aileler, uzun bir s?re bekletildikten sonra i?eri al?nd?. Askerlerin anne ve babalar? i?eri al?n?rken, di?er yak?nlar? i?eri al?nmad?. Nizamiye kap?s?nda bekletilen baz? annelerin a?lamas? dikkat ?ekti. Ailelere ?ocuklar?yla g?r??meleri i?in yaln?zca 15 dakika s?re verildi.
Kolordu Komutanl????ndan ??kt?ktan sonra T?rk?e bilmedi?i i?in K?rt?e konu?an Ramazan Y?ce?nin annesi Fatma Y?ce, o?lunun ?at??mada hafif yaraland???n? s?yledi. ?ok ?zg?n olduklar?n? ve ?ocuklar?na haks?zl?k yap?ld???n? ifade eden Y?ce, ?O?lumun hafif yaras? var ama iyi. Umar?m bu yanl??tan d?nerler ve ?ocuklar?m?z? serbest b?rak?rlar. Onlar bunu hak etmedi? dedi.
O?lunu g?rmek i?in Konya?dan Van?a gelen Er Nihat Ba?ova?n?n babas? Fehmi Salman ise ?ocuklar?na y?nelik bu tavr?n kendilerini ?a??rtt???n? ve ?zd???n? s?yledi. B?yle bir karar beklemediklerini de belirten Salman, ?Gerekirse yurti?i ve yurtd???nda t?m hukuki haklar?m?z? kullanaca??z. ?ocuklar?m?za yap?lan b?y?k haks?zl?k. ??eride yaln?zca 15 dakika g?r??ebildik. O?lumun durumu iyi? diye konu?tu. Aileler, g?r??menin ard?ndan askeriyeden ayr?ld?. (Van/D?HA)
www.evrensel.net