Hi?bir ?ey eskisi gibi olmayacak

Graniser Seramik Fabrikas??nda ?al??makta olan bir i??iyim. Fabrikam?zda s?rmekte olan toplu g?r??meler t?kanm?? durumda. Tutulan uyu?mazl?k raporu ?al??ma Bakanl????na g?nderildi.


Graniser Seramik Fabrikas??nda ?al??makta olan bir i??iyim. Fabrikam?zda s?rmekte olan toplu g?r??meler t?kanm?? durumda. Tutulan uyu?mazl?k raporu ?al??ma Bakanl????na g?nderildi. Bir s?re sonra grev prosed?r? i?lemeye ba?layacak.
Bu durum i??ilerin aras?nda yeni bir heyecan yaratt?. Fabrikan?n b?y?k bir ?o?unlu?u grev karar?n? bekliyor. Ama bundan sonraki s?re? ne olursa olsun, bunda sonra hi?bir ?ey bizler a??s?ndan eskisi gibi olmayacak. ?rg?tl? olman?n, birlik olman?n ne demek oldu?unu eskisine g?re daha iyi biliyoruz art?k. Bu bile ba?l? ba??na bir kazan?md?r bizim i?in. Sadece bizler i?in de?il, Akhisar?daki di?er fabrikalarda ?al??an i??iler a??s?ndan da bir kazan?m oldu?unu d???n?yorum bizim m?cadelemizin.
Sizlere bununla ilgili bir ?rnek vermek istiyorum. ?ok k?sa bir s?re ?nce Akhisar?da bir fabrikadan ?ok say?da i??i i?ten ??kar?ld?. Bu arkada?lar?n ?o?u sigortas?z ?al???yorlard?. Tazminats?z ??k??lar? verildi. Graniser?den bir arkada??m?z?n da e?i ayn? ?ekilde ??kar?ld?. Ama arkada??m?z?n e?i avukata ba?vurdu ve tazminat?n? vermek zorunda kald?lar. Bu bile bize g?steriyor ki Graniser?deki m?cadele di?er i??i arkada?lar?m?z?n haklar?n? arama noktas?nda daha bilin?li davranmas?n? sa?l?yor. Bunlar da bizleri sevindiriyor tabii ki.
Art?k Graniser?de fabrika i?erisinde kimse bize k?t? davranam?yor, hakaret edemiyor. Tazminats?z ??k?? olmuyor. Daha bir?ok kazan?m?m?z oldu ?imdiden. Biz i??iler ba?ard?k bunlar?. Biz bug?ne kadar Graniser?e asla ihanet etmedik. Graniser i?in, ekme?imiz i?in ?al??t?k hep. ?imdi bizlere verilen s?zlerin, haklar?m?z?n toplus?zle?meye yans?mas?n? istiyoruz. Fabrikam?z devaml? ihracat yapmakta. Bu patronu oldu?u kadar bizleri de sevindirmekte. Ama art?k daha fazla diretmenin anlam? yok. ?steklerimizi kabul etmelidir patron. ?u asla unutulmamal?d?r; biz i??iler olmasak ne fabrika olur ne de patron.
Hakan Bahad?r Graniser i??isi (Akhisar/MAN?SA)
www.evrensel.net