G?c?m?z? sendika ?at?s? alt?nda birle?tirmeliyiz

Ben Manisa-Akhisar?da bulunan, 2000 civar?nda i??inin ?al??t??? Keskino?lu Fabrikas??nda ?al??maktay?m.


Ben Manisa-Akhisar?da bulunan, 2000 civar?nda i??inin ?al??t??? Keskino?lu Fabrikas??nda ?al??maktay?m. B?y?k bir ?irkettir Keskino?lu. ?retti?i ?r?nleri yurti?ine oldu?u kadar yurtd???na da pazarlar. Biz i??iler olarak Keskino?lu?na Nazi esir kamp? deriz. ???isine de?er vermez. Hasta olursun vizite ka??d? zor al?rs?n, al?p da hastaneye gitti?inde rapor almayacaks?n. ?Rapor al?rsan sen d???n? der yetkililer. A??r? derecede fazla mesai yapt?r?r, ?cretini vermez. Ba?ka fabrikalarda i? bulan arkada?lar?m?z ka?ar bizim fabrikadan. Bulamayanlar ise mecburen katlan?r bu ?al??ma ko?ullar?na.
Ama bundan bir y?l ?ncesi, bu ?al??ma ?artlar?na ?isyan? eden baz? arkada?lar?m?z sendika ?al??mas?n? ba?latt?lar. Bizler de duydu?umuzda bu olay?, destek verdik arkada?lar?m?za. ??te bu tarihten itibaren az da olsa bir d?zelme ya?and? ko?ullar?m?zda. Tabii baz? arkada?lar?m?z da i?inden oldular bu s?re?te. Sendikal ?al??man?n duyulmas? ?zerine, ?irket biraz daha dikkatli davran?yordu, bizlere ?irin g?z?kmeye ?al???yordu. Fazla mesailerimiz 2-3 saatle s?n?rland?r?ld?. ?cretlerimizde de belli bir oranda art?? oldu. Bize Keskino?lu, ?sendikan?n k?t? bir ?ey oldu?unu, sendikal ?al??ma yapanlar? i?ten ??karaca??n?? s?yl?yordu. Bundan sonra fazla mesailerin ve ?cretlerin d?zelece?ini, sendikala?ma ?al??mas?ndan dolay? i?ten ??kar?lan arkada?lar?m?zla g?r??mememiz gerekti?ini, aksi takdirde bizim zararl? ??kaca??m?z? s?yl?yordu.
Sendikal ?al??man?n ba?lamas? patronu da korkutmu?tu. Mecburen baz? iyile?tirmeler yapmaya ba?lam??t? patron. Ama bizler bu iyile?tirmelerle yetinmemeliyiz, yetinmeyece?iz de. Bizler g?rd?k ki sendika k?t? bir ?ey de?il. Ad?n?n bile duyulmas? bizim baz? haklar?m?z? almam?z noktas?nda yetti. Daha sa?lam bir ?ekilde ?rg?tlenip, sendikay? buraya getirirsek daha fazla hak elde edece?imizi biliyoruz. Buradan i??i arkada?lar?ma sesleniyorum; anayasal bir hak olan sendika hakk?m?z i?in korkmadan ama dikkatlice ?rg?tlenmeliyiz. Biz i??ilerin en b?y?k silah?d?r sendika. ??karlar?m?z? korumak i?in herkesin sendika kurma ve sendikaya ?ye olma hakk? vard?r. G?c?m?z? sendika ?at?s? alt?nda toplanarak birle?tirmeliyiz. ??te o zaman a?amayaca??m?z engel kalmaz. Biliyorum, ?ok kolay bir ?al??ma de?il elbette sendika ?al??mas? ama bizler i??iler olarak istersek ve kenetlenirsek ba?ar?r?z.
Graniser i??ilerine bakal?m; birlik oldular, da??lmad?lar ve sendikay? fabrikalar?na soktular. ?imdi de haklar?n? bir bir almaya ba?l?yorlar. ??ten at?lanlar tek tek geri d?nd?ler i?lerine. Hakl? olduklar? davalar?n? kazan?p, i?ba?? yapt?lar. Graniser bizler a??s?ndan ?ok ?nemli bir ?rnektir. Bizler de kazanabiliriz; yeter ki y?lmadan b?kmadan m?cadele edelim.
Keskino?lu Fabrikas??nda ?al??an bir i??i (Akhisar/MAN?SA)
www.evrensel.net