T?rk?lerle karde?lik ?a?r?s?

??renci topluluklar?n? d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda d?n Karde? T?rk?ler?in kat?l?m?yla ?t?rk?l? s?yle?i? yap?ld?.


??renci topluluklar?n? d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda d?n Karde? T?rk?ler?in kat?l?m?yla ?t?rk?l? s?yle?i? yap?ld?. T?rk?lerin, k?lt?rlerin ve halklar?n karde? oldu?una dikkat ?eken grup ?yeleri, t?rk?lerle bar?? ve karde?lik ?a?r?s? yapt?.
T?rk Halk Bilimi Toplulu?u ile M?zik Topluluklar??n?n ortakla?a d?zenledi?i etkinlik, ODT? K?lt?r Kongre Merkezi A Salonu?nda ger?ekle?tirildi. 200?den fazla ??rencinin kat?ld??? etkinli?in a??l???nda topluluklar ad?na yap?lan a??klamada, ?Bu emek emek ?r?len s?re?te Karde? T?rk?ler?in aram?zda olmas? bizim i?in ?ok anlaml?. T?rk?ler gibi kendi ?zelliklerimizden bir ?ey yitirmeden karde??e ya?ayabilmemiz i?in bu etkinli?i ger?ekle?tiriyoruz? denildi.
Etkinli?in ilk b?l?m?nde Karde? T?rk?ler ?yeleri son d?nemde ya?anlara ili?kin d???ncelerini anlatt?. Grup ?yelerinden Ayhan Akkaya, bar?? ve karde?lik i?inde ya?aman?n m?mk?n oldu?unu vurgulayarak, ?T?rkiye?de sava? isteyenlerin sesi y?kseliyor ama tam tersi de olabilir? dedi. T?rkiye?de ?e?itli dillerdeki t?rk?lerin ve farkl? k?lt?rlerin ortak paydalar? oldu?una i?aret eden Vedat Y?ld?r?m, ?Birlikte, karde??e ya?amak isteyenlerin seslerini ??karmas? ?ok ?nemli? dedi.
Fehmiye ?elik, T?rkiye?nin ?ok k?lt?rl? bir co?rafya oldu?unu vurgulayarak, Karde? T?rk?lerin ?e?itli dillerde t?rk?lerle karde?li?i ve bir arada ya?am? ?n plana ??karmaya ?al??t???n? s?yledi. Feryal ?ney ise, ?K??elerimize ?ekilip kalmamal?y?z. T?rk?lerimizdeki karde?li?i g?ndelik ya?am i?inde anlatmal?y?z? diye konu?tu. ?ney, t?m ??rencileri 16 Kas?m?da ODT??de d?zenlenecek bar?? y?r?y???ne kat?lmaya davet etti.
Etkinlik, Karde? T?rk?lerin s?yledi?i T?rk?e ve K?rt?e t?rk?lerle sona erdi.
Etkinli?in sonunda, Karde? T?rk?ler ?yeleriyle ODT? ??rencileri T?rk Halkbilim Toplulu?u'nun barakas?nda t?rk?ler s?ylemeye devam ettiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net