artvin?e dokunma!

Bergama, Artvin, Kazda??? ?imdi s?ra Artvin?de mi? Galiba ?yle... Yak?nda s?ra ba?kalar?na da gelecek... Artvin?de maden tart??malar? 1990?lar?n ba??nda COM?NCO ?irketiyle ba?lad?. De?i?ik s?re?lerden sonra g?n?m?ze kadar geldi. Ve bug?n maden aramac?l??? Artvin?i ve Artvinliyi tehdit etmekte?


Bergama, Artvin, Kazda???
?imdi s?ra Artvin?de mi?
Galiba ?yle...
Yak?nda s?ra ba?kalar?na da gelecek...
Artvin?de maden tart??malar? 1990?lar?n ba??nda COM?NCO ?irketiyle ba?lad?. De?i?ik s?re?lerden sonra g?n?m?ze kadar geldi. Ve bug?n maden aramac?l??? Artvin?i ve Artvinliyi tehdit etmekte?
Anayasam?z?n 56. maddesi ??yle der: ?Herkes sa?l?kl? ve dengeli bir ?evrede ya?am hakk?na sahiptir. ?evreyi geli?tirmek, ?evre sa?l???n? korumak ve ?evre kirlenmesini ?nlemek, devletin ve vatanda?lar?n g?revidir.?
Devlet g?revini yapmad???na g?re i? ba?a d???yor...
Artvin halk?, on be? y?l ?nce ?Artvin?e ve Artvinliye dokunma? diye ortaya ??karak de?i?ik m?cadele y?ntemleriyle, 1998 y?l?nda maden ?al??mas?n? durdurmay? ba?arm??t?. Ta ki an?lan ?irket el de?i?tirerek, yasalardan da g?? alarak yeniden harekete ge?inceye dek. Ama dikkatlerden ka??r?lan bir ?ey var... Artvin halk? d?n oldu?u gibi, bug?n de ayn? tepkisini, daha inan?l? ve daha kararl? bir ?ekilde y?ksek sesle ifade etmeye devam ediyor, devam edecek... 4 Kas?m 2007 Pazar g?n? Ye?il Artvin Derne?i?nin ?nc?l???nde Artvin?de d?zenlenen, binlerce ki?inin kat?ld??? ?Madene Hay?r? mitingi ?rne?inde oldu?u gibi...

Madenin ekonomik getirisi
Ekonomik kalk?nma a??s?ndan ele al?nd???nda maden i?letmecili?inin ?nemi elbette b?y?kt?r. Ancak son ??kar?lan 5177 say?l? Maden Yasas? ile bu i?letmecilikten, ?lkemizin hi?bir ??kar? s?z konusu de?ildir. ??yle ki; maden ?irketi elde etti?i gelirin (beyan usul?ne g?re) y?zde 2?sini ilgili kamu kurumlar?na ?deyecektir. Halbuki yasa gere?i bu t?r yat?r?mlara devlet taraf?ndan sa?lanan ?te?vik?le (vergi muafiyeti, SSK primlerinin, harcanan elektri?in vb. yar?s?n?n devlet taraf?ndan kar??lanmas? gibi), ad? yerli de olsa ?irketlerin b?y?k hissedar?n?n yabanc? oldu?u dikkate al?n?rsa, biz yabac? ?irketlere yeralt? kaynaklar?m?z? hibe etti?imiz gibi, ?st?ne ?sl?k bir de vergilerimizle bu ?irketlerin giderlerini ?d?yoruz, ?deyece?iz.
Maden i?letmecili?inde y?re halk?n?n ?al??t?r?laca?? abart?ld??? gibi de?ildir. ??letmede k?sa vadeli olmak ?zere, y?ze yak?n personel ?al??t?r?lacak, bunun bir k?sm? teknik elamanlardan, bir k?sm? da ?irketin kendi elamanlar?ndan olu?acak. Dolay?s?yla da y?re halk? bu i?letmecilikten beklenildi?i gibi yararlanamayacakt?r.

?evresel etkileri
Maden sahas?, Artvin Cerattepe mevkiinde, Kafkas?r turizm merkezinin tam ?zerinde, ?lkemizin en ?nemli do?a koruma merkezinden biri olan Hatila Vadisi Milli Park??n?n s?n?r?nda ve etki alan? i?erisinde bulunmaktad?r.
Burada maden ?al??malar? devam etti?i s?rece, patlat?lacak olan dinamitler, olas? heyelanlar? tetikleyecektir.
Hava, su ve toprak kirletilecektir. Binlerce a?a? kesilerek sadece ormanlar tahrip edilmeyecek, ayn? zamanda onlarca yaban hayvan?n?n bar?nma alanlar? da daralt?l?p yok edilecektir.
T?rkiye?de madencilik farkl? boyutlarda tart??(t?r)?l?yor. ?rne?in; ?Bir?ok yerde (Bergama ve Kazda???nda oldu?u gibi) alt?n m?, bak?r m?; ya da maden siyan?rle mi ayr??t?r?lacak, yoksa ba?ka bir y?ntemle mi i?lenecek?? ?eklinde...
Artvin Bak?r ??letmeleri A? ve DMT Alman Montan Hizmeti ve Teknoloji Enstit?s? ad?na sorumlu bir m?hendis, 29 Ekim 2007?de ?oruh Postas? gazetesine verdi?i r?portajda, kamuoyunun yanl?? bilgilendirildi?ini, ?NMET ?irketinin alt?n ??karma d???ncesinin olmad???n? s?yl?yor.
El insaf be karde?im! R?portaj?n tamam?n? buraya alam?yorum. Ancak s?z? edilen zat, s?z konusu yaz?da, ele?tirenleri bilgisizlikle su?luyor. Ne var ki oradaki cevherin kopleks cevher oldu?unu herkes bildi?ine g?re, faaliyetin kapal? i?letme y?ntemine g?re yap?larak, ham cevherin teleferik y?ntemiyle vadiye indirip oradan da kamyonlarla ?ayeli?ne g?t?r?lece?i bilinmektedir. Peki, ham cevheri al?rken bak?r? nas?l ayr??t?r?p da alt?n? ya da ba?ka bir madeni b?rakmay? d???n?yorlar? Ya da ?Nas?l olsa alt?n ??karaca??m?z bilinmiyor? deyip alt?n?n ?zerine yatmay? m? tasarl?yorlar? Bunlar kimi kand?rd?klar?n? zannediyor?..
Yine ayn? yaz? i?eri?inde ayn? ki?i, T?rk oldu?undan bahisle do?ay? sevdi?ini ve do?aya zarar vermeyeceklerini beyan ederek, ?isteyen herkesin ?irketi bilgilendirmek kayd?yla ?al??ma alan?nda inceleme yapabilece?ini? s?yl?yor. Ancak s?yleminden birka? g?n sonra, sadece foto?raf ?ekmek i?in ?al??ma b?lgesine giden belediye personeli, alana yakla?t?r?lm?yor. Bunu ben s?ylemiyorum, Artvin Belediye Ba?kan? Say?n Emin ?zg?n, binlerce ki?inin huzurunda miting alan?nda a??kl?yor. Ve devam ediyor: ??evreye zarar vermeden maden ??karacak teknoloji yok. Kim aksini iddia ediyorsa yalan s?yl?yor!..? Evet bunlar yalan s?yl?yor.
T?rkiye?de madencilik farkl? boyutlarda tart???lsa da, siyan?rle alt?n ayr??t?r?lmas?n?n ABD?de yasak oldu?unu bir kez daha hat?rlatarak, bizler art?k madenin alt?n m?, bak?r m?, g?m?? m?; ya da maden siyan?rle mi ayr??t?r?lacak, yoksa ba?ka bir ?eyle mi, bunu merak bile etmiyoruz. Diyoruz ki, ?Yeralt? kaynaklar?m?z? emperyalistler ve onun yerli i?birlik?ilerine pe?ke? ?ektirmeyece?iz?... Atalar?m?zdan ald???m?z emaneti, madem ki ?lkemiz i?in faydal? bir yat?r?ma d?n??t?remiyoruz, o halde ?ocuklar?m?za, ?zerinde g?venli ve sa?l?kl? olarak ya?ayabilecekleri bir bi?imde teslim etmeliyiz. Bu konuda kararl?y?z. Cerattepe?de ya da ba?ka bir yerde, hi? fark etmiyor.

Artvin?den elinizi ?ekiniz! Ne yapmal??
Cerattepe?de maden i?letmecili?inin Artvin?e, Artvinliye ?detece?i a??r bedeller vard?r.
Biz Artvinliler, zaten ?oruh ve vadisinde kaybettiklerimizi y?re?imize g?md?k. Ama art?k can damarlar?m?za dokundurtmayaca??z.
B?t?n bu olumsuzluklara ?dur? demek i?in en ?nemli g?rev; ?lke ??karlar?n? hi?e sayan, ihanet niteli?indeki maden yasas?n?, ?lke ve halk?n ??karlar?na uygun ?ekle d?n??t?rmek i?in hep birlikte m?cadele etmektir.
Artvin milletvekilleri ba?ta olmak ?zere, bu yasan?n yanl??l???na inanan t?m milletvekillerine, bu ?lkenin kaynaklar?n? daha fazla tahrip ettirmeden, insanlar? daha fazla huzursuz etmeden, bu yasay? k?kten de?i?tirmek gibi bir sorumluluklar?n?n oldu?unu hat?rlatmak istiyorum.
?ocuklar?m?za sa?l?kl? ve temiz bir ?evre b?rakmay? ba?araca??m?za olan inanc?mla, Artvin halk?n?n ve di?er b?lgelerde bununla ilgili m?cadele verenlerin hakl? davas?n? y?rekten destekliyor, ba?ar?lar diliyorum...
Rasim Y?lmaz
www.evrensel.net