x dosyalar?n?n ?ahane d?n???

Karanl?kta kalm?? ve ?a??klanamaz? olarak nitelendirilen dosyalara (yani ?X dosyalar??na) bakmay? g?rev edinen iki FBI ajan? Fox Mulder ve Dana Scully, y?llarca neredeyse 100 ?lkede heyecanla takip edildi. X dosyalar?, 2002 y?l?nda ekranlardan ayr?l?nca fethetti?i g?n?llerde b?y?k?e bir bo?luk b?rakt?.


Karanl?kta kalm?? ve ?a??klanamaz? olarak nitelendirilen dosyalara (yani ?X dosyalar??na) bakmay? g?rev edinen iki FBI ajan? Fox Mulder ve Dana Scully, y?llarca neredeyse 100 ?lkede heyecanla takip edildi. X dosyalar?, 2002 y?l?nda ekranlardan ayr?l?nca fethetti?i g?n?llerde b?y?k?e bir bo?luk b?rakt?.
??te bu bo?lu?u doldurmak ?zere, T?rkiye?de t?m?yle yerli bir yakla??m, yerli sermaye, yerli ?abalarla ve elbette yeni bir adla bir dizi ?ekiliyor. X Defterleri. Hangi sezon izleyicilerle bulu?aca?? bir s?r gibi saklanan dizinin ilk birka? b?l?m?n?, ad?n?n a??klanmas?n? istemeyen dizi y?netmeni ile izledik.
Dizi, yap?mc?n?n iste?i ?zerine kurgu bilim, Hollywood t?r? insand??? canl?lar ve t?rl? ?e?it metafizik konulardan s?yr?larak T?rkiye?deki ger?eklerle i? i?e olacak ?ekilde d???n?lm??. ?te yandan dizinin ara?t?rmac?-sorgulay?c? yan? daha da ?ne ??kar?lm??.
?lk b?l?mde hen?z adlar? d???nda kim olduklar? belli olmayan biri kad?n biri erkek, iki ara?t?rmac?n?n ?yk?s? var. Bu ki?iler diziye ad?n? veren harfin pe?inde ko?uyorlar. G?revleri, ?ok eskiden G?revimiz Tehlike dizisinde oldu?u gibi, bilinmeyen bir yerden ve uzaklardan bildiriliyor. Teknolojinin son olanaklar?ndan yararlanan ara?t?rmac?lar?n yeni g?revi, uydudan diz?st? bilgisayara gelen mesajda yaz?l?: e-postada ?X harfi T?rkiye?de nereden ba?layarak kullan?lmal??? yaz?yor. Ara?t?rmac?lar bu g?revin ne i?erdi?ini pek anlamad?klar?n? belirten, k?s?k g?zl? y?z ifadeleriyle bir an birbirlerine bak?yorlar ve ko?maya ba?l?yorlar. ?zleyen sahnede ara?t?rmac?lar? Bo?az k?y?s?nda, gazete sitelerindeki ar?ivleri tararken buluyoruz. ?X harfi? yaz?nca durumu anl?yorlar.
Sonraki sahnede ara?t?rmac?lar Ni?anta???ndalar. Sorunun yaln?zca yabanc? dil kullanmak olmad???n? ??karabildikleri i?in Quick Service, Brown Restaurant & Cafe, Quick Restaurant gibi adlar ta??yan yerlere bakm?yorlar. Onlar? gizemli ?X? ilgilendiriyor. Tahminleri do?ru ??k?yor. Ni?anta???nda bir?ok X i?yeri var. Stillus by Ajanx, yeni markalardan Paxiu Design, g?zel butiklerinden Maximum Butik, sinemalardan Movieplex, galerilerden Galeri x-ist hep burada. Hemen bu semtteki X?lere y?nelik olarak a??lm?? soru?turmalar? bulmak i?in internete g?z at?yorlar. Ama bu b?lgede b?yle bir soru?turma bulam?yorlar.
Ak?am saatinin sakinli?inden yararlanarak, tabelalar? inceleyerek ve foto?raflayarak Ni?anta???ndan Levent?e dek y?r?yorlar. Tabelalarda, bro??rlerde, ilanlarda s?k s?k ?faks? yerine ?fax? kullan?l?yor. Ekrana bir soru yans?yor: G?rd?kleri X?ler hakk?nda hukuki i?lem var m?? Bekledikleri gibi ??k?yor; yok. Ma?azalar?n kap?s?nda, i?inde ?X? ge?en bir kredi kart?n?n amblemini g?r?yorlar. Ani bir kararla ?nlerine ??kan, ?evre trafi?ini fel? eden al??veri? merkezine giriyorlar. ??inde ?X? ge?en kredi kart? i?in ba?vuru yapar gibi davran?p, k?sa boylu ?irin banka g?revlisinden bilgi al?yorlar. G?revli, kredi kart?nda ?X? ge?mesinin bir sorun olamayaca??n?, bu konuda g?vence verebilece?ini s?yl?yor. Bankan?n internet sitesindeki b?t?n bilgilere birlikte bakmay? bile ?neriyor. Haz?r internete girmi?ken, bankan?n internet sitesinin d???ndaki bir?ok ticari siteyi inceliyorlar. Nice ?X? dolu site buluyorlar.
Al??veri? merkezinden ??kmadan g?zleri ?Fox?lan?n? yazan dev ekranlara tak?l?yor. Demek ki, bir televizyon kanal?n?n ad?nda da ?X? var. Daha d??ar? ad?m atmadan, sorduklar? her soruya yan?t veren ve bir sorular? olursa kendisini aramalar?n? sal?k veren ?irin banka g?revlisini ar?yorlar. Ald?klar? bilgi beklediklerinden de ?nemli. Hemen son y?llarda T?rkiye?ye gelen futbolcular?n listesini buluyorlar. Bu listede ad?nda ?X? olan futbolcular var!
Gerilimli aray?? bitiyor. E?er ?X? kullanmak sorun olsayd?, b?t?n futbol program? sunucular?, milyonlarca futbol izleyicisi veya ad?nda ?X? olan kredi kart?n? kullananlar ve kabul edenler, yani devasa kitleler hakk?nda soru?turma a??lmas? gerekirdi. Bu futbolcular, ?lkenin her yerinde ma?lara ??kt?klar?na g?re sorun, yere mekana da ba?l? de?il. ?simlerde ?x, q, w? bulunmamas?na ili?kin 2003 tarihli ??i?leri Bakanl??? genelgesi de, ?X harfi nereden ba?layarak kullan?lmal?? sorusu da insan? yan?lt?c?. ?X harfi sorunu? kullan?lan harfle ili?kili falan de?il. ?X? kullanan ki?ilere ba?l? olarak sorun oluyor.
Son sahnede g?revlerini yerine getirmenin keyfiyle u?a?a binen ara?t?rmac?lar, u?aktaki ?Exit? i?aretlerine g?z ucuyla bakarak yerlerine oturuyorlar. U?ak hareket ettikten sonra hostesin 3 kere ?Exit? demesiyle y?zlerinde beliren tebess?m... Vee ekranda yava??a ?X Defterleri devam edecek? yaz?s? beliriyor.
Israr?m?za dayanamayan dizi y?netmeni, ?ekilen di?er iki b?l?m?n temalar?n? da a??kl?yor: ?3 W veya 1 W: Belediye Ba?kan? neyi kullanmal??? ve ?3-0-1=??.
?yi seyirler...
Do?. Dr. Serdar De?irmencio?lu
www.evrensel.net