Haydi Telekom greviyle dayan??maya

Telekom?da 29 g?nd?r grevde olan i??ilerle dayan??mak i?in T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ?yelerinin ba?latt??? ?5 liran? payla?? kampanyas? t?m T?rkiye?ye yay?l?yor.


Telekom?da 29 g?nd?r grevde olan i??ilerle dayan??mak i?in T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ?yelerinin ba?latt??? ?5 liran? payla?? kampanyas? t?m T?rkiye?ye yay?l?yor. Ba?ta Ankara, ?zmir olmak ?zerine bir?ok ilde ?ubeler, Telekom i??ileriyle dayan??mak i?in para toplamaya ba?lad?.
Petrol-?? Alia?a ?ube Ba?kan? Salih Ayd?n, sendika olarak bu konuda bir duyuru yay?nlad?klar?n?, T?rk-???in ?stanbul ?ubelerininkine benzer bir kampanya yapt?klar?n? ifade etti. ?Dayan??ma i?in sadece 5 lira gibi bir limit koymad?k. Herkes istedi?i d?zeyde verebilece?i dayan??may? verecek. Daha sonra bu toplanan miktar?, belirtilen hesap numaras?na Petrol-???in dayan??ma aidat? olarak yat?raca??z? diyen Ayd?n, i?yeri temsilciliklerine g?nderdikleri yaz?da, Telekom grevinin i??i s?n?f?n?n grevi oldu?unu vurgulad?klar?n? kaydetti.
Y?r?y??e kat?laca??z
?ube y?netimi olarak yapt?klar? toplant?da ba??? kampanyas? karar? ald?klar?n? s?yleyen SES ?i?li ?ube Ba?kan? Rabia Tuncer, T?rk-???in ?stanbul ?ubelerinin ba?latt??? kampanyay? duyunca buna dahil olduklar?n? s?yledi.
?rg?tl? olduklar? t?m i?yerlerinde ?yelerinden 5?er lira toplayacaklar?n? anlatan Tuncer, ?Cumartesi g?n? Mecidiyek?y?den Gayrettepe?ye yap?lacak olan y?r?y??e biz de kat?laca??z, yapacaklar? su? duyurusuna da kat?l?p destek verece?iz. Onlar?n esnek ?al??maya kar?? e?it i?e e?it ?cret talepleri bizim de taleplerimiz? diye konu?tu.
Bas?n-?? Ankara ?ube Ba?kan? Sava? Nigar da ?ube olarak ?rg?tl? olduklar? b?t?n i?yerlerinde ?5 liran? payla?? kampanyas?n? ba?latt?klar?n?, hatta toplad?klar? bir k?s?m paray? da hesap numaras?na yat?rd?klar?n? kaydetti.
??yerlerinde ?al??an i??ilerin b?y?k ?o?unlu?unun gen? i??iler oldu?unu, grev ve dayan??ma konusunda fazla bilgileri olmad???n? ifade eden Nigar, i?yerlerinde toplant?lar yapt?klar?n? belirtti.
?Ortak etkinlikler yapaca??z?
?Bizim zaten bu y?nde ?a?r?m?z vard?. G?nlerdir ?rg?tl? oldu?umuz i?yerlerindeki i??i arkada?larla yapt???m?z g?r??melerde, Telekom grevinin ?nemini anlatarak, grevle her konuda dayan??ma i?erisinde olmam?z gerekti?ini s?yledik. Urla?da, Modo?an?da yapt???m?z g?r??melerde i??ilerimizle, grevci i??ilerin ekonomik anlamda da desteklenmesi gerekti?ini kararla?t?rd?k? diyen D?SK/Genel-?? ?zmir 4 No?lu ?ube Ba?kan? Erkan Karaca, T?rk-?? ?ubelerinin ba?latt??? kampanyan?n bu a??dan ?ok ?nemli oldu?unu, kendilerinin 5 lira s?n?r? koymadan her i??inin kendi b?t?esine g?re dayan??ma i?erisinde olaca??n? dile getirdi. Karaca, ?rg?tl? olduklar? yerlerde bulunan grevci Telekom i??ileri ile birlikte ortak etkinlikler yapmay? da d???nd?klerini kaydetti.
Tek G?da-?? Adana ?ube Ba?kan? G?rsel Dili?ik?k da Telekom i??ileriyle dayan??ma ama?l? ?5 liran? payla?? kampanyas?n? her anlamda desteklediklerini, Telekom i??ileriyle t?m platformlarda beraberce y?r?yeceklerini ifade etti. Tek G?da-???in hem merkezi hem de Adana yerelinde Telekom i??ileriyle dayan??ma karar? ald???n? hat?rlatan Dili??k?k, t?m ?yelerine bu karar? duyuracaklar?n? bildirdi.
Kumanya g?t?recekler
Telekom?da ya?ananlar?n, T?rkiye?de ?zelle?tirmelerin hem ?al??anlar hem de toplum a??s?ndan olumsuz y?nlerini a??k bir ?ekilde ortaya koydu?unu belirten KESK Genel Ba?kan ?smail Hakk? Tombul, KESK, ba?l? sendikalar ve ?ubeler olarak Haber-???in yan?nda olacaklar?n? s?yledi. Tombul, yan yana m?cadele edeceklerini ve ellerinden gelen katk?y? sunacaklar?n? ifade etti.
Genel-?? ?stanbul 3 No?lu B?lge Ba?kan? Veysel Demir de grevi desteklediklerini, b?lge ?ube olarak s?k s?k grev yerlerine ziyaretler yapt?klar?n? belirterek, ?Grevin ba?ar?ya ula?mas? i?in elimizden geleni yapmaya haz?r?z. Bu grev i??i s?n?f?n?n bir onuru oldu. ?yelerimizden para toplay?p kumanya al?p g?t?rece?iz? dedi. Hava-?? Ankara ?ube Ba?kan? Mehmet Sar? da Ankara?da di?er ?ubeler ile g?r??erek bu kampanyaya ortak olabileceklerini kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
Her yerden destek geliyor

Dayan??ma komitesi
Gaziosmanpa?a?da (GOP) bulunan sendika ve dernekler, Telekom i??ileriyle dayan??ma komitesi kurdu. Bas?n toplant?s?yla a??klanan komite, birlikteli?in kal?c? olmas? ve daha da geni?lemesi i?in ?al??acak.
Telekom i??ilerinin ayn? zamanda t?m i??i ve emek?iler i?in m?cadele etti?ine dikkat ?eken E?itim Sen 4 No?lu ?ube Ba?kan? Ahmet Korkmaz, bu nedenle grevcilerle birlikte m?cadele edeceklerini bildirdi.
Haber-?? Temsilcisi Ahmet G?l de i?yerlerinde ve mahallelerde yap?lacak ayd?nlatma faaliyetlerinin kendilerine g?? verece?ini ifade etti. Son olarak Zaman gazetesinde yer alan bir haberin yine i??ileri su?lu g?sterdi?ini belirten G?l, gazeteyi protesto etmek i?in imza kampanyas? ba?latt?klar?n? belirtti.
Komitede; E?itim Sen 4 No?lu ?ube, Belediye-?? GOP Temsilcili?i, T?m Bel-Sen GOP ??yeri Temsilcili?i, Eczac?lar Odas? GOP Temsilcili?i, Bas?n-?? T?rko?lu Ambalaj Ba?temsilcisi, GOP Kad?n Derne?i, Mu? Varto ??meler K?y? Yard?mla?ma Derne?i ve Tokat Zile Kar??yaka K?y? Derne?i yer al?yor.

Tersane i??ileri ziyaret etti
Tuzla tersane i??ileri Pendik G?zelyal??da bulunan Telekom M?d?rl????ne destek ziyaretinde bulundular. Grev g?zc?leri ile g?r??en tersane i??ileri, 27 Ekim?de yapt?klar? mitinge verdikleri destekten dolay? grevci i??ilere te?ekk?r ettiler. Kendilerinin de Telekom grevine destek verdiklerini ifade eden tersane i??ileri, grevin ba?ar?ya ula?mas? i?in ellerinden gelini yapacaklar?n?, kitlesel destek ziyaretinde bulunacaklar?n? dile getirdiler.

Muhtar deste?i
Eski?ehir?de; Yenikent, G?ltepe, G?ztepe, B?y?kdere ve Y?ld?ztepe muhtarlar? Yenikent PTT Binas??na giderek, Telekom i??ilerinin grevine destek verdiler. Yenikent Mahallesi sakinlerinin de kat?ld??? ziyarette, konu?an Yenikent Mahallesi Muhtar? ??k?r ?zt?rk ?Bizler i??ilerin yan?nday?z? dedi. G?ltepe Mahallesi Muhtar? Ali Al?da muhtarlar olarak i??ilerin hakl? eylemlerini desteklediklerini s?yledi. Haber-?? B?lge Temsilcisi Muharrem ?ztay da verilen destek i?in te?ekk?r etti.
Ortak bildiri da??t?m?
T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ve Telekom i??ileri d?n sabah saat 07.00?de Kad?k?y ?skelesi?nde halka bildiri da??tt?lar. Neden grevde olduklar?n?n ve bas?nda grevle ilgili yer alan iddialar?n yalan oldu?unun anlat?ld??? bildirileri Emin?n? ve Be?ikta? iskeleleri ?n?nde da??tan sendikac?lar ve i??iler, greve destek istediler. Da??tt?klar? bildirilerin okunmas?n? isteyen sendikac?lar, halktan grev yerlerine gelerek kendilerini ziyaret etmelerini ve bildirileri ba?kalar?na da ula?t?rmalar?n? talep ettiler.

Grev g?zc?lerine gece ziyareti
Telekom i??ilerinin greviyle dayan??mak i?in ?5 liran? payla?? kampanyas? ba?latan T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ?yesi sendikac?lar ?nceki gece grev yerlerini ziyaret etti. ?lk olarak Gayrettepe Telekom M?d?rl????ne giden ?ube ba?kanlar?, grev g?zc?s? i??ilerle sohbet ettiler. Ba?latt?klar? kampanyalar hakk?nda bilgi veren sendikac?lar yanlar?nda getirdikleri ?ay ve ?ekerleri grev g?zc?lerine verdiler. Sendikac?lar daha sonra Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????de i??ilerle g?r??t?ler.
SES ?i?li ?ube ?yesi Okmeydan? SSK Hastanesi ?al??anlar? da okmeydan? santralinde i??ilerle bir araya geldi. telekom i??ilerinin grevini kendi m?cadeleleri olarak g?rd?klerini belirten sa?l?k??lar, her t?rl? deste?i vereceklerini bildirdiler.
Samsun 78?liler Derne?i, Emekli Sen EMEP, SDP ?ye ve y?neticileri Telekom i??ilerini ziyaret etti. Yap?lan konu?malarda greve y?nelik sald?r?lara tepki g?sterildi.
CHP Adana Milletvekili Hulusi G?vel de grevdeki i??ilerle Seyhan Telekom M?d?rl??? ?n?nde g?r??t?. G?vel, i??ileri desteklediklerini kaydetti. Haber-?? ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya da ziyaret i?in te?ekk?r etti.
www.evrensel.net