Grevci i??ilere sald?r?lar s?r?yor

Telekom i??ilerinin m?cadelesi s?rerken, bask? ve g?zalt?lar T?rkiye geneline yay?ld?.


Telekom i??ilerinin m?cadelesi s?rerken, bask? ve g?zalt?lar T?rkiye geneline yay?ld?.
Diyarbak?r ve Batman?da ya?anan g?zalt?lar?n ard?ndan Gaziantep?te 49 i??i, ?mraniye?de ise 12 ki?i g?zalt?na al?nd?.
Gaziantep Organize ve Ka?ak??l?k ?ube ekipleri, sendika ?yesi 49 i??iyi g?zalt?na ald?. G?zalt?na al?nanlar aras?nda Haber-?? Gaziantep ?ube Ba?kan? Ali Tabur, ?ube Sekreteri Mustafa ?enyurt, Mali Sekreter ?brahim ?nik, ??yeri Ba?temsilcisi Ekrem Bay?nd?r da bulunuyor.
G?n boyunca s?ren g?zalt?lar s?ras?nda emniyet g??leri, sendikan?n kurdu?u grev ?ad?r?na gelerek ellerindeki listede bulunan i??ileri g?zalt?na ald?. G?zalt?na al?nan kimi i??ilerin evlerinde ve sendika binas?nda da aramalar yap?ld?. G?zalt?na al?nanlar?n aileleri, grev ?ad?r?na gelerek i??ilere destek verirken, i??iler, ?Bask?lar bizi y?ld?ramaz? slogan? ile g?zalt?lar? protesto etti.
Delil yok
?ad?ra gelen sendika avukat? ?zg?r ?zt?rkmen, i??ilerin, ?fiber kablolar? yakmak, yak?lan kablolar?n tamirat?na engel olmak ve ar?zalar? onarmaya ?al??anlara cebir uygulamak ve onlar? tehdit etmek? iddias?yla g?zalt?na al?nd?klar?n?, ancak polisin elinde hi?bir kan?t olmad???n? ifade etti. Bug?ne kadar yetkililere grev k?r?c?l???na ili?kin 20 dosya sunduklar?n? belirten ?zt?rkmen, i??iler ??phe ?zerine g?zalt?na al?n?rken, kan?tlar?yla sunduklar? dosyalar hakk?nda i?lem yap?lmad???n? vurgulad?.
G?zalt?na al?nd?ktan sonra evi bas?larak arama yap?lan Haber-?? Sendikas? Gaziantep ?ube Ba?kan? Ali Tabur?un o?lu Niyazi Tabur, babas?n?n yasal hakk?n? kulland???n? belirterek, ?G?zalt?na al?nsa da eve gelmese de sorun de?il. Ben ve ailem babamla gurur duyuyoruz? diye konu?tu.
?mraniye?de polis sald?rd?
?mraniye?de Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi?nde bulunan saha dolab?ndaki ar?zay? yapmaya gelen ta?eron firma ?al??anlar?, ?evik kuvvet e?li?inde ?al??mak istedi. Yap?lan?n grev k?r?c?l??? oldu?unu belirten i??iler ve Haber-?? Anadolu Yak?s? ?ube y?neticilerine savc?l???n emri oldu?unu s?yleyen polis, i??ileri sahadan uzakla?t?rmak istedi. ???ilerin ayr?lmamas? ?zerine i??ilere sald?ran polis, ?ube Sekreteri Sedat Deniz, Mali Sekreter ?smet Deniz ve beraberindeki 12 ki?iyi g?zalt?na ald?. Sendika taraf?ndan yap?lan a??klamada, b?lgede banka ve fabrikalar?n bulundu?u, grevin ilk g?n?nden beri meydana gelen ar?zay? yapamayan ta?eronun, son olarak polis e?li?inde ar?zay? giderdi?i belirtildi.
Yenibosna?da ise Telekom m?d?r?n?n grevi k?rma ?abas? i??iler taraf?ndan engellendi. M?d?r?n, Telekom bayilerini aray?p kart verilece?ini s?ylemesi ?zerine d?n sabah m?d?rl??e gelen bayiler, i??iler taraf?ndan m?d?rl??e al?nmad?lar.
Sald?r?lara ili?kin gazetemize a??klama yapan Haber-?? Kocaeli ?l Temsilcisi Erdo?an ?ak?r, ya?ananlar?n kabul edilemez oldu?unu belirtti. H?k?meti patrondan taraf olmakla su?layan ?ak?r, ?Haber-?? olarak bu t?r operasyonlar?n yap?lmas?n?, ta?eron ?al??t?r?lmas?n? k?n?yoruz. Bunun devlet eliyle yap?lmas?n? k?n?yoruz? dedi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net