GER?EK

 • Telekom grevinin, T?rkiye i??i s?n?f?n?n m?cadelesi i?in ?nemi konusunda bu k??enin okurlar?n?n bir ku?kusu yoktur.


  Telekom grevinin, T?rkiye i??i s?n?f?n?n m?cadelesi i?in ?nemi konusunda bu k??enin okurlar?n?n bir ku?kusu yoktur.
  Ayn? bi?imde emek d??manlar?n?n da grevin emek m?cadelesini g??lendirdi?i konusunda bir ku?kular? yoktur. Bu y?zden de Telekom patronu, grevden do?an bir ayl?k zarar?n?n yar?s?ndan bile az olan i??i isteklerini kar??lamay? reddediyor. Dahas? h?k?metin g?venlik g??lerinin, Telekom patronunun grev k?rma giri?imlerine g?z yummakla da kalmay?p onlar? koruyan, grevci i??ilere y?nelik sald?rgan tutumlar?n?n arkas?nda da emek d??man? politikalar ve sermayenin ??karlar?n? koruma tutumunun oldu?unu, i??iler de giderek daha ?ok anl?yorlar.
  Dahas? Telekom patronu grevi uzatarak; kendisinin i??ilerden daha g??l? oldu?unu g?stermek, buradan i??ileri p?sk?rtmek istiyor. E?er grev uzarsa ?kredi kart??na ba?lanm?? i??ilerin bor? bask?s?yla zorlanaca??, sendikan?n kasas?n?n bo?alaca?? ve ?rne?in bir ay sonra i??iye para ?deyemeyece?i i?in grevin k?r?laca??n?, sendikan?n ve i??inin teslim olaca??n? d???nmektedirler.
  Patronlar, i??i s?n?f? m?cadele tarihinde de g?r?ld??? gibi hep b?yle d???nm??lerdir. Ama sendika do?ru politikalar izledi?inde, i??iler yeterince dayan??t?klar?nda, patronlar?n de?il i??ilerin g??l? oldu?u; patronlar?n kar??s?nda sadece grevci i??ilerin de?il t?m i??ilerin, ?lkedeki t?m sendikalar?n, t?m ilerici g??lerin deste?ini alan grevlerin yenilmedi?i hep g?r?lm??t?r.
  Bug?n patron, grevi uzatarak sendikay? ve grevci i??ileri ekonomik k?skaca almay?, onlar?n motivasyonlar?n? bozmay? ama?layan ad?mlar atmaktad?r. Yani, sendikan?n i??ilere yeterince para ?deyemeyece?i, b?ylece i??ilerin b?l?nece?i hesab? yap?ld??? da g?r?lmektedir. T?rk-???e ba?l? ?stanbul Sendika ?ubeleri Platformu bu ger?e?i g?rerek, Telekom i??ilerinin yaln?z olmad???n? g?stermek ?zere harekete ge?mi?; her ?yesini, 5 YTL?lik destekle Telekom i??ileriyle dayan??maya ?a??rm??t?r. Dahas? platform, T?rkiye?deki t?m konfederasyonlara ba?l? i??ileri, memurlar? da ayn? bi?imde davranmaya ?a??rm??t?r.
  Bu ?a?r?y?; i?inde h?l? emek m?cadelesi kayg?s? ta??yan konfederasyonlar, ne olursa olsun hi?bir sendikac?, eme?in ve al?n terinin, s?n?f karde?li?i fikrinin k?r?nt?s?n? ta??yan hi?bir i??i yan?ts?z b?rakmamal?d?r.
  Bu ?a?r? elbette sadece Telekom i??ilerine yard?m ?a?r?s? de?il, ayn? zamanda i??ilerin aralar?nda dayan??ma iste?ini hissettirme, birle?me fikrini geli?tirme ?a?r?s?d?r.
  Evet ?stanbul?da T?rk-???e ba?l? Sendika ?ubeleri Platformu bir ad?m atm??t?r. Ve herhalde onlar, ?yelerinden 5 YTL toplayarak Telekom?a deste?i, ziyaret ve bas?n a??klamas? deste?inden bir ad?m ileri g?t?receklerdir. Ancak besbelli ki bu dayan??ma, ?stanbul?daki T?rk-?? ?ubeleriyle s?n?rl? kalmayacak, kalmamas? gereken bir dayan??ma giri?imidir ve b?t?n di?er konfederasyonlara ?ye ?ubelerin de ayn? yolu izlemeleri, sendika olman?n ilk ko?ulu haline gelmi?tir. KESK, D?SK ve Hak-???e ba?l? ?ubelere de ayn? dayan??man?n asli unsurlar? olarak davranmak yak???r. Sadece ?stanbul?da de?il t?m T?rkiye?de bu dayan??man?n yayg?nla?t?r?lmas?, sadece sendikal? i?yerlerinde de?il b?t?n sanayi sitelerinde, organize sanayi b?lgelerinde, t?m sanayi havzalar?nda ileri i??ilerin bu dayan??ma m?cadelesinin ba??na ge?meleri, kendi aralar?nda birle?meleri i?in de ?ok ?nemli bir f?rsatt?r.
  Elbette sadece T?rk-??, D?SK, Hak-??, KESK, Kamu Sen gibi konfederasyonlara ba?l? sendikalar, hatta t?m i??ilerden ?te, son y?llarda i??i m?cadelesiyle ortakla?mada ?nemli ?rnekler veren TMMOB, TTB, Eczac?lar, Di? Hekimleri, Muhasebeci odalar? gibi meslek ?rg?tleri de bu dayan??ma eylemine g?? vermek y?k?ml?l???n? ta??maktad?rlar.
  Bu dayan??ma ?a?r?s? ?ok somuttur ve uzun uzun tart???lacak bir yan? da yoktur.
  ?a?r? yap?lm??t?r; ileri i??ilere, emek ?rg?tleri y?neticilerine ve ?yelerine, s?n?f partisine t?m ilerici demokrat parti ve ?evrelere d??en, bu dayan??man?n desteklenip yayg?nla?t?r?lmas?d?r. G?rece?iz ki dayan??ma ?a?r?s? 5 YTL?den ?ok b?y?k bir etki g?c?ne d?n??ecek, emek m?cadelesinin dizleri ?st?nde do?rulmas? i?in b?y?k bir dayanak olu?turacakt?r.
  Haydi Telekom i??isiyle dayan??maya!
  Haydi sermayenin sald?r?lar? kar??s?nda birle?meye!
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net