Frans?z emek?iler isyan bayra??n? ?ekti

Fransa?da, Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?reform? sald?r?lar?na kar?? i??i ve emek?iler, haklar? i?in topyek?n aya?a kalk?yor.


Fransa?da, Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?reform? sald?r?lar?na kar?? i??i ve emek?iler, haklar? i?in topyek?n aya?a kalk?yor. Demiryolu i??ileri d?n ak?am ?s?resiz? greve ??karken, ??renciler de, destek i?in garlar? i?gal etti.
Metro ve belediye otob?s? ?of?rleri ile enerji sekt?r? ?al??anlar?n?n da ?lkede bug?n greve gitmesi bekleniyor.
Kamu ?al??anlar? da memur say?s?n? d???rme planlar? yapan h?k?mete kar?? yine greve gitmek i?in haz?rlan?yor. Yakla??k 40 y?ksek??renim kurumunda da, ?zelle?tirmeleri protesto i?in i?gal ve boykotlar s?r?yor.
20.00?de ba?layan grevin, ?lkede demiryolu ula??m?n? felce u?ratt??? da s?ylendi.
Hayat duracak
Demiryolu i??ilerinin ard?ndan, bug?n metro ve belediye otob?s? ?of?rleri greve gidecek. Ba?kent Paris?te, 10 belediye otob?s? ve metro seferinden sadece birisinin yap?lmas? bekleniyor.
Enerji sekt?r? ?al??anlar?n?n da bug?n greve gidece?i Fransa?da, kamu ?al??anlar? da greve gitmek i?in haz?rlan?yor.
Memur say?s?n? d???rmeyi hedefleyen h?k?meti protesto etmek i?in ba?ta ??retmenler ve postac?lar olmak ?zere kamu ?al??anlar? 20 Kas?m?da grev yapacak.
Adalet Bakanl??? memurlar? da 29 Kas?m?da greve gidecek.
??rencilerden destek
Bu arada yakla??k 40 y?ksek??renim kurumunda, ?niversitelerin ?zelle?tirilmesinin ?n?n? a?an yasay? protesto i?in i?gal ve boykotlar s?rerken, ??renciler, grevci i??ilere destek i?in tren garlar?n? da i?gal etti.
Ulusal ??renci Koordinasyonu, ?Demiryollar? ?al??anlar?n?n eyleminden bir g?n ?nce dayan??ma i?inde oldu?umuzu g?stermek amac?yla garlar? bloke etmeye ?a??r?yoruz? dedi. 20 Kas?m?da memurlar?n yapaca?? eylemlere de kat?lma karar? alan koordinasyon, Koordinasyon, ?Ama?; i??i ve ??rencileri bir araya getiren bir g?? ili?kisini h?k?mete kar?? olu?turmak? dedi.
Sarkozy?yi y?prat?r
Grevlerin, Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?yi ?reform? sald?r?s?n? bir daha d???nmeye ?itebilece?i? yorumlar? yap?l?rken, Frans?z bas?n?nda ise ?grevlerin Sarkozy?yi olduk?a y?prataca??? haberleri yer ald?.
?al??ma Bakan? Xavier Bertrand ise, ??imdi bu reformu yapmad???m?z takdirde 10 veya 15 y?l sonra emeklilerin maa??n? ?deyece?imizi kimse garanti edemez? diyerek, sald?r?y? savundu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net