DTP, kara propagandaya yan?t verdi

DTP E? Ba?kan? Nurettin Demirta? hakk?ndaki, ???r?k raporu ald???? iddialar?n? yalanlarken, kendilerine y?nelik arka arkaya gelen bu y?nelimin toplumsal gerilimi, kutupla?may? art?rd???n? s?yledi.


DTP E? Ba?kan? Nurettin Demirta? hakk?ndaki, ???r?k raporu ald???? iddialar?n? yalanlarken, kendilerine y?nelik arka arkaya gelen bu y?nelimin toplumsal gerilimi, kutupla?may? art?rd???n? s?yledi. ?Bir aya??m?z frende? diyen Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n gerginli?i art?r?c? ?slubuna dikkat ?eken Demirta?, ?bizim iki aya??m?z da frende? dedi.
Parti merkezinde, hakk?ndaki iddialar?n sorulmas? ?zerine konu?an DTP E?ba?kan? Nurettin Demirta?, bu iddialar?n T?rkiye?nin ulusal sorunuymu? gibi b?t?n bas?n organlar?nda i?lenmesini ele?tirdi. Siyasetin bunlar? konu?mas?n? yad?rgad?klar?n? kaydeden Demirta?, ?Bunlar? bir yana b?rak?p, ?lkenin en temel toplumsal sorunlar?na nas?l ??z?mler ?retebilece?imizi, Meclis?in ger?ek anlamda nas?l bir ??z?m merkezi olaca??n? konu?mam?z gerekiyor? dedi.
Demirta? T?rkiye?nin ?srail-Filistin i?in bir uzla?? merkezi olmak i?in sarf etti?i ?aban?n y?zde birini, kendi ?lkesindeki sorunun demokratik ??z?m? i?in devreye koymas?n? istedi. ?Bu uzla?? mekanizmas? K?rt sorununun demokratik ??z?m? i?in de i?lemelidir? diyen ve bunu beklediklerini hat?rlatan Demirta?, kamuoyunun sahte g?ndemlerle me?gul edilmemesini istedi.
Foto?raf iddias?
DTP Grup Ba?kan Vekili Fatma Kurtulan?a ait oldu?u iddia edilen foto?raf?n sahte oldu?unu ve bunu kan?tlayacaklar?n? belirten Demirta?, bu t?r haberleri yapan t?m bas?n organlar? aleyhine tazminat davas? a?acaklar?n? s?yledi. Demirta?, hakk?ndaki iddialara ili?kin de ?Kurtulan?a ait oldu?u iddia edilen foto?raf?n sahteli?i nas?l kolayca kan?tlanabilirse ki biz bunu kan?tlayaca??z ve dava a?aca??z, benimle ilgili iddia da kan?tlanmayacak bir ?ey de?ildir. 12 y?l cezaevi s?recinden sonra, fiziki rahats?zl?klar?m?zdan kaynaklanarak, ba?vurumuz neticesi bize verilen bir rapor s?z konusu. ?ddia bu raporun do?ru olmad??? y?n?ndedir. Biz de iddia ediyoruz ki buyrun, bizi tekrar hastaneye sevk edin ve inceleyin. Bunun kan?tlanmas? zor de?ildir? diye konu?tu. Demirta?, ceza ald??? i?in parti ba?kanl??? yapamayaca??na ili?kin iddialar?n hat?rlat?lmas? ?zerine ?unlar? s?yledi: ?Daha ?nce bu partide genel ba?kan yard?mc?l???, genel ba?kan vekilli?i yapt?m. B?t?n bu s?re?lerde bir hukuki engel kar??m?za ??kmam??t?. Ancak bug?n ya?ad???m?z bu kritik g?nlerde kar??m?za bu t?r engeller ??kart?l?yorsa, bunu da toplumun takdirine b?rak?yoruz.?
Partilerine y?nelik silahl? sald?r?n?n, g?venlik endi?esini getirip getirmedi?inin sorulmas? ?zerine de Demirta?, polis barikatlar?na ra?men kap?lar?n?n ?n?ne gelindi?ini, pencerenin hemen alt?nda kur?unlar at?labildi?ini belirtirken, nedenini ?k??k?rtmalara? ba?lad?.
B?y?kan?t?a yan?t
Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n ?bir aya??m?z frende? s?zlerine at?fta bulunarak, ?Bizim bir aya??m?z frende de?il, Biz b?t?nen o frenin ?st?nde durmu? durumday?z. Ama ?te yandan ?bir aya??m?z frende? diyen Genelkurmay Ba?kan??n?n toplumda gerginli?i yat??t?rmak yerine daha da art?rmaya y?nelik bir ?slup kulland???n? d???n?yoruz? diyen Demirta?, Ba?bakan??n a??klamalar?n?n, CHP, MHP?nin yakla??mlar?n?n toplumsal kutupla?may? yaratt???n?n alt?n? ?izdi.
Kendilerine y?nelik su?lamalar?n, ?zellikle Ortado?u?daki geli?melerle ba?lant?l? d???n?l?rse kesinlikle ?ok maksatl? oldu?unu ve arkas?nda T?rkiye?yi Ortado?u batakl???na s?r?klemek isteyen g??lerin bulundu?unu kaydeden Demirta?, medyaya ?bu oyunu l?tfen hep birlikte bozal?m? ?a?r?s? yapt?.
Kanado?lu?na tepki
Yarg?tay eski Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu?nun DTP?nin y?z kere kapat?lmas? gerekti?ine ili?kin s?zlerinin hat?rlat?larak, ?kapatma endi?esi ta??y?p, ta??mad?klar?n?n sorulmas?? ?zerine Demirta?, bu konuda hi?bir endi?eleri olmad???n? s?yledi.
?E?er partinin kapat?lmas? ile K?rt sorunu ??z?lecekse, T?rkiye demokratikle?ecekse buyursunlar kapats?nlar? diyen Nurettin Demirta?, Kanado?lu?nu ?tam bir k?t?l?k mele?i ?rne?i? olarak nitelendirdi. (Ankara/EVRENSEL)
T?rk: DTP?ye kar?? komplo haz?rlan?yor
Meclis grup toplant?s?nda konu?an DTP Grup Ba?kan? ve Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, partilerine kar?? bir komplo haz?rland???n? belirterek, ?Biz ne kadar bar??, karde?lik desek de baz? ?evreler taraf?ndan d??meye bas?larak bize kar?? bir komplo s?reci ba?lat?ld?? dedi.
T?rk, DTP Grup Ba?kan Vekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan?la ilgili olarak bas?nda haks?z ve hi?bir haber de?eri ve ger?ekle ilgisi olmad??? bilindi?i halde s?rd?r?len bir kampanya oldu?unu s?yledi.
T?rk, ?Asl?nda bunu yazan k??e yazarlar? da bas?nda yer alan foto?raf?n arkada??m?za ait olmad???n? bilmesine ra?men, hatta baz? yerlerden bu resmin kime ait oldu?u bas?na bildirilmesine ra?men bu arkada??m?z?n hedef haline getirilmesi d???nd?r?c?d?r. T?rkiye?de baz? kesimler taraf?ndan d??meye bas?larak, halk? k??k?rtmak i?in hem ?ahs?m?za hem partimize adeta y?nlendirilmesinin bir mesaj olarak de?erlendirilmesi laz?md?r? dedi.
T?rk, ne zaman DTP?ye y?nelik ??k??lar yap?lsa DTP Genel Merkezi?ne silahla ate? edildi?ini belirterek, bu ki?ilerin polis taraf?ndan al?nd???n? ve bir saat sonra serbest b?rak?ld???n? s?yledi.
www.evrensel.net