Lin? kampanyas?na tepki

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Kad?n Meclisi S?zc?s? T?rkan Y?ksel, kamuoyunu, DTP?ye y?nelik lin? kampanyas?na kar?? ?Art?k yeter? demeye ?a??rd?.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) Kad?n Meclisi S?zc?s? T?rkan Y?ksel, kamuoyunu, DTP?ye y?nelik lin? kampanyas?na kar?? ?Art?k yeter? demeye ?a??rd?. Y?ksel, lin? kampanyas?ndan h?k?met, Genelkurmay ve medyay? sorumlu tuttu.
T?rkan Y?ksel, DTP E? Ba?kan? Emine Ayna ve PM ?yesi Filiz Mete ile d?n parti merkezinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, partilerine y?nelik sald?r?lar? de?erlendirdi. DTP?ye y?nelik bask?lara, kad?n vekillere d?n?k sald?r? kampanyas?n?n eklendi?ini kaydeden Y?ksel, ger?ekleri oldu?u gibi yans?tmas?, tarafs?z olmas? gereken bas?n?n, ?k??k?rt?c?, kar??tla?t?r?c? ve hedef g?steren? yakla??m?n?n kayg? verici oldu?unu s?yledi.
DTP?nin Meclis?te 8 kad?n vekilin de bulundu?u temsiliyetinin de?erlendirilmesi yerine, t?rmand?r?lan tehdit ve sald?r? politikalar? ile partilerine kar?? kapatma kampanyas? y?r?t?ld???n? anlatan Y?ksel, Sebahat Tuncel ile ba?lay?p, Aysel Tu?luk ve Ayla Akad Ata ile devam eden s?re?te ?imdi de Van Milletvekili Fatma Kurtulan?la uygulamalar?n doru?a ula?t???n? dile getirdi. Ak?am gazetesinde yay?nlanan ve Kurtulan oldu?u iddia edilen kad?n gerilla foto?raf? ile Kurtulan??n hedef haline getirildi?ini, bunun can g?venli?ini tehdit eder d?zeye vard???n? belirten Y?ksel, ?Bu y?nelimlerin istenmeyen sonuca d?n??mesinden, lin? kampanyas?n? ba?latan Genelkurmay, h?k?met ve bas?n sorumludur? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net