Sembolik deklarasyon

G?l, Peres ve Abbas, ?ankaya K??k??nde bir araya gelerek, ticari y?n? a?mayan deklarasyona imza att?


?srail ve Filistin liderleri, bu ay sonunda ABD?nin Annapolis kentinde g?r??meden ?nce T?rkiye?de Ankara Forumu ?er?evesinde bir araya geldi. Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres ve Filistin Ulusal Y?netimi Ba?kan? Mahmud Abbas, T?rkiye?nin ?nc?l???nde 2005?te ba?lat?lan ve Filistin ile ?srail aras?nda g?ven art?r?c? bir mekanizma olmay? ama?layan Ankara Forumu?nda bulu?tu.
Toplant?n?n ard?ndan G?l, Peres ve Abbas, Bat? ?eria?da Erez Sanayi B?lgesi?nin kurulmas?n? ?ng?ren ortak bir deklarasyona imza att?. Deklarasyonda ?srail-Filistin sorununun ??z?m? bak?m?ndan ticari y?n? a?an ve esasa ili?kin bir ?zellik bulunmuyor.
?ankaya K??k??ndeki t?rende D??i?leri Bakan? Ali Babacan, ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay ve Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l de bulundu. Projenin ?nderli?ini yapan TOBB?un Ba?kan? Rifat Hisanrc?kl?o?lu?nun da yer ald??? t?rene ayr?ca Ankara?da g?revli AB b?y?kel?ileri de kat?ld?.
G?l: Siyasi uzla?may? cesaretlendirecek
Cumhurba?kan? G?l, t?rende yapt??? konu?mada ?ankaya K??k??nde Ankara Forumu?nun yedinci toplant?s?n? ger?ekle?tirdiklerini belirterek Ankara Forumu giri?iminin bug?n ?ok ?nemli bir noktaya geldi?ini s?yledi. Giri?im i?in ?siyasi deste?in tam oldu?unu?, bunun hem Peres hem de Abbas taraf?ndan ifade edildi?ini vurgulayan G?l, Bat? ?eria?da kurulacak sanayi b?lgenin Filistinliler i?in istihdam ve refah sa?layaca??na dikkat ?ekti. B?lgede ?retilecek mallar?n d?nya pazarlar?nda sat?labilece?ine i?aret eden Abdullah G?l, ?srail taraf?n?n da ula??m sa?lanmas? i?in her t?rl? destek verece?ini s?yledi?ini kaydetti. G?l, ??nan?yorum ki bu somut ad?m siyasi konularda uzla?may? cesaretlendirecek? dedi.
Konu ile ilgili olarak ?srail h?k?meti ve Filistin y?netimini verdi?i destekten dolay? te?ekk?r eden G?l, ?Annapolis Konferans? ?ncesi b?yle somut bir ba?ar?n?n ortaya ??k?yor olmas?n?n siyasi irade ortaya konulmas? a??s?ndan ?nemli oldu?u?nun alt?n? ?izdi.
Peres: Bar?? s?recine katk?
?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres de ?kinci D?nya Sava???ndan bu yana b?t?n ?nemli olaylar?n siyasi de?il ekonomik alanda meydana geldi?ini belirterek ?Ekonomik lokomotif, askeri tanktan ?nemli bir rol oynuyor? ifadesini kulland?.
Ankara?da yap?lan toplant?n?n Annapolis Konferans??na destek toplant?s? oldu?unu kaydeden Peres, ??srail ad?na diyebilirim ki bu anla?ma, bir ?kazan kazan? anla?mas?d?r? ?eklinde konu?tu. Peres, Ankara?da yap?lan anla?man?n ?srail?de parlamento ve karar s?recinde herkes taraf?ndan desteklendi?ini belirterek ?Bu ba?ar?n?n, bar?? s?recine ?nemli bir katk?s? olacak. Hepimizin gelece?i i?in ?mit veren bir giri?im? dedi.
Abbas: ??gal biterse ?srail bar?? denizinde ya?ayacak
Filistin Y?netimi Ba?kan? Mahmud Abbas da T?rkiye?nin bar?? s?recine verdi?i deste?in alt?n? ?izerken T?rkiye?nin ekonomik ve siyasi olmak ?zere iki rol oynad???n? s?yledi. Annapolis Konferans??n?n ba?ar?s? ve bir bar?? anla?mas?n?n yap?lmas? i?in t?m g?c? ile ?al??t?klar?n? vurgulayan Abbas, bar?? olmas? ve i?galin sona ermesi halinde ??srail?in bir bar?? denizi, bir istikrar denizi i?inde ya?ayaca???n? ifade etti. Ekonomik ?al??malar?n bar??a hizmet etti?ini kaydeden Abbas ?T?rkiye, Ortado?u b?lgesinde ?ok ?nemli bir ?lke, ?ok ?nemli bir rol oynuyor? dedi.
Sanayi b?lgesi kurulacak
?ankaya K??k??nde d?zenlenen t?rende bir T?rk i?letmecilik ?irketince Bat? ?eria?da sanayi b?lgesinin kurulmas?na ili?kin ortak deklarasyon imzaland?. Ortak deklarasyonda istihdam yarat?lmas?n?n Filistin halk?n?n geli?mesi i?in merkezi bir unsur oldu?u belirtilerek iyi i?leyen sanayi b?lgelerinin Bat? ?eria?n?n sanayisinin kalk?nmas?na ve istihdam yarat?lmas?na yol a?aca?? vurguland?.
Deklarasyonda Bat? ?eria?daki Tarkumya ge?i?i yak?nlar?nda bir sanayi b?lgesi kurulmas?na destek verildi. (Ankara/EVRENSEL)
Meclis?te tarihi g?n
?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres ile Filistin Ulusal Y?netimi Ba?kan? Mahmud Abbas, T?rkiye B?y?k Millet Meclisi?nde milletvekillerine hitap ettiler.
Meclis?teki parti gruplar? ve liderlerinin tam kadro kat?ld??? Meclis oturumunu, Meclis Ba?kan Vekili G?ldal Mumcu y?netti. ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres ile Filistin Ulusal Y?netimi Ba?kan? Mahmut Abbas, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan??n refakatinde Meclis?e geldi. Liderler Meclis Genel Kurulu?nda ayakta alk??larla kar??land?lar. Konu?malar s?ras?nda T?rk?e, ?ngilizce, Arap?a ve ?branice simultane ?eviri yap?ld?.
Taranc??n?n ?iirini okudu
?lk s?z? alan ?srail Cumhurba?kan? Peres, TBMM?de bulunmaktan ?b?y?k bir k?van? ve huzur? duydu?unu belirterek ?Parlamentonuz ge?mi?te tarih yazm?? ve yazmaya devam edecektir? dedi. ?spanya?dan s?rg?ne gitmeye mecbur kalan Yahudilerin ?stanbul?da yerle?melerine izin verildi?ini hat?rlatan ?imon Peres, ?T?rkiye?ye takdirlerimizi ifade etmeye geldim? dedi.
T?rkiye?nin, bug?n de ?slam k?lt?r?n?n onurunu, imaj?n?, tahrik, nefret ve ter?r arac?yla bozmaya ?al??anlara kar?? en ?n s?rada korudu?unu belirten Peres, ?ran?? hedefine alarak, ?T?rkiye inanca, ?ran endi?eye yol a?maktad?r? dedi. Peres ?T?rkiye, hem Ortado?u?ya, hem Avrupa?ya gereklidir? diye konu?tu. Peres?in, ?B?y?k T?rk ?airi Cahit S?tk? Taranc??n?n samimi s?zlerini ?ok severim? diyerek, ?Memleket ?sterim? ?iirini okumas? dikkat ?ekti. Peres konu?mas?n?n ard?ndan ?nce Mahmut Abbas ile daha sonra Toptan, G?l ve Ba?bakan Erdo?an ile tokala?t?.
Yo?un alk??la kar??land?
Milletvekillerinin yo?un alk??lar? ile k?rs?ye ??kan Mahmud Abbas, ?Y?ce Meclisiniz, sa?lam demokrasinin kalesidir. Bu ?o?ulculuk bizim i?in ?rnek olu?turmaktad?r? dedi.
???imizdeki baz? g??ler de demokrasi gayretlerine inanmad?lar ve bunlar? reddetti. Bu sistemi ?lkemizde beceremedik? diye yak?nan Abbas??n, ?ABD?nin b?lgedeki gayretlerini de destekliyoruz. Bu f?rsat?n hafife al?nmas? tehlikeli sonu?lar do?uracakt?r? s?zleri de dikkat ?ekti. Ellerini diyalog i?in uzatt?klar?n? belirten Abbas, ?Sadece me?rulu?a sayg? g?sterilsin, askeri darbelerden medet umulmas?n? dile?inde bulundu.
Abbas da konu?mas?n?n ard?ndan Peres, G?l, Toptan ve Ba?bakan Erdo?an ile tokala?t?. Abbas, TBMM?den ayr?lmadan ?nce, Ba?bakan Erdo?an ile k?sa s?re sohbet etti.
www.evrensel.net