?ahin: 301 kalkmayacak, revizyon yap?lacak

Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin, 301. madde ile ilgili inceleme ve ara?t?rmalar?n devam etti?ini belirterek, ?2007 y?l? bitmeden, haz?rlayaca??m?z tasar?y? Meclis?e sevk edebiliriz.


Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin, 301. madde ile ilgili inceleme ve ara?t?rmalar?n devam etti?ini belirterek, ?2007 y?l? bitmeden, haz?rlayaca??m?z tasar?y? Meclis?e sevk edebiliriz. Maddeyi kald?rmay? de?il, revizyon yapmay? d???n?yoruz? dedi.
Gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan ?ahin, 301 ile ilgili ?srarl? sorular kar??s?nda, ?Bas?n mensuplar? olarak bu konuyla ilgilenmenizi anlay??la kar??l?yorum ama, kimi Avrupa Birli?i y?neticileri kadar yormay?n. T?rkiye?nin Avrupa Birli?i s?reci ile ilgili halletmesi gereken tek konu 301 de?il? diye konu?tu.
H?k?met olarak konuyla ilgili bir?ok ki?i ve kurumun ?nerilerini toplad?klar?n? belirten ?ahin, ?Bundan sonra bakanlar kurulunda da g?r??melere devam edece?iz. B?y?k bir ihtimalle bir tasar? olarak TBMM?ye sevk edebiliriz. Uygulamada ortaya ??kan birtak?m rahats?zl?klar yava? yava? ortadan kalkmaktad?r. Hakimlerimiz ve savc?lar?m?z Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi kararlar? ?er?evesinde art?k ?nlerine gelen davalara bakmaktad?rlar. Ama biz maddede yeni bir revizyon yapmay? d???n?yoruz, kalkmas?n? d???nm?yoruz. ??nk? buna benzer maddeler Avrupa Birli?i ?lkelerinin bir?o?unda var. 301?inci maddeye ?ok benzer d?zenlemeler var. Bunlarla ilgili de arkada?lar inceleme ve ara?t?rma yapt?lar. Bu y?l bitmeden 2007 y?l? bitmeden bir ad?m at?lacak. Ki?isel olarak bu y?l bitmeden Meclis?e gelece?ini tahmin ediyorum? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net