UFUK

 • ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n Ankara?da bir araya gelmesi, medya yorumcular?n?n da marifetiyle T?rk diplomasisinin ?nemli bir ba?ar?s? olarak sunuluyor ve T?rkiye?nin ?srail-Filistin sorununun ??z?m?nde ?nemli bir pozisyon ald??? bi?iminde yorumlan?yor.


  ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n Ankara?da bir araya gelmesi, medya yorumcular?n?n da marifetiyle T?rk diplomasisinin ?nemli bir ba?ar?s? olarak sunuluyor ve T?rkiye?nin ?srail-Filistin sorununun ??z?m?nde ?nemli bir pozisyon ald??? bi?iminde yorumlan?yor. Peres?in, Cumhurba?kan? G?l ile birlikte d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda T?rkiye?yi kartala benzetmesi ve ?vg? i?eren di?er mesajlar? da, bu g?r???n ?ne s?r?lmesindeki moral doneleri olu?turuyor.
  Peres, muhtemelen, diplomasi literat?r?nde bir halkla ili?kiler faaliyetinin rit?elleri olman?n ?tesinde bir anlam i?ermeyen bu ifadelerin, bu aralar -askerlerin esir d??mesi gibi geli?melerle- fena halde sinirleri bozulmu? ve onurlar? k?r?lm?? olan ???lg?n T?rkleri? tam kalbinden yakalayacak bir jest oldu?unu d???nm??t?r.
  Peres ve Abbas??n TBMM?deki konu?malar?ndan ?nce ?ankaya K??k??nde G?l ile bir araya gelerek ortak bir deklarasyona imza atmalar? da, ?zellikle ?srail a??s?ndan, b?lgedeki deste?ine ihtiya? duydu?u T?rkiye?yi ?eli bo?? ge?irmemek gibi bir anlama geliyor. Zira, G?l her ne kadar, ?uzla?may? cesaretlendirecek siyasi bir ad?m? olarak adland?rsa da, Bat? ?eria?da Erez Sanayi B?lgesi?nin kurulmas?n? ?ng?ren bu deklarasyonun, Filistin sorununun ??z?m? bak?m?ndan esasa ili?kin bir y?n? bulunmuyor.
  Bu arada, ge?ti?imiz y?l?n temmuz ay?n?n ba??nda, bas?nda ??srail, ?Erdo?an??n bebe?ini? ya?mal?yor? ba?l???yla yer alan bir haberi de hat?rlatal?m. Haber ??yleydi: ?Bir askerinin Filistinli eylemciler taraf?ndan ka??r?lmas?ndan sonra Filistin?de operasyonlar?n? s?rd?ren ?srail, son olarak, a??lmas? i?in T?rkiye?nin yo?un ?aba harcad??? Erez Sanayi Sitesi?ne girdi. ?srail bas?n? taraf?ndan ?Erdo?an??n Bebe?i? olarak nitelendirilen Erez?in ya?maland??? y?n?nde haberler geliyor. ?srail ordusunun 15 tank, ?ok say?da z?rhl? ara? ve askerle birlikte Erez Sanayi B?lgesi?ne girdi?i bildirildi. Washington Post gazetesi de ?srail ordusunun Erez?e 15 tank, ?ok say?da z?rhl? ara? soktu?unu, b?lgede t?nel ve patlay?c? arad???n? yazd?. ?ngiliz Times gazetesi de ?srail tanklar?n?n ve askerlerinin Erez?e girdi?ini yazd?. T?rkiye, Filistin ekonomisini canland?rmak ve i?sizli?i ?nlemek i?in TOBB i?birli?iyle Erez Sanayi B?lgesi?ne 5 milyon dolarl?k yat?r?m yapma karar? alm??t?.? Ge?ti?imiz y?l?n temmuz ay?n?n ilk haftas?nda T?rkiye ve d?nya bas?n?nda yer alm?? olan bu haber de dikkate al?nd???nda, ?srail?in bundan sonra da bu deklarasyona ne kadar sad?k kalaca?? merak konusudur.
  Bir ?diplomasi kurdu? olan Peres?in, esasa ili?kin konulardaki tavr?na bak?ld???nda ise ABD-?srail ekseninden en k???k bir esneme dahi g?stermedi?i g?r?lecektir. G?l??n, ?Filistin sorunu konusunda ?srail?in tek tarafl? tasarruflardan ka??nmas? gerekti?ini? s?ylemesi kar??s?nda, Peres?in tavr?, tek tarafl? ad?mlar atan?n Hamas oldu?unu ve Hamas??n bir ter?r ?rg?t? oldu?unu savunmak olmu?tur. AKP H?k?meti?nin Hamas?? Ankara?da a??rlad??? d?nemde Abdullah G?l??n de D??i?leri Bakan? oldu?u hat?rland???nda, Peres, muhatab?na kar?? hem a??k hem de ?rt?l? mesajlar da vermi? olmaktad?r. Bu ay?n sonunda ABD?de ger?ekle?tirilecek olan Annapolis zirvesinde Hamas??n de?il, Abbas??n muhatap al?nd??? hat?rland???nda ve Peres?in, Suriye?nin bu zirveye kat?l?m?na da a??ktan kar?? ??kt??? d???n?ld???nde Peres, Ankara?da uzla?maya y?nelik hangi ad?m? atm?? olmaktad?r? Ayr?ca Peres?in, ?ran konusunda G?l?e, Ankara?da a??k bir bi?imde ABD?nin arg?manlar?n? hat?rlatm?? oldu?u da unutulmamal?d?r. Peres?in, G?l ile birlikte d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda Hamas konusunda kulland??? ifadelerin i?erdi?i dolayl? mesaj?n?n, ?Sen bana kar?? silah kullanan ter?r ?rg?t? ile s?cak bir ili?ki kurarsan, benden de PKK?ye kar?? farkl? bir tav?r beklememelisin? bi?iminde oldu?unu iyi okumak gerekir. Ankara?n?n, PKK konusunda ABD ile birlikte ?srail?i de soruna ortak eden bir politika izliyor olmas?, ?srail taraf?n? bu t?r diplomatik atraksiyonlar yapmak konusunda da cesaretlendirici bir fakt?r olmaktad?r. Ger?ek?i bir bak??la ele al?nd???nda, Ankara?da son bir iki g?nd?r ger?ekle?en diplomasi trafi?inden ?hayalperest? beklentiler i?inde olmaman?n gereklili?i ?ok a??kt?r.
  Kald? ki, Filistin?in en az yar?s?n? temsil eden Hamas??n ?ter?r ?rg?t?? olarak nitelendirilmesi, Filistin halk?n?n bu konudaki iradesinin yok say?lm?? olmas? anlam?na gelmektedir ve olas? ??z?m ihtimallerinin kap?s?n? da daha ba?tan kapatm?? olmaktad?r.
  Ayr?ca T?rkiye?nin kendi K?rt sorununu bir ?ter?r sorunu?na indirgeyip, ona ABD?den sonra, Ortado?u?nun en ?ter?rist? devletini de ortak etmesi, asla diplomatik bir ba?ar? olarak sunulamaz. Bulundu?u b?lgenin ?nemli ?lkelerinden biri olan T?rkiye?nin, Ankara Forumu gibi giri?imlere ger?ekten bir kimlik kazand?rabilmesi i?in, her?eyden ?nce ?srail?in i?galci tutumuna kar??s? net ve a??k bir tutum almas? gerekir. Bu konuda samimiyetini kan?tlaman?n yolu da, ?nce kendi i?inde K?rt sorununa demokratik bir ??z?m bulmaktan ge?mektedir.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net