Elektrikte ?nce zam sonra ?zelle?tirme

Elektrikte ?zelle?tirmeler i?in tarife de?i?iklikleri bekleniyor.


Elektrikte ?zelle?tirmeler i?in tarife de?i?iklikleri bekleniyor. Tarife de?i?ikliklerinin ard?ndan, ge?en y?l sat??a ??kar?lan ve ertelenen Sakarya, ?stanbul Anadolu Yakas? ve Ba?kent Da??t?m b?lgeleri i?in bilgi g?ncellemeleri yap?lacak ve ard?ndan teklif alma tarihi a??klanacak.
Ertelenen elektrik da??t?m b?lgelerinin ?zelle?tirilmesi s?recinde, halen tarife de?i?iklikleri ve sokak ayd?nlatmalar? konusunun netle?mesi beklenirken, yetkililer gelinen noktada tarife de?i?ikli?i zaruretinin bulundu?unu ve bu olmadan ?zelle?tirmelerin yap?lamayaca??n? kaydetti. Yetkililer, Ba?kent, Sakarya ve ?stanbul Anadolu Yakas? i?in teklif alma a?amas?na gelen daha sonra ertelenen ihale s?recinin devam etti?ini, sadece finansal bilgiler ya da abone bilgileri gibi baz? konularda g?ncellemelerin yap?larak, yat?r?mc?ya bildirilece?ini belirterek, bunun d???nda sistemin ayn? olaca??n?, ertelenen teklif alma tarihinin a??klanaca??n? ifade etti.
Enerji konusunda ?? a?amal? plan ?er?evesinde ilk olarak, elektrik fiyat?nda art?? ?ng?r?l?yor. Daha sonra, 2008?in ilk yar?s?nda yap?lacak d?zenlemeler ve yasal altyap?n?n olu?turulmas?yla otomatik fiyatland?rma mekanizmas?na ge?ilecek.
Enerjide zaml? ve otomatik fiyatland?rmaya gidilmesiyle birlikte, enerji K?T?lerinin maliyet ve yat?r?m ihtiya?lar?n? kar??layacak d?zeyde gelir elde etmeleri sa?lanacak. Bu a?amalar?n ard?ndan, bir yandan elektrikte ?zelle?tirmeye h?z verilecek, di?er yandan enerji alan?na ?zel sekt?rden yat?r?m ?ekmeye a??rl?k verilecek.
Teklifler ocakta
?? da??t?m b?lgesi d???nda ?zelle?tirme program?nda yer alan da??t?m b?lgelerinden kalanlarla ilgili olarak da 2008?in ilk yar?s?na kadar ?al??malar?n tamamlanmas? planlan?yor. Da??t?m b?lgelerinin ?zelle?tirilmesi ile kay?p-ka?ak oranlar?n?n d???r?lmesi, tahakkuk ve tahsilat oranlar?n?n y?kseltilmesi, maliyetlerin d???r?lmesi ve yat?r?mlar?n ?zel sekt?r taraf?ndan yap?lmas? ama?lan?yor.
Elektrik ?retimlerinin ?zelle?tirilmesinin de 2008-2010 d?neminde ger?ekle?tirilmesi planlan?rken, ekim ay?nda E?A??a ait 7 k???k hidroelektrik ve bir jeotermal santral ihaleye ??kar?ld?. ?halede, ocak ay?nda teklifler al?nacak. ?halenin ilk yar?da tamamlanmas? planlan?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net