TMMOB?dan ?zelle?tirme sempozyumu

T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i taraf?ndan d?zenlenen ?T?rkiye?de ?zelle?tirme Ger?e?i? Sempozyumu Ankara?da ba?lad?.


T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i taraf?ndan d?zenlenen ?T?rkiye?de ?zelle?tirme Ger?e?i? Sempozyumu Ankara?da ba?lad?.
Sempozyumun a??l?? konu?mas?n? yapan TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, ?zelle?tirmelere kar?? verilecek m?cadelenin sadece ?al??an kesimin sorunu olmad???n? ve sonu?lar?n?n toplumun t?m?n? etkiledi?ini ve bu nedenle m?cadelenin birlikte olmas? gerekti?ini s?yledi.
Sempozyumda konu?an Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan da Telekom?daki ?zelle?tirmeleri ?rnekleyerek; yat?r?mlar?n giderek azald???n?, 48 bin ki?iyi istihdam edece?ini s?yleyen i?verenin s?z?nde durmad???n? belirtti. Telekom?un 24 bin ki?inin ba?ka kurumlara gitmeleri i?in ?zendirici tedbirler ald?, bunlar?n da devlete at?lm?? birer kaz?k oldu?unu belirten Akcan konu?mas?nda grevi k?rmaya y?nelik yasad??? uygulamalar i?in, ?stanbul valisi, ?polis t?m kapka???lar? yakalam??, t?m sorunlar? halletmi? mi de grevi k?rmak ?zere olu?an ar?zalar?n onar?lmas?n? sa?lamay? kendine i? edinmi?tir? sorusunu y?neltti.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ise bug?ne dek Petrol-???in m?cadelesinin yeterince desteklenmedi?ine, yaln?z b?rak?ld???na de?inerek, ?Bundan b?yle Petrol ???i ve Haber-???i desteklemek g?revimizdir? dedi.
K?GEM ad?na konu?an Ayla Y?lmaz da herkesin konu?urken i?letmelerin sat??? ve de?erleri ?zerinden konu?tu?unu, i??ilerin ya?amlar?ndaki de?i?ikliklere ?ok yer verilmedi?ini aktard?.
???ilerin b?y?k bir b?l?m?n?n i? akdinin feshedildi?i, 8 ay s?reyle i?sizlik tazminat? ?dendi?i, onun da i?siz kal?nan s?rede eriyip bitti?inden s?z eden Y?lmaz, ?AKP H?k?meti 4 C?yi icat etti. 13 bin 500 kalifiye personele, y?lda 10 ay, 450-600 bin YTL aras? ?cretlerle gece bek?ili?i yapt?rd?, cezaevlerinde g?revlendirdi. Buna K?GEM olarak itiraz etseydik bu defa da i? bulduk daha ne yapaca??z diyeceklerdi? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net