Butto, General?e s?rt ?evirdi

Pakistan??n darbeci General?i ile ABD arabuluculu?unda g?r??en eski Ba?bakan Butto, d?n M??erref ile ipleri ?kopard??


Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, OHAL bi?imli ikinci darbesine sahne olan Pakistan, d?n yine gergin ve kanl? saatler ge?irdi. General ile ABD arabuluculu?unda yapt??? ?g?? payla??m?? anla?mas?yla 8 y?ll?k s?rg?nden d?nen Pakistan??n eski Ba?bakan? Benazir Butto d?n yine soka?a ??kamazken, M??erref?e de ilk defa istifa ?a?r?s? yapt? ve ?M??erref?in, devlet ba?kan? oldu?u bir Pakistan?da ba?bakan olamam? diye konu?tu.
General?e s?rt ?eviren Butto, kuraca?? yeni ittifakta M??erref taraf?ndan devrilen ve ge?en aylarda da ?lkeye al?nmayan yine eski Ba?bakan Nevaz ?erif?in olaca??n? da ilan etti. Butto, ?Onunla (M??erref) ?al??mak istesem bile, yeterli halk deste?im olmaz? demeyi de ihmal etmedi. Butto, bu ?cesur? a??klamas?na ra?men, General?in bask?s? nedeniyle d?n Lahor?dan ?slamabad?a yapmaya ?ant i?ti?i? uzun y?r?y??e kat?lamad? ve polis taraf?ndan 7 g?nl?k ev hapsine al?nd?. Buna ra?men Butto?nun lideri oldu?u ?Pakistan Halk Partisi? (PPP) ?yeleri, Butto?suz soka?a indi ve karakollara ate? a?t?.
M??erref?in ikinci darbesine ilk g?nlerde ?c?l?z? ??k??larda bulunan Butto, bir yandan General ile yapt??? ?g?? payla??m?? anla?mas? nedeniyle ?i?birlik?i? olmakla su?lan?rken, di?er yandansa ?lkedeki M??erref kar??tl???n? kendi lehine ?evirmeye ?al???yor. Bug?ne de?in General?e tam destek veren, ancak OHAL?in ard?ndan sendelemeye ba?layan Bat?l? ?lkeler ise k?sa bir s?re ?ncesine kadar hakk?ndaki yolsuzluk su?lamalar? nedeniyle uzak durduklar? Butto?yu bug?n, ?iyi bir alternatif? olarak g?r?yor.
?kinci deneme de ba?ar?s?z
General, ?lkede OHAL?i protesto haz?rl???nda olan Butto ile PPP?ye kar?? ge?en haftaki taktiklerini d?n de izledi. General bask?s? nedeniyle ge?en hafta soka?a bile inemeyen Butto, d?n de Lahor?daki g?steriye saatler kala ev hapsine al?nd?. Butto?nun ev hapsinin 7 g?nl?k oldu?u ifade edilirken, eski Ba?bakan??n ka?mamas? i?in evinin etraf?ndan olduk?a s?k? ?nlemler al?nd?.
Lahor?daki g?steri ise Butto?suz ba?lad?. Gerilimin had safhada oldu?u bir ortamda yakla??k 200 ara?l?k PPP konvoyu, do?uda Hindistan s?n?r?na yak?n olan Kasur kentine do?ru ilerlemeye ba?lad?. Polis, Lahor?dan ba?kent ?slamabad?a yap?lan uzun g?steriye engel olmaya ?al???rken, ilk ?at??ma haberi ise Butto?nun kalesi Kara?i?den geldi.
Butto?nun evinde g?z hapsine al?nmas?na ?fkelenen PPP ?yeleri, iki karakola ate? a?t?, olayda ?len ya da yaralanan olmad?. Polis ise PPP ?yelerini da??tmak i?in g?z ya?art?c? bomba kulland?.
?stifa ?a?r?s?
Bu geli?meler ?zerine Butto ise ABD arabuluculu?unda masaya oturdu?u General ile ipleri koparmaya giri?ti ve darbenin ard?ndan ilk defa M??erref?e, genelkurmay ba?kanl???n?n yan? s?ra ba?kanl?ktan da istifa ?a?r?s? yapt?.
?Diktat?rl?k d?nemi sona erdi. Devlet ba?kanl???n? b?rakmal?? diyen Butto, PPP?nin, gelecek ay yap?lmas? ?ng?r?len genel se?imleri boykot edece?ini de ilan etti.
Butto telefonla yapt??? a??klamada, ?lkede demokrasinin yeniden tesisi i?in, aralar?nda s?rg?ndeki eski Ba?bakan Navaz ?erif?in de bulundu?u di?er muhalefet liderleriyle ittifak olu?turmak istedi?ini de s?yledi.
Reuters?e konu?an Butto, ?M??erref, ba?kan oldu?u s?rece ba?bakan olamam? derken, ?Onunla (M??erref) ?al??mak istesem bile, yeterli halk deste?im olmaz? demeyi de ihmal etmedi. Serbest kal?r kalmaz geni? tabanl? bir ittifak olu?turmak istedi?ini ifade eden Butto, ?T?m siyasi liderlerle ?al??aca??m... Nevaz ?erif?le ?al??aca??m. Birlikte ?al??abiliriz, ??nk? ?nemli olan; ikimizin de demokrasinin yeniden tesis edilmesi gerekti?ine inanmas?? dedi.
Eski ba?bakanlardan Butto, M??erref?le aralar?ndaki m?zakerelerin, ?kad?nlara ve ?ocuklara kar?? polisin yayg?n g?? kullan?m? y?z?nden kesildi?ini? s?yledi. Butto, ?Bu s?reci geri ?evirmeye imkan yok, ??nk? M??erref?le ortakl?k yapanlar kirlenir? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net