??gallerin ABD?ye gizli maliyeti 1.5 trilyon

ABD?de Kongre?nin kontrol?n? elinde bulunduran Demokrat Parti?nin yapt??? yeni bir ara?t?rmaya g?re, ?gizli masraflar?, Irak ve Afganistan?daki i?gallerin maliyetini iki kat?na ??kar?yor.


ABD?de Kongre?nin kontrol?n? elinde bulunduran Demokrat Parti?nin yapt??? yeni bir ara?t?rmaya g?re, ?gizli masraflar?, Irak ve Afganistan?daki i?gallerin maliyetini iki kat?na ??kar?yor.
ABD?de yay?nlanan ?The Washington Post? gazetesinde d?n yay?mlanan habere g?re, ?i?gallerin ?rt?l? masraflar?n? ara?t?ran Kongre?nin Ortak Ekonomik Komisyonu?nun Demokrat ?yelerince yap?lan yeni ara?t?rmada, ?rt?l? masraflarla i?gallerin maliyetinin yakla??k 1.5 trilyonu buldu?u? belirtildi.
?Irak Sava???n?n Ortalama Maliyeti? adl? raporda, bu rakam?n, Beyaz Saray??n talep etti?i ya da harcad??? 804 milyar dolar?n hemen hemen iki kat? oldu?unun alt? ?izildi.
Raporda, ?gizli masraflar?n aras?nda y?ksek petrol fiyatlar?n?n, yaral?lar?n tedavi masraflar?n?n ve i?gal maliyetini kar??lamak i?in al?nan bor? paran?n faiz ?demelerinin bulundu?u? da kaydedildi.
ABD?lilerin kamburu
Kongreye d?n sunulan ara?t?rmada ayr?ca, i?gallerin, ortalama 4 ki?ilik bir Amerikan ailesine 20 bin dolardan fazlaya mal oldu?u da ifade edildi. Raporda, ?Sava? b?t?esi, milyonlarca dolar? Amerikan i? d?nyas?n?n ??retici yat?r?mlar??ndan da uzakla?t?r?yor? ifadelerine yer verildi. Ara?t?rman?n sonunda, i?gallerin ?imdiki h?z?yla s?rmesi halinde maliyetin daha da artaca??na dikkat ?ekildi.
Raporu haz?rlayan senat?rlerden Charles E. Schumer, raporu, ?sava?lar?n a??kland???ndan daha fazla masrafl? oldu?una kan?t? olarak kullanacaklar?n? ifade ederken, ?Bu raporun bir kristal gibi net ?ekilde ortaya koydu?u ger?ek ?udur ki, ?lkemizin kaybetti?i ya?amlar ve dolarlar kabul edilemez? dedi. Bush?un partisi Cumhuriyet?iler ise Demokratlar?n durumu abartt???n? ve rapora ili?kin ?baz? ??pheler? oldu?unu iddia etti. (DI? HABERLER)
??gali protesto eden gaziler tutukland?
ABD?nin Boston kentinde d?zenlenen ?Gaziler G?n? Ge?i?i?nde i?gal kar??t? alternatif bir eylem d?zenlemek isteyen ABD?li gaziler, polis taraf?ndan tutukland?. Gaziler Ge?i?i s?ras?nda, i?gal kar??t? s?ylemlerini dile getirmek isteyen gazilerden 18?inin g?zalt?na al?nd??? ifade edildi. ?Bar?? i?in Gaziler? (VP) ?yesi olan ABD?lilerin, City Hall Plaza?da yapmak istedikleri eyleme de engel olundu. Vietnam gazilerinden Nate Goldschlag yapt??? a??klamada, ?Bizler de bu ?lkenin gazileriyiz. Ve i?gale olan muhalefetimizi dile getirmemize sayg? g?sterilmeli. Burada konu?ma ?zg?rl???m?z ve haklar?m?z k?s?tlan?yor? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net