?eker hastalar? art?yor

Diyabet (?eker hastal???), en yayg?n g?r?len kronik hastal?klardan birisi olarak milyonlarca insan?n ya?am?n? etkiliyor. Bug?n, 14 Kas?m D?nya Diyabet G?n?.


Diyabet (?eker hastal???), en yayg?n g?r?len kronik hastal?klardan birisi olarak milyonlarca insan?n ya?am?n? etkiliyor. Bug?n, 14 Kas?m D?nya Diyabet G?n?.
Her y?l bug?n D?nya Sa?l?k ?rg?t? ve Uluslararas? Diyabet Federasyonu?nun i?birli?iyle D?nya Diyabet G?n??nde, diyabet hastal??? ile ilgili bilgilendirme ve hastal???n g?ndeme getirilmesi i?in ?e?itli etkinlikler d?zenleniyor. 1921 y?l?nda ins?lini bularak diyabet hastas? milyonlarca ki?inin tedavisi i?in b?y?k katk? sunan Fredrick Bantig?in do?um y?l d?n?m? an?s?na 1991 y?l?ndan bu yana d?zenlenen etkinliklere d?nyan?n 125 ?lkesinden, Uluslararas? Diyabet Federasyonu ?yesi 150?yi a?k?n kurulu? kat?l?yor.
5 milyon ki?i diyabetle sava??yor
Diyabet, yeterli tedavi uygulanmamas? halinde; kalp damar hastal?klar?, hipertansiyon, a??r b?brek yetersizli?i ve g?rme kayb? gibi a??r organ hasarlar?na neden oluyor. ?lkemizde ise diyabet hastal???yla m?cadele eden 2.6 milyon diyabetli ve 2.4 milyon diyabet aday? olmak ?zere toplam 5 milyon ki?i bu hastal?kla sava??yor. Diyabet bu nedenle, D?nya Sa?l?k ?rg?t? taraf?ndan birinci derece m?cadele edilmesi gereken bir hastal?k olarak ilan edildi. D?nyada 170 milyon diyabetli var ve 2020 y?l?na kadar bu say?n?n 3 kat daha artmas? bekleniyor.
?lkemizde ?eker hastal??? nedeniyle kronik b?brek yetmezli?i geli?mi? ve diyaliz tedavisi g?rmekte olan hasta say?s? 10 bin civar?nda. Diyalize giren her 3 hastadan birisi diyabetli.
Beslenme al??kanl???m?z de?i?iyor
Ortaya ??kan rakamlar ?????nda diyabetin T?rkiye?de ve d?nyada ?nemli bir sa?l?k problemi oldu?unu vurgulayan dahiliye uzman? Doktor H?seyin Diz, kilo fazlal??? sorunu olan toplumlarda diyabete mutlaka dikkat edilmesi gerekti?ine dikkat ?ekti. T?rkiye?de kilo problemi olan ?ok say?da ki?inin oldu?una dikkat ?eken Diz, bu nedenle diyabet riski ta??yanlar?n say?s?n?n az?msanmayacak d?zeyde oldu?unu s?yledi. Diyabetle insanlar?n ya?am kalitelerinin d??t???n? ve ya?am s?relerinin k?sald???n? ifade eden Diz, ?Diyabet hastal???, kilo fazlal??? ve sa?l?ks?z beslenmeden dolay? her ya? grubunda g?r?lebilir? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Ye?im ?zdemir/Nihal Topal
www.evrensel.net