??r?k?? diyene bak!

Haberlerini do?rulatmaya ?nem vermeyen H?rriyet gazetesi, man?etinden k???k haberlerine kadar unsurlar? eksik ya da hatal? haberlere yer veriyor.


Haberlerini do?rulatmaya ?nem vermeyen H?rriyet gazetesi, man?etinden k???k haberlerine kadar unsurlar? eksik ya da hatal? haberlere yer veriyor. Gazetenin d?nk? man?eti de devam eden bir davay? sonu?lanm?? gibi ?ortaya ??kt?? diye verdi. Ama ???r?k? ??kan gazetenin haberleri oldu.
D?nk? gazetelerin hemen hepsinde DTP?nin yeni genel ba?kan? Nurettin Demirta? ile ilgili ayn? haber vard?. Demirta? hakk?nda, askerlik yoklamas? s?ras?nda ald??? ??r?k raporunun sahte oldu?u iddias?yla dava a??lm??t?. Bir?ok gazete bu haberi, do?al olarak, ?dava? oldu?unu belirterek verdi, ?DTP liderine ???r?k? davas?? (Ak?am, Sabah) gibi. Ancak H?rriyet, iddianameden haz?rlad??? man?et haberinde ?G?n?n haberi? vinyetini kullanarak ??yle dedi: ?Genel ba?kan sahte ??r?k???. Dava bitmi? de iddia kesinle?mi? gibi art arda ?ortaya ??kt??, ?belirlendi? gibi ifadeler kullan?lan haberde, do?rudan Demirta? ve DTP hedef g?sterildi.
Telekom?da kim silah ?ekti?
Yine d?nk? H?rriyet?te Telekom greviyle ilgili bir haber de dikkat ?ekiyordu. Gazetenin ekonomi sayfas?nda ?Telekom grevinde silahlar konu?tu? ba?l???yla verilen haberde, grevci i??ilerin teknisyenleri neredeyse ?durup dururken? su?lad?klar? ?ne s?r?ld?. Haberde ??yle bir ifade kullan?ld?: ?Grevci i??ilerden biri belindeki silah? ??kararak bir el havaya ate? etti.?
Oysa ta?eron firmadan gelen ki?iler, hem saha dolab?na m?dahale etmeye ?al??m??, hem de i??ilere sopalarla sald?rm??t?. Silah? ?eken de ta?eron ?irketin elemanlar?ndan biriydi, ancak silah ate? almam??t?. H?rriyet?in haberindeki neredeyse b?t?n ayr?nt?lar ger?e?e ayk?r?yd?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net