?Kazanaca??m?za inan?yorum?

Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, 2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? elemelerinde Norve? ile yapacaklar? kar??la?ma ?ncesi kendisini formda hissetti?ini s?yledi.


Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, 2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? elemelerinde Norve? ile yapacaklar? kar??la?ma ?ncesi kendisini formda hissetti?ini s?yledi.
Milli Tak?m??n Estonya?n?n Tallinn kentinde konaklad??? otelde bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Fatih Terim, ?Ciddi olarak hakikaten formday?m. Antren?r?n formlu veya formsuz olu?u ?nemlidir. Ben de formda oldu?umu hissediyorum. ?n?allah bunu da oyuncular?m?zla birlikte Norve? ma??na yans?taca??z? dedi.
Grup ma?lar?na ba?larken ve ilk 4 ma?lar?n? kazand?ktan sonra hedeflerinin, bug?n Norve? ve Bosna Hersek ma?lar?na gelinen ortamda, ?ok daha farkl? bir milli tak?m kadrosu olu?turmak oldu?unu vurgulayan Terim, ??yle devam etti: ???nk? planlar?m?zda Norve? ma??na minimum 4 puan farkla girmek vard?. O g?nk? oyun ve tak?m bunu g?steriyordu ama futbolun cazibesi burada, olmayan haller ba??m?za geldi ve bu ?ekle geldik. Esas?nda, 2008 Haziran??nda yap?lacak Avrupa ?ampiyonas??n?n resmi ama ilk haz?rl?k ma?? kadrosu gibi olacakt?. Buradan itibaren son aylarda bu ?ekilde haz?rlanacakt?k.?
?Herkesin hizmet etme d?nemi var?
Hakan ??k?r ve ?brahim ?z?lmez gibi isimleri kadroya ?a??rmamas? ile ilgili bir soru ?zerine, ?Herkesin bir emek verme ve hizmet etme d?nemi var? diyen Terim, ?Bu hizmet zamanlar?na sayg? duyuyorum. Hepimizin bayrak de?i?imi oldu?u zamanlar var. Olaya b?yle bakmak laz?m. ?ok b?y?k hizmetler ettiler ve etmeye de devam ediyorlar? diye konu?tu.
?Kendi i?imizi kendimiz halletmeliyiz?
(A) Milli Futbol Tak?m??n?n Avrupa ?ampiyonas??na kat?labilme ?ans?n? s?rd?rmesi i?in b?y?k ?nem ta??yan Norve? ma??yla ilgili olarak, futbolda her ?eyin oldu?unu ama kazanmay? hedeflediklerini ile getiren Terim, ?Kazanmak i?in her ?eyi yapaca??z. Rakibin kendi sahas?, seyircisi olacak. Galibiyet ve beraberlik onlar i?in yeterli. B?yle ma?lar? ?ok oynad?k ve ?stesinden hep beraber geldik. Oyuncular?ma g?veniyorum ve inan?yorum. Kazanaca??m?za y?rekten inan?yorum. Beraberlik halinde de matematiksel ?ans?m?z devam ediyor. Futbolda her ?ey var. Rakibin ma??n? beklemektense, kendi i?imizi kendimiz halletmek ?ok daha tercih edece?imiz bir ?ey? ?eklinde konu?tu.
?Kaybetme? kelimesi yok
Fatih Terim, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Dikkat ettiyseniz konu?mamda ?Kaybetme? kelimesini hi? kullanmad?m. Oyuncular?mla birlikte de hi?bir zaman kullanm?yoruz. B?yle bir kelime yok. Kaybetme kayg?s? yerine, kazanma arzusunu ?n plana ??karmaya ?al???yoruz. Do?al olan da budur. Sonu? ?yle veya b?yle olur, ama bizim yakla??m?m?z bu. Bir psikolojik dengeleme yapmam?z gerekir. Ne az kayg?, ne yo?un bir bask?. Kazanma arzusu ile doluyuz. Ma?la ilgili ?ok d???n?yorum, ya??yorum oynuyorum, tahlil ediyorum. Kar?? taraf? inceliyorum. Ekibimizin yapt??? analiz haz?rl??? ?ok ?nemli. Sakatlar?m?z var ve bir ?ok ?eyi ayn? anda d???nmemiz gerekiyor.? Milli Tak?m??n ba?ar?l? olmas? halinde bunu herkesin payla?aca??n?, ba?ar?s?zl?k durumda ise kendisinin hedefte olaca??n? s?yleyen Terim, ?Ba?ar?s?z olursak ise benim ba?ar?s?zl???m olur. B?yle bir ger?ek var, do?ru olmasa bile. Bunu da bilecek kadar tecr?beliyiz? dedi.
Norve??in avantajlar?
Norve??in kendilerine oranla daha fazla avantaj? oldu?unu s?yleyen Fatih Terim, rakiplerinin ?ok disiplinli, ?ok ko?an, m?cadele eden bir tak?m oldu?unu bildiklerini kaydederek, ?Ayn? ?ekilde kar??l?k verebilirsek bizim avantaj?m?z olur. O zaman ?zellikle dar alanda yetenekli oyuncular?m?z i?in ?nemli f?rsatlar ??kacakt?r. Tak?m?m?z ad?na da ?rnek olarak ilk oynad???m?z Norve? ma??n?n birinci ve ikinci yar?lar?n? g?sterebiliriz. Dezavantaj?m?z ise y?ksek toplar olabilir. Buna ?ok konsantre olup dikkat etmeliyiz. ?al???yoruz ve burada da ?al??aca??z. Ta?, korner ve duran toplarda iyiler. Bunu kabul etmek laz?m. V?cutlar?n? da ?ok iyi kullan?yorlar. O y?zden bu tarafa dikkat etmemiz laz?m? ifadelerini kulland?.
?Ger?ek?i olmal?y?z?
Terim, T?rk futbolunun son y?llarda ya?ad??? d???? d?nemiyle ilgili y?neltilen bir soru ?zerine de ??yle konu?tu: ?Biz dileklerimizi, ?mitlerimiz ve inan?lar?m?z? s?yl?yoruz. Bunda zaman zaman yan?ld???m?z da oluyor. Bana sorsan, ?Bu hatal? m?d?r? diye, ??lk defa yapmad?m ki? derim. Ama soru o kadar geni? kapsaml? ki, onu bir milli ma? bas?n toplant?s?na s??d?rmam m?mk?n de?il. T?rk futbolunun nereye gitti?i, panel konusudur. ?yimser ya da k?t?mser olmak de?il mesele, ger?ek?i olmak. Bu futbolu temsil eden herkesin y?zle?mesi gereken bir konu. Hepimiz ger?ek?i olmal?y?z. Avrupa ?ampiyonas? finallerine gitsek de gitmesek de g?ndeme gelmesi laz?m. ?nemli bir konudur. Konsens?s gerekir. ?T?rk futbolu nereden nereye geldi? de koyabiliriz ad?n?. Arkas?ndan da hemen, ?Bir standard?, bir istikrar? var m?? demeliyiz. ?u c?mle ?ok mu yanl?? acaba, ?T?rkiye?nin do?rular? yok, T?rkiye?nin ger?ekleri var?. Buradan m? hareket etmeliyiz? Herkese g?rev d???yor.?(SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net