?NSAN VE SPOR

 • Futbolda bir flula?ma var. Giderek ?rk??la?an, kabala?an, oyunsal kayg?lar?n geri plana itildi?i,


  Futbolda bir flula?ma var. Giderek ?rk??la?an, kabala?an, oyunsal kayg?lar?n geri plana itildi?i, buna kar??l?k parasal ve siyasal beklentilerin tamamen ?ne ge?ti?i bir m?cadele bi?imi izliyoruz. ?lkenin politik ortam?nda s?rekli gerginlik ve sava? r?zgarlar?n?n estirilmesi, futbol arenalar?na da ?iddet ve fa?izm olarak yans?yor. Do?al olarak da sahalarda, trib?nlerde yo?un bir gerginlik ve ?iddet ya?an?yor. B?yle bir ortamda da futbolun g?zellikleri, oynama ve oyundan zevk alma beklentileri olduk?a geri planda kal?yor. Egemen ideolojiyle beslenen bir y?netme-y?nlendirme ayg?t?yla i?leyen ve kitleler ?zerinde ciddi bir kar??l?k bulan futbol, toplumun istenen kanala girmesine de olanak yarat?yor. Kar?? sesleri yok eden, demokrasi ve karde?lik k?lt?r?n? ortadan kald?ran bir futbol ortam?nda sa?duyuyu ve olumlu de?erleri ?n?ne koyan ne bir kul?p, ne de bir federasyon yetkilisini g?rebiliyoruz. Tam tersine, futbolun yetkilileri, son d?nemde trib?nlerde estirilen ?oven ve militarist r?zgarlardan olduk?a memnun g?r?n?yorlar. Kimlik kart?nda do?ulu oldu?u yazan kimi g?rsek neredeyse lin? etmeye haz?r bir psikolojik y?kleme alt?nday?z. Herkes r?zgar? ard?llay?p bu furyadan rant kazanma, ya da en az?ndan d??lanmamak i?in sessiz kalmak yolunu izliyor.
  ?lke sava? ortam?na itilirken, en b?y?k destek futbol ortam?ndan sa?lan?yor. Bu alanda, derin bir gericile?me ve yozla?man?n egemenli?i s?z konusu. Oysa trib?nler ciddi bir g??. ?rg?tlenebilirse, insandan, bar??tan ve oyundan yana tavr?n? koyabilirse, y?netimler bask? alt?na al?nabilir. ?zellikle ne bedel istenirse istensin kazanan olmak, di?er yandan y?netmeyle yakalanan iktidar olma hevesi ve de futbol pastas?ndan en b?y?k pay? alma amac?na d?n?k ?abalar...
  Mevcut ortamda seyirciler bu i?leyi? bi?imini kolayca fark edebilmelidir.
  Bug?n pop?ler futbol, bu gerici ama?lara hizmet etmektedir. ?lkeyi ve futbolu y?neten ?evrelerin de durup dururken etik futbolu, insani ?zellikler ta??yan m?cadeleyi, bar?? ve karde?lik kavramlar?n? bu i?in i?ine sokmalar?n? beklemek bo?unad?r. Zaten bug?ne kadar bu konuda en k???k bir ?aba sergilediklerine bile tan?k olmad?k. B?yle bir l?ksleri de yoktur zaten. Onlardan, kendi varolu? gerek?elerini hi?e sayacak erdemi g?stermelerini de bekleyemeyiz.
  Ama seyirci ?yle de?il. Seyirci bir g??. Bu de?erleri isteme hakk?na sahip. Sadece kazanan olmak i?in kazanmaya ?artlanamay?z. ?yi ve kaliteli oyunu da istemeliyiz. Gelecek kar??la?malar? kazanabilmenin yolu, niteli?e yap?lacak yat?r?mlardan ge?er. K?lt?r felsefelerinin altyap?dan itibaren yerle?tirilmelerini ve b?ylece gelece?e yat?r?m yap?lmas?n? beklemek zorunday?z. Tak?m tutmak, k?r? k?r?ne sadakat istemez. Kul?b? do?ru y?nlendirmek, y?netimden ahlaki, bilimsel ve estetik oyunu sa?layan uygulamalar? talep etmektir. Bug?n seyirci ancak bunu yaparsa ger?ekten tak?m?na sahip ??km?? olacakt?r. Bu ertelenemez bir durumdur. Seyirci ne olursa olsun, ahlaks?z kazanmay?, hak edilmeyen yengiyi kabul etmemelidir.
  Be?ikta?l? taraftarlar?n olu?turdu?u ?ar?? grubu, ba?ta Sinan Engin?e kar?? koydu?u tepki, ?lkenin sosyal ve politik geli?melerine kar?? tak?nd??? tav?rla bug?n bu do?ru tepki k?lt?r?n? trib?nlerde g?stermeyi ba?ar?yor. ?ar?? bug?n, etik-estetik ve politik duru? sergileyen taraftar grubu olarak ?lke futbolunun y?z ak?d?r. Pop?lizm batakl???na gitmeden, s?rf bu durum nedeniyle i?ten i?e engellenmeye, da??t?lmaya ?al???lan bu olu?um kendini yenilemeli, diren? kaleleri olu?turmal? ve bu ?zelli?ine s?ms?k? sar?lmal?d?r.
  ?lk kez yaz?yorum. ?ocuklu?umda koyu bir Fenerliydim. Ama ?a??ma kar??, topluma kar?? duyarl?l?k geli?tirip yazmaya ba?lay?nca g?rd?m ki, futbol ac?mas?z bir sekt?r ve burada insanl?k ???t?l?yor. Bir de G?ven Sazak??n ba?kanl??? d?neminde gerici bir politikaya sar?lan tuttu?um tak?m futbolun d???na ta?maya ba?lay?nca, sadakatimi sorgulad?m ve tak?m?m? b?rakt?m. O g?nd?r, amat?r olarak ?al??t???m tak?mlar? tuttum sadece. Ama bug?n ?ar?? var ve benim ruhumu ok?uyorlar. Belki tak?m tutmuyorum ama, ?ar???y? tutuyorum. Futbolda trib?nleri tutan ender insanlardan biri olarak? Futboldaki politik tutumu ?ne ??kard?klar?, futbolun do?ru sadakatini sergiledikleri ve ?al??t?r?c?lar?n? el ?st?nde tutup mafyala?anlara tepki g?sterdiklerinden dolay?. ?ar???ya selamlar?m? g?nderiyorum?
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net