Gilberto Gil m?zik i?in bakanl??? b?rak?yor

Gilberto Gil, 30 y?ldan uzun bir s?redir Brezilya?n?n en ?nl? m?zik?isi. M?zi?i hem pop?ler, hem de g??l?.


Gilberto Gil, 30 y?ldan uzun bir s?redir Brezilya?n?n en ?nl? m?zik?isi. M?zi?i hem pop?ler, hem de g??l?. Lula da Silva h?k?metinde K?lt?r Bakan? olarak g?rev ald?. Ancak ?imdi sanat? i?in bakanl?k koltu?undan ayr?l?yor.
1960?larda askeri diktar?rl??e kar?? m?zikal direni?in ?nc?s? olan Gilberto Gil, gelecek y?l bakanl?k koltu?undan ayr?laca??n? a??klad?. Siyaseti b?rakma karar?n? ise tekrar sahnelere d?nmek i?in ald???n? s?yleyen Gil, ?Ya?amda en ?ok haz ald???m ?eye, yani tekrar m?zi?e devam etmek istiyorum?? dedi. D?rt y?ldan bu yana k?lt?r bakan? olan Gilberto Gil, Sao Paulo Folha gazetesine verdi?i m?lakatta, k?sa bir s?re ?nce ses telleri ilgili bir rahats?zl?k ya?ad???n? belirterek, bakanl?k g?revinden dolay? ?ok say?da konu?ma yapmak ve sesini zorlamak durumunda kald???n? ve bunun da ?ark? s?ylemeyi engelledi?ini s?yledi. Temmuz ay?nda doktorlar, sanat??n?n ses tellerinde bir polip buldular ve bir ay ?nce ameliyat oldu. K?lt?r Bakan? Gil, ?Ama on y?l ?ncesine g?re ses kalitesini geri kazanmak daha yava? oluyor. Ses telleri art?k ayn?s? de?il, 65 ya??nday?m, art?k gev?ek de?iller ve onlar? g??lendirmek daha zor? dedi.
S?rg?ndeydi...
Gil, yeni bir yarat?c?l?k a?amas?nda oldu?una dikkat ?ekerek yedi yeni eser yapt???n? ifade etti. ?nternet ?zeri dahil k?lt?r?n bedava olmas? taraftar? olan Gil, disk ve DVD?lerin sat?lmas?n?n yeni bir bi?imini olu?turmak i?in ticaret, internet ve kay?t alan?nda uzman bir ekip kurdu.
40 y?ll?k kariyerinde on bir kez alt?n, be? kez de platin alb?m ?d?llerini kazanan, toplamda be? milyonluk alb?m sat???na ula?an Gil, temmuz ay?n?n ilk haftas?nda 13. ?stanbul Caz Festivali?nin konu?u oldu.
1960?larda askeri diktat?rl??e kar?? m?zikal direni?in ?nc?s?yd?. Generallerin tehdit edici buldu?u ?Tropikalizmo? hareketindeki rol? nedeniyle Londra?ya s?r?lm??t?. Hararetli bir ?evresel ve sosyal eylemci olan Gil, s?k s?k yoksul yerlerde ?cretsiz konser veriyor. Gil, ilk politik deneyimini 15 y?l ?nce Ye?iller Partisi?nden, Salvador?da belediye meclisine se?ilmesiyle ya?ad?. O deneyiminden keyif ald?, ama hi?bir zaman federal h?k?mete girmek niyetinde de?ildi. Bakanl??? kabul etmesini Gil ??yle anlat?yor. ?Politika bir sava? sanat?d?r. Ve ben, bir politikac? de?il bir diplomat olmaya daha uygunum. Ama Brezilyal? politikac?lar ?zel olabilir. Belki de iktidar, bu ?lkede insanlar? di?er yerlerde oldu?u kadar beslemiyor. ?nsanlar insanl?klar?n?, i?tenliklerini koruyabiliyorlar. Brezilya?n?n fark?, insani s?cakl???n bir anlamda zorunlu olmas?d?r.? Gil, bakanl??? s?resince sosyal ve k?lt?rel faaliyetler i?in yeni olanaklar yaratt?.
www.evrensel.net