Bekar odalar? belgesel film oldu

Emin?n??ndeki bekar odalar?ndaki ya?am, Y?netmen ve Yap?mc? Zafer Akturan taraf?ndan ?ekilen ?K???kpazar? belgeseliyle sinemaya aktar?ld?.


Emin?n??ndeki bekar odalar?ndaki ya?am, Y?netmen ve Yap?mc? Zafer Akturan taraf?ndan ?ekilen ?K???kpazar? belgeseliyle sinemaya aktar?ld?.
Y?netmen Akturan taraf?ndan ?ekilen ?K???kpazar? belgeselinde, ?o?unlukla akrabal?k veya hem?ehrilik ba??yla bir araya gelinen odalarda, 12 ve 70-80 ya? aras? g??menlerin hayatlar? anlat?l?yor. Her birinde 4-12 bekar?n ya?ad??? bu odalar, her t?rl? bar?nma ve sa?l?k standard?ndan uzak. Emin?n? Belediyesi?nin katk?lar?yla haz?rlanan belgesel filme, ?stanbul?a ilk geldi?i y?llarda bekar odalar?nda kalan Emin?n? Belediye Ba?kan? Nevzat Er?in de an?lar?yla katk?da bulundu?u ifade edilerek, babas?yla birlikte ?stanbul?a 9 ya??nda gelen Er?in, ilk olarak K???kpazar?daki bir bekar odas?na yerle?ti?i, babas? ve akrabalar?yla birlikte bu bekar odas?nda ?niversite y?llar?na kadar kald??? dile getirildi.
M?zi?ini Metin Kahraman??n yapt??? belgeselin 16 Kas?m?da T?rk ve ?slam Eserleri M?zesi?nde ger?ekle?tirilecek tan?t?m kokteyli ve film g?sterimine, K???kpazar?da ya?ayan ve belgeselde yer alan bekar odalar? sakinlerinin de kat?laca?? kaydedildi. ?te yandan, ayn? yerde, foto?raf sanat??s? Atlan Bal??n ?Bekar Odalar?? adl? belgesel foto?raflar?n?n sergilenece?i bildirildi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net