Agos?a ceza temyiz edildi

Arat Dink ve Sarkis Seropyan??n 301?den mahkum edilme gerek?esini NTV?ye yorumlayan Dink ailesinin avukat? Fethiye ?etin, karar? temyiz ettiklerini s?yleyerek, ??Soyk?r?m vard?r ya da yoktur? demek, mahkemelerin g?revi de?ildir? diye konu?tu.


Arat Dink ve Sarkis Seropyan??n 301?den mahkum edilme gerek?esini NTV?ye yorumlayan Dink ailesinin avukat? Fethiye ?etin, karar? temyiz ettiklerini s?yleyerek, ??Soyk?r?m vard?r ya da yoktur? demek, mahkemelerin g?revi de?ildir? diye konu?tu.
11 Ekim 2007 g?n? ?i?li 2. Asliye Ceza Mahkemesi?nde g?r?len duru?mada TCK 301. maddeden a??lan bir davada, Dink ve Seropyan; T?rkiye?deki t?m bas?n-yay?n organlar?nda yer alan bir haberi Agos?ta yay?nlad?klar? i?in birer y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld?, cezalar? ertelendi. Mahkemenin gerek?eli karar? ise tart??ma yaratt?. Dava konusu haberde; Reuters Haber Ajans??n?n sorusu ?zerine Hrant Dink, 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak nitelendiriyordu.
?i?li 2. Asliye Ceza Mahkemesi, karar?n gerek?esinde; haberin ?T?rk kamu d?zenine kar?? eylemsel tehdit riski olu?turdu?una, bu nedenle d???nce ?zg?rl??? kapsam?na girmedi?ine? h?kmetti. Ermenilerin T?rklere kar?? yapt??? ?iddet eylemlerinin de s?raland???; Asala faaliyetlerine yer verilerek, ?San?klar?n T?rk milletine soyk?r?m isnat eden haber yay?nlad?klar? sabit g?r?ld???nden, eylemin ?zellikleri, isnad?n a??rl??? ve etkileri, san?klar?n ayr? ayr? eylemsel ki?ilikleri ve eylem sonras? ma?duriyet ya?am?? olduklar? dikkate al?narak birer y?l hapis cezas?na mahkum edilmelerine karar verildi? denilen mahkeme karar?n?, Av. ?etin de?erlendirdi.
?etin, ?Hrant Dink bildi?imiz gibi ya?am?n? yitirdi ve dava d??t?. Ama hakim kendini alam?yor bu su?lamadan. Hrant Dink ya??yormu? gibi soyk?r?m tart??mas?na ve 1915 tart??mas?na giriyor. ?Soyk?r?m vard?r ya da yoktur? demek, mahkemelerin g?revi de?ildir. A?HM pek ?ok karar?nda aynen b?yle diyor: ?Tarihsel olaylar? yarg?lama mahkemelerin g?revi de?ildir.? Aksine, ger?eklerin ortaya ??kmas?n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? hukukun g?revidir. Kald? ki bir mahkeme, tarihsel bir olay? hakimin g?z?nden karar vererek yorumlayamaz.?
Mahkemenin karar?n? temyiz ettiklerini belirten Fethiye ?etin, ?Ben Yarg?tay??n bu karar? bozaca??na inan?yorum. Az?c?k hukuka sayg?m?z varsa bu karar?n bozulmas? laz?m? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net