10 ay sonra mahkemeye ??kar?ld?lar

?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi?ndeki 95 san?kl? dava kapsam?nda Tekirda?, Gebze ve Edirne?deki cezaevlerinde tutuklu olan 47 ki?i, tutuklanmalar?n?n ?zerinden yakla??k 10 ay ge?tikten sonra mahkemeye ??kar?ld?.


?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi?ndeki 95 san?kl? dava kapsam?nda Tekirda?, Gebze ve Edirne?deki cezaevlerinde tutuklu olan 47 ki?i, tutuklanmalar?n?n ?zerinden yakla??k 10 ay ge?tikten sonra mahkemeye ??kar?ld?. Aralar?nda Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Sar?yer ?ube ba?kan? Muammer ?im?ek?in de bulundu?u san?klar?n duru?mas? bas?na kapal? olarak ger?ekle?tirildi.
Duru?ma ?ncesi, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i (PSAKD) ve Temel Haklar Federasyonu, adliye ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?. PSAKD ad?na a??klama yapan Ay?e ??eri, ?ube ba?kanlar? Muammer ?imsek?in haks?z yere tutukland???n? belirterek arkada?lar?n?n uyu?turucuya, fuhu?a, h?rs?zl??a kar?? olduklar? i?in F tipine koyulduklar?n? belirtti.
Temel Haklar Federasyonu ad?na a??klama yapan Nedim ?lker ise, adalet ad?na, yine adaletin yerle bir edildi?i dava ile kar?? kar??ya olundu?unu belirtt
Tutuklulardan Kemal Deren annesi Zeynep Deren, o?lunun davas?na al?nmamas?na tepki g?sterdi. ??ocu?umun davas?n? dinlemek hakk?m? diyen Deren, o?lunun kendisine bakt???n? belirtirken, ?hem can?m?, hem ekme?imi ald?lar. Devlet bizi ?ld?rd?? diye isyan etti.
Yenibosna?da, Y?r?y?? dergisi satarken polis taraf?ndan vurulan ve bu nedenle fel? olan Ferhat Ger?ek?de bas?n a??klamas?na kat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net