Bar?? ?ncelikle ?ocuklar?m?z i?in gereklidir

Sava??n taraf? olmad??? halde, en ?ok sava?larda ma?dur olan ?ocuklar?m?zd?r.


Sava??n taraf? olmad??? halde, en ?ok sava?larda ma?dur olan ?ocuklar?m?zd?r. ?ocuklar?n sa?l?k sorunlar?n?n yan?nda, ruhsal bozukluklar? sava? ortam?nda daha kal?c? oluyor. Bu ortamda ya?anan ?l?m, i?kence, tecav?z, kay?p ve di?er insan haklar? ihlalleri ?ocuklarda bunal?mlar yarat?yor. Hen?z ki?ili?i yeni olu?maya ba?layan ?ocuklarda, karamsarl?k, duygusuzluk, sald?rganl?k ve ?iddete y?nelmeler oluyor.
ABD?nin ve di?er emperyalist g??lerin ??z?m y?ntemini se?enlerin k??k?rtmalar? ile ellerine bayrak tutu?turulup sava? ?a?r?lar? yapt?r?lan gen?ler ve ?ocuklar?m?z, sava??n as?l kurbanlar?d?r. Hem sava? b?lgesinde, hem de sava? nedeniyle g?? ettikleri yerlerde e?itim, sa?l?k ve di?er sosyal hizmetlerden yararlanamayan yine ?ocuklar?m?zd?r.
D?nyada sava?a ayr?lan para bir trilyon dolar? ge?mektedir. Bu demektir ki milyarlarca ?ocu?un gelece?i sava?a harcan?yor.
Bor?lular s?ras?nda ilklerde olan T?rkiye, silahlanmada da ?n s?radad?r. NATO?da ABD?den sonra en fazla askere sahip ?lke olmas?na kar??n, bir milyondan fazla ?ocu?a hi? okuma olana?? sa?layamam??t?r.
Bunlar?n yan?nda, sava? nedeniyle g?? ettirilen aileler, i? bulamad??? i?in ?ocuklar?n? okullara g?nderemiyorlar. Ailelerin bir?o?u, okul yerine sokaklara d??en ve bir ?eyler satmak zorunda kalan ?ocuklar?n?n getirdi?i ile ge?inmek zorunda kal?yorlar. Bunun sonucu e?itimsiz, sa?l?ks?z, madde ba??ml?s? olan, ?etele?en ve bir?ok olumsuz durumlara d??en ?ocuklar ortaya ??k?yor Kendi dili ile e?itim yapamayan ve ??renme-anlama g??l??? ?ekmelerinin yan?nda, etnik k?keni nedeniyle bask?lanan, d??lanan ve okullardan uzakla?mak zorunda kalan ?ocuklar?m?z, bu ortam?n nedeni olmad??? halde kurban? oluyorlar.
Farkl? kimlikleri ve dillerin varl???n? kabul etme yerine, bunu yok sayan ve tehlike g?ren anlay??lar, bug?n ellerinde ba??ms?zl???m?z?n sembol? bayraklarla sava? ????rtkanl??? yap?yorlar. Halbuki o bayrak T?rk, K?rt, Laz, ?erkez ve daha bir?ok halk?n kan? ile kazan?lm??t?r.
?u bir ger?ek ki; T?rkiye ?ok dilli ve ?ok k?lt?rl? bir ?lkedir. Ne yaz?k ki, T?rk?eden ba?ka dillerin e?itimi, ??retimi Anayasa ile yasaklanm??t?r. Toplumsal bask? ve d??ardan dayatmalarla g?stermelik uygulamalar ba?lat?lm??t?r. Ama bu uygulamalar, zihniyeti de?i?tirmemi?tir.
K?rtlerin kendi geleneklerini ya?ama ve kendi dillerinde e?itim talebi, T?rkiye?nin de alt?na imza att??? bir?ok uluslararas? anla?malarda en temel insan hakk? olarak belirtilmektedir.
Bar?? ve karde?li?e dayanmayan toplumsal ve e?itim politikas?nda, hi?bir ulus ?zg?r olamaz. K?lt?rel farkl?l?klar?n? ortaya koymak ve bunlar? savunmak, ayr?l???n de?il karde?li?in gere?idir. Bu nedenle sosyal ve k?lt?rel diyalog ortam?n? haz?rlamak, bar???n ?n ad?m? olacakt?r. Bu K?rtlerden ?nce T?rklerin talebi olmal?d?r.
Bu sorunun as?l sahibi K?rtlerden ?nce T?rklerdir. ??nk? T?rkler demokratikle?ti?i s?rece ayr?l?k de?il, karde?lik ve e?itlik gelecektir.
Sava?? ?ncelikle ?ocuklar?m?z i?in durdurmal?y?z. Bar??? onlar?n gelece?i i?in sa?lamal?y?z. Bu bizim en ?nemli babal?k, anal?k ve b?y?kl?k g?revimizdir.
?ocuklara k?ymayal?m efendiler!
Orhan Y?ce
?VDER ?zmir ?ube Ba?kan?
www.evrensel.net