Medyan?n g?ndeminde bar?? yok

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Murat G?re?, sava? ????rtkanl??? yapan medyay? ele?tirerek, ??nan?lmaz bir dezenformasyon d?nemi ge?irdik? dedi


Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon tart??malar?yla birlikte ulusal ve yerel medyada adeta sava? ????rtkanl??? ba?lad?. Gazeteler her g?n harita yay?nlayarak ?zerinde operasyon y?r?tt?, hedefler belirleyip buralara ?sanal? bombalar att?. Yetmedi s?n?r i?indeki DTP?li milletvekilleri ve K?rt kurumlar?na y?nelik karalama kampanyas? ba?latt?lar.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Murat G?re??le s?n?r ?tesi operasyon, medyan?n tutumu ve son geli?meleri konu?tuk. Ayn? zamanda Gaziantep?te yay?nlanan H?kimiyet Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni olan G?re?, T?rk medyas?n?n ?Apoletli bir medya? oldu?unu belirterek, ?S?sl? p?sl? mankenlerin hamaset nutuklar? att??? inan?lmaz bir dezenformasyon d?nemi ge?irdik. Bu bilgi kirlili?i i?erisinde 6-7 ya??ndaki ?ocuklar?n bilin? altlar?nda bile bir d??manl?k, bir ?fke, bir kin duygusu olu?turmaya medyan?n hakk? var m?? Medya bar??? g?ndeminden ??karm??t?r bu ?lkede? diye konu?tu.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Murat G?re? sorular?m?z? yan?tlad?.

Kuzey Irak?a operasyon b?lgedeki sorunu ??zer mi?
Ortado?u?da bin y?ld?r sava? var. Peki neyi de?i?tirdi sava?lar, insan hayat?na yeni g?zellikler mi kazand?rd?? Halklara, ac?dan, kandan, g?zya??ndan ba?ka bir ?ey getirmedi ve bu durum h?l? devam ediyor.
T?rkiye i?inde sadece T?rklerin ya?amad??? bir ger?ektir. M.Kemal Atat?rk??n de o d?nemde alt?n? ?izdi?i bir T?rkiyelilik vurgusu var. Biz T?rkiye?nin s?n?rlar? i?erisinde, tarihsel k?kenlerimizden gelen ve modern ?a??n getirdi?i baz? de?erlerle beraber, bir arada ya?amay? i?selle?tirecek miyiz? Yoksa bunu farkl? bir noktaya getirerek, birbirini ?teleyen, kendinden olmayan? yok sayan bir anlay??? m? benimseyece?iz? Esas sorun burada. K?rt meselesi ve T?rkiye?nin buna bak?? a??s? ve baz? hassasiyetleri yorumlarken, ortaya T?rk ?ovenistli?i ve K?rt ?ovenistli?i gibi bir durum ortaya ??k?yor ve esasen en b?y?k tehlikenin bu oldu?u kan?s?nday?m.
Bu kadar sava?lar?n oldu?u, insan?n yok say?ld??? de?ersizle?tirildi?i bir co?rafyada bar?? kelimesini kimsenin a?z?na almak istemedi?ini g?r?yoruz. Bar?? hakikaten, insanlara itici gelen bir kelime olarak ajite edilmeye ba?land?. Yani ben bar??? d???n?yorsam, ben ?tekilerdenim. Ben bar??? d???n?yorsam, sistem ara?lar? ve sistem ara?lar?yla beyni yo?unla?t?r?lm?? insanlar taraf?ndan bir tarafa itilebilirim. ?yle bir ?ey ki sava? ????rtkanl???, sava?tan yana olman?n ge?er ak?e olmaya ba?lad???, sava??n bir kurtulu?, bir halk?n, bir ?lkenin kurtulu?u, birtak?m belalar?n def edilmesine ili?kin ?ok ?nemli bir ara?m?? gibi insanlar?n kafas?na sokuldu?u bir d?nemi ya??yoruz. Bu da en b?y?k a?maz; gelece?e dair umutlar?n ortadan kald?r?ld???, gelece?e dair d??lerin ertelendi?i ve gelece?e dair hi?bir ?eyi d???nemeyece?imiz bir durumu da getirip ?n?m?ze koyan, ad? a??klanmam?? bir dayatmayla kar?? kar??yay?z. S?n?r ?tesi harek?t bizim alt?ndan kalkamayaca??m?z sonu?lar ve bedeller ?deyece?imiz bir durumu ?ok a??k bir ?ekilde getiriyor. ?iddet hi?bir zaman ?iddetle, sava? hi?bir zaman sava?la, bir olumsuzluk hi?bir zaman ba?ka bir olumsuzlukla ??z?lemiyor. Onun i?indir ki bin y?ll?k deneyim, ayn? suda iki defa y?kan?lmaz ?rne?i ?ok a??k bir ?ekilde ?n?m?zde duruyor.

Operasyon tart??malar?yla birlikte medya ilgin? bir tutum geli?tirdi. Gazete sayfalar? ve televizyon kanallar? adeta sefere ??kt?. DTP?ye y?nelik kimi yerlerde g?steriler yap?ld?. Bu geli?meleri nas?l de?erlendiriyorsunuz?
T?rk medyas? hakikaten apoletli bir medya. T?rk medyas? bir provokat?rden ?ok daha iyi sava? ??kartmaya m?sait bir ?zellik ortaya koyuyor. Bunu Amerika?n?n Afganistan?a yapt??? harekatta da g?rd?k, bunu Irak?ta da g?rd?k. Yani bizim s?n?rlar?m?z i?erisinde olmayan sava?larda dahi muktedirden yana tav?r al?p, o sava?? bir hakl? sava? gibi sunan anlay??? ortaya koydu. T?rk medyas? g??l?den yana olan, g??l?ye biat eden, g??l?n?n hakk?n? savunmay? g?rev edinen bir tutumu geli?tirdi.
Bizim toplumumuz duygusal ve heyecanl? bir toplum. 20-22 y?ld?r bu topraklarda s?ren d???k yo?unluklu bir ?at??ma var. Ama b?t?n ?l?mler, ac? ?l?mlerdir. Neresinden bakarsan?z bak?n. Kim, ormanlar?n yak?ld???, askerlerin ?ehit oldu?u, insanlar?n da?lara gitmek zorunda kald???, 20-30 y?lda 300-400 milyar dolar civar?nda ekonomiye b?y?k zararlar verildi?i bir ?lkede ya?amak ister? 20 y?ll?k yo?unluk i?erisinde, insanlar?n b?yle bir reaksiyon ortaya koymas?n? ben normal buluyorum. Ama 6-7 ya??ndaki ilk??retim ??rencisi ?ocu?un ortaya koydu?u reaksiyonun nedenini anlamakta ?ok zorlan?yorum. Do?al kar??layam?yorum. T?rkiye?yi bir magazin ?lkesi haile getiren, mankenlerin sundu?u programlarda dahi ?ok yapmac?k bir ruh hali i?erisinde ?l?mlerin ve ?ehitlik gibi de?erlerin ayaklar alt?na al?nmas?, olanlar?n hakl?l?k ve kahramanl?kla sunulmas?ndan ibaret bir bombard?mana da tan?k olduk. S?sl? p?sl? mankenlerin hamaset nutuklar? att??? inan?lmaz bir dezenformasyon d?nemi ge?irdik. Bu bilgi kirlili?i i?erisinde 6-7 ya??ndaki ?ocuklar?n bilin? altlar?nda bile bir d??manl?k, bir ?fke, bir kin duygusu olu?turmaya medyan?n hakk? var m?? Medya bar??? g?ndeminden ??karm??t?r bu ?lkede. Bu sivri dille, bu paslanm?? dille birlikte, k?sa erimli bellek yaratan anlay???n az say?da verici taraf?ndan ?ok say?daki sessiz al?c? ?zerindeki hakimiyeti s?rd??? m?ddet?e ve ger?eklerin gizlendi?i durum devam etti?i m?ddet?e bu ?lkedeki insanlar?n birbirini ?ok sevemeyece?ini d???n?yorum. Ve en tehlikeli gidi?at budur. Bir biz duygusu yarat?l?yor. Bu ?biz? grubunun d???ndaki herkes bizim d??man?m?zd?r. Bu durumun ?lkeyi g?t?rece?i noktan?n ben ?ok sa?l?kl? olaca??n? d???nm?yorum. Bu nedenle de kayg? duyuyorum.

T?rkiye bu sorunu ??zmek i?in ne yapmal?d?r?
Yumurtan?n bayat oldu?unu anlamak i?in tavuk olmaya gerek yok. ?imdiye kadar 24 tane s?n?r ?tesi operasyon olmu?. Hi?birisi de bu sorunu ??zme konusunda bir i?e yaramam??. Bu ?lkenin ayd?nlar?, yazarlar?, bar?? savunucular? uzun y?llard?r sorunun nas?l ??z?lece?i konusunda bir?ok ?ey ortaya koydular. Bu ?lkeyi y?netenler sorunun nas?l ??z?lece?ini hepimizden iyi biliyorlar asl?nda. Sorun bar??? istemekte. Sorun, toplumun bir arada ya?amas? i?in bar???, olmazsa olmaz bir gereklilik olarak alg?lamakta. Sava?? istemek son derece kolayd?r. Daha ?nce s?yledi?im gibi bar??? istemek zor. Zor da olsa bu ac?lar?n son bulmas?n? sa?lamak i?in bar??? istemek durumunday?z. ?iddete ?iddetle kar??l?k vererek hi?bir sava?? sona erdiremezsiniz. Bar???n olu?mas? i?in gerekli siyasal, ekonomik, k?lt?rel, sanatsal, ko?ullar?n olu?turulmas? gereklidir. Askeri ??z?m hi?bir zaman bu sorunu tamamen ortadan kald?rmayacakt?r. Yapaca??n?z ??r?k duvar ?zerinize y?k?labilir. Bu nedenle o duvar? in?a ederken bunun i?ine bar???, ho?g?r?y?, karde?li?i, k?lt?rel ve sosyal anlamda birbirini kucaklamay? gerektiren tu?lalar? koymazsan?z; o duvar onu in?a edenlerin ?zerine ??kebilir. (Gaziantep/EVRENSEL)
Yerel bas?n da ulusal bas?n? taklit etti
Antep uzun y?llard?r T?rk ve K?rtlerin birlikte ya?ad??? ve bu y?zden ho?g?r?n?n de en ilerde oldu?u bir kentti. Ama Antep?te de kayg? uyand?ran g?r?nt?ler ya?and? ve yerel medya da b?y?k ulusal medyay? taklit etti adeta?
?yle bir dalga yarat?l?yor ki; yarat?lan dalga, i??i, memur, m?hendis, doktor, gazeteci vs. b?yle bir ayr?m yapm?yor. Dolay?s?yla bu dalga i?inde bizim meslekta?lar?m?z?n da eriyip gitti?ini g?r?yoruz. Yani yerel bas?nda da anlay?? olarak bir farkl?l?ktan s?z etmek m?mk?n de?il. Neden? ??nk? T?rkiye?de kendinizi en ge?erli hale getirmenin yolu vatan-millet-sakarya mant???ndan ge?iyor. Vilayete yaslanan, jandarmaya yaslanan, emniyete yaslanan; kendini g?vende hisseden gazetecilik anlay??? hakim. Oysa gazetecilik anlay??? bu de?ildir. Gazeteler, televizyonlar vb. yay?n organlar? resmi ideolojiyi me?rula?t?rman?n ara?lar? de?illerdir.
Antep?te de, son d?nemde bir taraf?n ?ok bask?n olmas?na kar??, bir taraf?n daha ?ok suskun olmas?ndan, daha sa?duyulu olmas?ndan kazas?z belas?z atlatt?k bu son d?nemi. Bunu net olarak s?ylemek gerekiyor.
Mehmet T?rkmen
www.evrensel.net