?zmir: ?Alt?na h?cum?un ba?kenti

?hlas Madencilik?in ?zmir?in Bay?nd?r il?esinde bulunan 18 saha i?in alt?n arama ruhsat? almas? tepkilere neden oldu


?hlas Madencilik, ?zmir?in Bay?nd?r il?esinde bulunan toplam 18 alt?n madeni sahas? i?in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????ndan arama ruhsatlar?n? ald?. ?zmir; Bergama-Ovac?k, Efem?ukuru k?y?, Kar??yaka-Arapda??, ?demi? ? Bozda???n ard?ndan Bay?nd?r?da da alt?n madeni ?al??malar?n?n ba?lamas? ile adeta ?alt?na h?cumun ba?kenti? haline gelmi? durumda.
EGE?EP D?nem S?zc?s? Arif Ali Cang?, ?zmir?in bu durumunun hi? de ?a??rt?c? olmad???n? belirterek, ???nk?, s?re? yeralt? kaynaklar?n?n talan? bi?iminde ya?an?yor, ne pahas?na olursa olsun...? diye konu?tu.
Ge?ti?imiz g?nlerde ?MKB?ye bir a??klama g?nderen ?hlas Madencilik ?irketi, ?zmir?in Bay?nd?r il?esinde bulunan 18 alt?n madeni sahas? ile ilgili 4. grup arama ruhsatlar?n?n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????ndan al?nd???n? a??klad?. Ege ?evre ve K?lt?r Platformu (EGE?EP) D?nem S?zc?s? Av. Arif Ali Cang?, alt?n madencisi ?irketlerinin ?alt?na h?cum? s?recine Bergama Ovac?k ile ba?lad?klar?n? hat?rlatarak, ?U?ak-E?me-K??lada?, ?zmir?in i?me suyunu kirletece?i bilimsel raporlarla kan?tlanan Efem?ukuru, Havran/K???kdere, Artvin, Erzincan-?li?-??pler k?y? ve Kazda??, ?imdi de Bay?nd?r, alt?nda ?alt?n?? olan her yer talana a??l?yor? diye konu?tu.
Talana kar?? durulmal?
5177 say?l? Maden Kanunu ve Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na ?li?kin Kanun? ile her yerde madencili?in yap?lmas?n?n ?n?n?n a??ld???n? belirten Cang?, bu yasa ile Maden Yasas? ile birlikte toplam 11 yasada ?nemli de?i?iklikler yap?ld???n? aktard?. Yasa de?i?ikliklerinin tek hedefinin ?madencili?in (madencilerin) ?n?ndeki engelleri kald?rmak? oldu?unu kaydeden Cang? yap?lan de?i?iklikleri ??yle s?ralad?: ?Orman alanlar?, milli parklar, ?zel koruma b?lgeleri, a?a?land?rma alanlar?, tabiat alanlar?, ?zel koruma b?lgeleri, do?al ve k?lt?rel S?T alanlar?, tar?m alanlar?, meralar, sulak alanlar, k?y?lar, karasular?, kentlerin imar alanlar?, turizm b?lgeleri, Su havzalar? madencilik faaliyetine a??ld?. Maden arama faaliyetleri ?ED kapsam? d???nda b?rak?ld?. Alt?n madencilerinden, ?ruhsat sahibi taraf?ndan beyan edilen? ocak ba?? sat?? fiyat? tutar?n?n yaln?zca y?zde 2?sinin devlet hakk? olarak al?naca?? d?zenlendi. B?y?k ?ehirlerin su havzalar?n?n korunmas?na ili?kin y?netmelik ??karma yetkileri ?evre ve Orman Bakanl????n?n uygun g?r???ne ba?land?. Maden ??leri Genel M?d?r?, K?lt?r ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma Y?ksek Kurulu?nun do?al ?yeleri aras?na kat?ld?. Milli A?a?land?rma ve Erozyon Kontrol? Seferberlik Kanunu h?k?mlerine g?re tahsis edilen sahada halen petrol ve madencilik faaliyeti yap?lmakta ise bu faaliyetin izin s?resi, ruhsat s?resinin uzat?lmas? halinde de bu s?re bitimine kadar bu sahalar hakk?nda ormans?z alan stat?s? uygulanaca?? d?zenlendi. Maden i?letme faaliyetleri i?in gerekli olan ?zel m?lkiyete konu ta??nmazlar?n i?letme ruhsat? sahibinin istemi ?zerine kamula?t?r?lmas?n?n yolu a??ld.? Cang? talana kar?? yap?lacak tek ?eyin ya?am savunucular?n?n ?rg?tlenmesi ve ya?amlar?na sahip ??kmas? oldu?unu belirtti. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net