HUKUK K??ES

 • SORU: Ben g?da i?i yapan bir fabrikada ?al???yorum. ??yerimizde sendika var ve ben de sendika ?yesiyim. ??veren bana tazminatlar?m? da vererek i? s?zle?memi feshetti.


  SORU: Ben g?da i?i yapan bir fabrikada ?al???yorum. ??yerimizde sendika var ve ben de sendika ?yesiyim. ??veren bana tazminatlar?m? da vererek i? s?zle?memi feshetti. Ben de i?ten ayr?lmak istedi?im i?in tazminatlar?m? almam ko?ulu ile bunu kabul ettim. ??veren, i? s?zle?memi ge?erli nedenle feshetti ve ben de i?yerinde bulunan toplu i? s?zle?mesinde belirtilen sendikal tazminat?m? da istedim ama i?veren bunu alamayaca??m? s?yl?yor. Bu do?ru mudur, dava a?sam kazanabilir miyim?
  ?? g?vencesi i?inde iseniz talep edemezsiniz
  CEVAP: 4857 say?l? ?? Kanunu ile getirilen en ?nemli yeniliklerden biri de i? g?vencesi h?k?mleri, feshin ge?ersizli?ini isteme hakk?d?r. Ancak, kanun bu d?zenlemeyi bir s?reye tabi tutmu?tur. Kanunun 20. maddesine g?re, i??i i?e iade davas?n? i? s?zle?mesinin fesih bildirimi kendisine tebli?inden itibaren bir ay i?inde a?mas? durumunda i?e iade h?k?mlerinden yararlanabilecektir. Ayr?ca yine, yap?lan yarg?lama sonucunda i?e iadesine karar verilmesi durumunda da i?verene karar?n tebli?inden itibaren 10 g?n i?inde ba?vurmas? gerekmektedir. Bu durumda, i? g?vencesi kapsam?nda kalan i??i, bir ayl?k s?re i?inde dava a?mad??? takdirde feshin ge?erli hale gelece?i kanunda belirtilmi?tir. Buna paralel olarak ayr?ca, 2821 say?l? Sendikalar Kanunu'nun 31/6 maddesinde de, i? g?vencesi kapsam?nda kalan bir i??inin ayr?ca sendikal tazminat isteyemeyece?i kural? d?zenlenmi?tir. ?? g?vencesi kapsam?nda kalan i??i, i?e iade ko?ullar?ndan faydalanacakt?r. Kanun koyucu bunu ?ng?rm??t?r.
  E?er, siz de i?e iade ko?ullar? i?inde kalan birisi iseniz, yani ?al??t???n?z yerde otuzdan fazla i??i varsa, k?deminiz alt? aydan fazla ise bu durumda i?e iade ko?ullar?ndan faydalanma hakk?na sahip bulundu?unuz i?in toplu i? s?zle?mesinde belirtilen tazminat? talep edemeyeceksiniz. Zira kanun koyucu, bu durumda, feshin ge?ersizli?i ve i?e iade istemi s?resinde ileri s?r?lmedi?i ve istenmedi?i takdirde, feshin ge?erli hale gelece?ini d???nmekte ve bu durumda, ge?ersizlik ?artlar?na ba?l? T?S h?km?ndeki tazminat?n istenemeyece?ini d?zenlemi?tir. Dolay?s?yla, i? g?vencesi kapsam? i?inde kalan bir i??i, sendikal tazminat talep edemeyecektir.
  www.evrensel.net