???i-??renci Fransa?da el ele

AB?nin ?amiral gemileri?nden Fransa?da, sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?reform? sald?r?lar?na kar?? topyek?n isyan bayra??n? ?eken i??i, emek?i ve ??renciler, d?n ?lkede hayat?n durmas?na neden oldu.


AB?nin ?amiral gemileri?nden Fransa?da, sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?reform? sald?r?lar?na kar?? topyek?n isyan bayra??n? ?eken i??i, emek?i ve ??renciler, d?n ?lkede hayat?n durmas?na neden oldu.
Sarkozy?nin ?reform? sald?r?s?na kar?? ba?ta Frans?z kamu ta??mac?l???nda ?rg?tl? sendikalar olmak ?zere, elektrik ve gaz i??ileri, ??retmenler, yarg??lar ve hatta operac? sanat??lar? dahi yeniden greve gitti.
Emek?i d??man? ?reform? sald?r?s?na kar?? d?zenlenen grevlere, ?garlar? i?gal ederek destek verme? karar? alan ?niversite ??renci Koordinasyonlar?, ba?kent Paris d?zenlenen i??i eylemlerine de kat?ld?.
Sarkozy?nin cumhurba?kan? se?ilmesi sonras?, reform sald?r?s?na kar?? ??kan ula?t?rma sekt?r?ndeki sendikalar ilk kez ge?en ay ?lke ?ap?nda greve gitmi?lerdi.
Uzun kuyruklar olu?tu
??zel emeklilik? sald?r?s?n? protesto amac?yla ?nceki ak?am ba?latt??? grev nedeniyle trafik alt?st olurken, metro, tren, otob?s ile tramvay ?al??anlar?n?n ilan etti?i grev nedeniyle bir?ok merkezde sabah saatlerinde trafikte 200 kilometrelere varan kuyruklar olu?tu.
Frans?z radyosu, sabah saatlerinde Paris?in ?evre yollar?ndaki ara? kuyru?u uzunlu?unun yakla??k 200 kilometreye ula?t???n? duyurdu. ?lke genelinde d?zenli tren seferlerinin sadece y?zde 25?inin yap?ld???, Paris?te, metro seferlerinin sadece y?zde 20?si, belediye otob?s? seferlerinin ise y?zde 15?inin ?al??t??? bildirildi. Demiryolu idaresi, grev y?z?nden seferlerin bug?n de aksayaca??n? duyurdu.
Topyek?n savunma
?te yandan demiryolu i??ilerinin grevine, metro ve belediye otob?s? ?of?rleri ile enerji sekt?r?nde ?al??an emek?iler de d?n ba?latt?klar? grevlerle e?lik etti.
Kamu ?al??anlar?n?n da ?n?m?zdeki g?nlerde greve ??kmas?n?n beklendi?i ?lkede enerji i??ileri sendikas?, toplu elektrik kesintisi yerine, ?uyar?? niteli?inde, belirli binalarda elektrik kesintisi yaparak eylemde bulundu.
Adalet sisteminin ?d?n??t?r?lmesi? ve baz? mahkemelerin kapat?lmas?n? da i?eren di?er bir ?reform? paketi nedeniyle yarg??lar da grevde.
Greve giden i??iler, i? b?rakman?n yan? s?ra emek d??man? sald?r?lar i?in d??meye basan Fransa Cumhurba?kan? Sarkozy ile Paris h?k?metini protesto etmek i?in ?lke genelinde g?steriler de d?zenledi.
Bu arada Paris?teki ?nl? ?Comedie Francaise? opera sanat??lar? ile akt?rleri de, ??zel emeklilik? yasas?na kar?? d?n sahne almad?.
?B?y?k s?nav?
Frans?z bas?n?nda ise ?grevlerin Sarkozy?yi olduk?a y?prataca??? yorumlar? yer al?yor. Avrupa bas?n? ise grevleri, ?Sarkozy i?in b?y?k s?nav? olarak yorumluyor.
Parlamento d???ndaki muhalefetin, kendisini s?k s?k sokak g?sterileri ve grevlerle ifade etti?i Fransa?da, i??i ve memurlar?n grev s?rd?rme konusunda inat?? ve diren?li olabildi?i tecr?beyle sabit. Fransa?da 1995 y?l?nda, demiryolu ve toplu ta??ma ara?lar?nda ba?lat?lan ve ?? hafta s?ren grev, d?nemin Ba?bakan? Alain Juppe?nin istifas?na yol a?m??t?.
Bu arada grevlere kar??n Fransa?n?n sa?c? lideri Sarkozy ise, ?hi?bir ?eyin reform olarak niteledi?i d?zenlemeleri yapmaktan kendisini al?koyamayaca??? a??klamas?n? yineledi.
Grev ba?lamadan birka? saat ?nce son anda h?k?metle baz? sendikalar aras?nda s?rpriz g?r??meler olurken, Sarkozy, ?Bir reform program? uygulama taahh?d?nde bulundum, halk da reformlar? onaylad?? dedi.
Bu arada CGT sendikas? ile h?k?met aras?nda yap?lan g?r??melerden sonra, sorunun ?k?sa s?rede? ??z?lebilece?ine dair mesajlar verildi. CGT?nin son anda yapt??? teklifte, g?r??melerin toplu yap?lmas? talebinden vazge?ti?i ve h?k?metin iste?ini kabul etti?i belirtiliyor. Bu son dakika geli?mesi, sendikalar ve i??iler cephesinde b?l?nmeye yol a?abilece?i ifade ediliyor. Nitekim, SUD sendikas?, hemen tepki g?sterdi ve grevin daha da sertle?erek s?rece?ini ilan etti. (DI? HABERLER)
?niversitelerden tam destek

Ula??m sendikalar?n?n eylemine ??renciler de destek veriyor. ?nceki greve destek amac?yla ?garlar? i?gal karar?? olan Frans?z ??renci Koordinasyonu, Paris?teki i??i eylemlerinde de yerini ald?.
Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?reform? sald?r?s?n?n e?itim alan?ndaki etkilerine kar?? Fransa genelindeki 84 ?niversiten 40??nda i?gal ile boykotlar?n? s?rd?ren ?niversite ??rencileri, d?n i??ilerin eylemlerine kat?larak, Sarkozy?nin ?niversitelerde ?zelle?tirmelerin ?n?n? a?acak ??zerklik? yasa tasar?s?n? reddettiklerini ilan etti.
Liseliler de ?niversite ??rencileriyle birlikte eylemlere kat?l?rken, ??retmenler de ?lkedeki genel greve, okullar? i?gal ederek destek verdi. (DI? HABERLER)
Alman Demiryollar??nda da grev

Fransa?da i??i, emek?i ve ??renciler, h?k?metin emek?i d??man? reformlar?na grevlerle yan?t verirken, Almanya?da uzun s?redir grev hatt?nda olan makinistler de, daha fazla ?cret talebiyle d?n y?k tren seferlerinde grev ba?latt?.
Alman Makinistler Sendikas??n?n (GDL) S?zc?s?, d?n Frankfurt kentinde yapt??? a??klamada, grevin planland??? gibi TS? 13.00?de ba?lad???n? ve 62 saat s?rece?ini bildirdi. Makinstler, yolcu tren seferlerinde de bug?n 48 saatlik grev ba?latacak.
GDL, makinistler i?in toplu s?zle?me haz?rlanmas?n? ve ?cretlerin y?zde 31?e varan oranlarda art?r?lmas?n? talep ediyor. Sendikan?n ge?en aylarda d?zenledi?i grevler, ?lkedeki rayl? ula??m? neredeyse tamamen durdurmu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net