Grev k?r?c?lar?na ?fke!

Grevde bir ay? geride b?rakan Telekom i??ileri, ?lke genelinde grevlerine y?nelik g?zalt?lar? ve karalama kampanyalar?n? lanetledi.


Grevde bir ay? geride b?rakan Telekom i??ileri, ?lke genelinde grevlerine y?nelik g?zalt?lar? ve karalama kampanyalar?n? lanetledi. Sald?r?lara kar?? y?r?yen i??iler, sorumlular hakk?nda su? duyurusunda bulundular.
?stanbul?da Beyaz?t Meydan??nda toplanan 3 bini a?k?n grevci i??i, ?stanbul Valisi?ni istifaya ?a??rd?. Grevlerine yer vermeyen bas?na da tepki g?steren i??iler s?k s?k ????i d??man? vali istifa?, ?Tayyip?i alana Ayd?n Do?an bedava?, ?En b?y?k hain Ayd?n Do?an?, ?Krala el etek, i??iye dayak k?tek? sloganlar?n? att?lar. Sultanahmet?te bulunan ?stanbul Adliyesi?ne y?r?yen i??iler ad?na Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu a??klama yapt?.
Grevlerini etkisiz hale getirmek isteyen Telekom ?l M?d?r??n?n ta?eronlar eliyle grevi k?rmaya ?al??t???n? anlatan Dokuyucu ??yle devam etti: ??kitelli?de metro ?al??mas? yapan firma telefon kablolar?na hasar verdi. Ta?eron firma il m?d?r?n?n talimat?yla hasarl? olan kablolar? kesip sabotaj diyor. Neden? ??nk? b?yle yapt??? zaman hem in?aat firmas? tazminat ?demekten kurtuluyor, hem de Telekom o b?lgedeki abonelere tazminat ?demekten kurtuluyor. Bu yap?lan hukuksuzlu?u da valinin talimat?yla yap?yorlar. Vali emir veriyor binlerce ?evik kuvvet polisi ta?eronlar?n ?al??mas? i?in ?nlem al?yor.?
Yasalara uymuyorlar
Meclis?in ??kartt??? yasalar?n ?stanbul?da farkl? yorumland???n? belirten Dokuyucu, medyan?n da bu oyuna ortak olarak ?i??iler sabotaj yapt?? haberlerini yay?nlad???n? kaydetti. Dokuyucu, bu bas?n yay?n organlar?n? hem almayacaklar?n? hem de protesto edeceklerini ifade etti.
?Bu grevi para ile sat?n almay? d???nenler aldan?yor. 500 YTL?ye ayl?k ?cret ile ?al??an i??i karde?lerimiz, 5 liralar?n? bizler i?in topluyorlar. Telekom i??ilerinin b?yle s?n?f dostlar? oldu?u s?rece kimse m?cadeleden vazge?iremez? diye konu?tu. A??klaman?n ard?ndan sendikac?lar ?stanbul Valisi Muammer G?ler hakk?nda su? duyurusunda bulundular. Haber-???in y?r?y???ne, T?rk-?? ve KESK ba?l? sendikalar?n ?ube y?neticileri, siyasi partilerin temsilcileri, kitle ?rg?tleri ve ?niversite ??rencileri kat?ld?.
Gebze?de eylem
Gebze?de ise Cumhuriyet Park??nda bir araya gelen Telekom i??ileri hukuk d??? uygulamalar? ve g?venlik g??leri eliyle yap?lan grev k?r?c?l???n? protesto ettiler. Gebze Sendikalar Birli?i ?yelerinin de destek verdi?i eylemde ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir?, ?Oger ?a??rma sabr?m?z? ta??rma?, ???, a? yoksa bar?? da yok? sloganlar? at?ld?. Burada konu?an Haber-?? Gebze Temsilcisi ?mer Kaymak, bir taraftan Telekom?un yasad??? uygulamalar?yla m?cadele ederken di?er taraftan da g?venlik g??leri ile kar?? kar??ya geldiklerini dile getirdi. Kaymak ?Devletin temsilcisi olan ?stanbul ve Diyarbak?r valilerinin emniyet g??lerine verdi?i talimatla, grevdeki ?yelerimizin yapmas? gereken i?leri ta?eron elemanlara polis nezaretinde yapt?r?lmaktad?r? dedi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net