Demirta?: Demokrasi zirvesi yapal?m

Demokratik Toplum Partisi (DTP) E? Ba?kan? Nurettin Demirta?, partilerine y?nelik sald?r?lar? ibretle izlediklerini ve t?m partilerin DTP?ye kar?? adeta a??z birli?i etti?ini s?yledi.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) E? Ba?kan? Nurettin Demirta?, partilerine y?nelik sald?r?lar? ibretle izlediklerini ve t?m partilerin DTP?ye kar?? adeta a??z birli?i etti?ini s?yledi. Bir olumsuzlukla kar??la?malar? halinde bunun vebalinin do?rudan h?k?metin ve Ba?bakan??n boynunda olaca??n? belirten Demirta?, b?t?n partilere ?gelin, demokrasi zirvesi yapal?m? ?a?r?s? yapt?.
DTP Parti Meclisi (PM) se?ilmelerinin ard?ndan ilk toplant?lar?n? d?n yapt?lar. Parti merkezinde yap?lan toplant? ?ncesi konu?an DTP E? Ba?kan? Nurettin Demirta?, ?ki?isel beklenti i?inde olmadan, b?ylesi gergin bir s?re?te g?rev ?stlendikleri? i?in PM ?yelerine te?ekk?r etti.
Kendilerine, ?daralacaklar?, k???lecekleri? y?n?nde gelen ele?tirileri de yan?tlayan Demirta?, ?Yeni y?netimimizin a??rl?kl? olarak gen? ve dinamik bir yap?dan olu?mas? toplumda daralmaya, k???lmeye yol a?acakt?r bi?iminde, ?ok haks?z ve ?nyarg?l? bir ele?tiriye d?n??t?r?ld?. ?ki y?ll?k DTP prati?inde bir t?rl? ba?ar?lamayan partile?meyi bu y?netim ba?aracakt?r? dedi.
DTP?ye kar?? a??z birli?i
Partililerine, milletvekillerine y?nelik sald?r?lar?, her g?n ibretle izlediklerini belirten ve y?zlerce sald?r?ya maruz kald?klar?n? kaydeden Demirta?, Meclis?teki partilerin hepsinin a??z birli?i etmi? gibi DTP?ye sald?rd???n? s?yledi. ?Biz bu ?fkenin kurban? olmayaca??z? diyen Demirta?, sa?duyular?n? kaybetmeyeceklerini, en g?zel yan?t? toplumun kar??s?na projeleriyle ??karak vereceklerini dile getirdi. Demirta?, ?Bar??tan yana olan, akan kan?n durmas?n?, demokrasi ??tas?n?n y?kselmesini isteyen herkes ihanet damgas?n? yemektedir? dedi.
?Cephaneliklerinde ne varsa hepsini sonuna kadar kullanarak, belden a?a?? y?ntemlerle, karalama, iftiralarla, milletvekilleri ba?ta olmak ?zere y?neticilerimiz hedef haline getirildi? diyen ve bu tehlikeli gidi?ata kar?? h?k?metten, Ba?bakan?dan, Meclis?teki di?er partilerden sa?duyulu bir yakla??m gelmedi?ini kaydeden Demirta?, ?Hedefe konan partililerimiz ve y?neticilerimizin bug?nden sonra herhangi bir olumsuzlukla kar??la?malar? halinde bunun vebali do?rudan do?ruya h?k?metin ve Ba?bakan??n boynunda olacakt?r? diye konu?tu.
Parti liderlerine ?a?r?da bulunan Demirta? s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?T?m parti liderleri bir araya gelelim, ter?r zirvesi de?il, demokrasi zirvesi olu?tural?m ve demokratik bir proje ile bu s?recin i?inden aln?m?z?n ak? ile ba?ar? ile ??kal?m. Halklar?m?za y?zy?l?n bar???n? hediye edelim. Projemizi bilmeden, anlamadan, tan?ma ihtiyac? duymadan sald?rmaya son versinler, l?tfen ?lkenin ger?ek sahiplerine kar?? ihanet su?lamalar? ile T?rkiye?nin ?n?n? kapatmas?nlar.?
Demokratik ?zerklik
DTP?nin kongresinde iki ?nemli karar ald?klar?n?, birinin ?demokratik ?zerklik? di?erinin ise ??at? partisi? oldu?unu kaydeden Demirta?, demokratik ?zerklik projelerinin do?ru okunmad???ndan, ?arp?t?ld???ndan yak?nd?. ?Ret ve inkar? yakla??m?n?n b?l?nmeyi, ayr?l??? k?r?kledi?ini, oysa projelerinin T?rkiye?de ya?ayan b?t?n halklar?n onurlu, demokratik bir ?ekilde bir arada ya?amas?n? per?inledi?ini kaydeden Demirta?, ?Projenin arkas?nda ayr?l?k, b?l?nme var gibi tamamen iftira ile projeyi bo?mak i?in ortaya at?lm?? ?arp?tmalar var? dedi.
?at? partisi
Demokrasi g??lerinin kar??la?t??? bask? ayg?t? tek ve b?t?nl?kl? oldu?unu, ancak toplumun diren? noktalar?n?n ?ok par?al? oldu?unu kaydeden Demirta?, ?Bu par?al?l??? gidermek ad?na ?lkenin entelekt?el birikimini a???a ??karmak, ayd?n g?c?n? bulu?turmak, sol, demokratik g??lerini bir araya getirmek i?in ?at? partisi fikrini ciddiyetle ele alaca??z, ?al??may? y?r?t?p, T?rkiye?de yepyeni, bug?ne kadar denenmemi? bir parti modelini ortaya ??karmak i?in sorumluluk ?stlenece?iz? diye konu?tu.
?at? partisinde ana fikrin, ?demokratik, ?zerk kat?l?m? olaca??n? vurgulayan Demirta?, ?Her partinin, sivil toplum ?rg?t?n?n ve t?m dinamiklerin kendi kimli?i, rengi ile kat?ld???, kendi ?zerkli?ini korudu?u, ama temel ilkelerde de birle?erek partisini, ?at?s?n? olu?turdu?u bir fikir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
?DTP Meclis?ten at?lmak isteniyor?

?Parti y?neticilerimiz hakk?nda geli?tirilen as?ls?z karalama kampanyalar? hem yeni bir and??lama d?nemini ya?ad???m?z?, hem de DTP?nin Meclis?ten ??kar?larak T?rkiye?nin tamamen kaos ortam?na s?r?klenmek istendi?ini g?steriyor. E?er T?rkiye?de birtak?m g??ler buna karar vermi?se, bizim de kar??s?nda yapaca??m?z, demokrasi g??leri ile birlikte olmak, halk?m?zla tart??arak, demokratik hakk?m?z? kullanmak, halk?m?za d?nmek olacakt?r. Umuyoruz ki, ?uursuzca bu sald?r?lar? yapanlar T?rkiye?nin demokrasisini baltalayacaklar?n? g?r?r ve bu sald?r?lar?ndan vazge?erler.?
?Silahlar? da susturabiliriz?

?Hi? kimse en k???k bir riski ?stlenmedi, 8 askeri kurtarmak i?in hi?bir ?aba i?erisine girmedi. Ama partimiz bu sorumlulu?u ?stlendi ve 8 askerimizi sa? salim geri getirdi. Sald?r?lara, ?arp?tma ve iftiralara maruz kalmam?za ra?men pi?man de?iliz. 8 askeri getirme iradesini ve kararl?l???n? g?sterdi isek, silahlar? susturma, tek bir silahl? insan?n kalmamas?n? sa?lama irade ve inisiyatifini de g?sterebilecek durumday?z. Ama T?rkiye, partiler buna haz?r m?? H?k?metin bu y?nl? bir projesi var m?? Projelerini ortaya koysunlar, biz elimizi ta??n alt?na koymaya haz?r?z.?
www.evrensel.net