Gazetecilerin Kurtulan ?srar?!

Bir ?gerilla? foto?raf?n? yay?nlayarak, bunun DTP Grup Ba?kan Vekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan?a ait oldu?unu iddia eden gazete ve televizyon kanallar?, DTP?den gelen yalanlamaya kar??n, bu ?srarlar?na devam ediyorlar.


Bir ?gerilla? foto?raf?n? yay?nlayarak, bunun DTP Grup Ba?kan Vekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan?a ait oldu?unu iddia eden gazete ve televizyon kanallar?, DTP?den gelen yalanlamaya kar??n, bu ?srarlar?na devam ediyorlar.
Gazeteciler, Meclis?te ?D?nya Diyabet G?n?? toplant?s?n?n ard?ndan ?eker taramas? yapt?ran TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan?a, DTP?li Kurtulan ile ilgili pe? pe?e sorular sordu. Gazetecilerden gelen ilk soru, ?DTP?li Kurtulan?a ait oldu?u iddia edilen bir foto?raf var. Siz buna bakt?n?z m??? ?eklinde oldu. TBMM Ba?kan? Toptan, gayet sakin bir ?ekilde, ?Bakt?m, onun olmamas?n? kesinlikle temenni ediyorum? yan?t?n? verdi. Ancak gazetecilerin ?srarl? ?Sizce o mu? sorusunu Toptan, bu sefer ?Onu bilemem, bakarlar incelerler? ?eklinde yan?tlad?. Toptan??n verdi?i cevaplardan tatmin olmayan gazeteciler bir soru daha patlatt?: ??lk izleniminiz ne, o foto?rafla ilgili?? Toptan bu soruya ise ?Bir milletvekili arkada??m ile o foto?raf? ben yan yana getiremem? ifadeleriyle kar??l?k verdi.
Toptan, DTP?li milletvekillerinin dokunulmazl???n?n kald?r?lmas?na ili?kin MHP?nin bir g?r?? ortaya koydu?unun an?msat?lmas? ?zerine; bunun yasal bir s?re? oldu?unu belirterek, ?Fezlekeler geldikten sonra Anayasa Komisyonu?na gidecek. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu toplanarak bir inceleme yapacak ve rapor haz?rlayacak. Rapor daha sonra genel kurula gelecek. Genel kurul bir karar verecek. Bunu beklemek laz?m? g?r???n? kaydetti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net