J?N ? J

 • Sava??n kara bulutlar? ?zerimizde h?l??


  Sava??n kara bulutlar? ?zerimizde h?l??
  Silahl? adamlar?, b?y?k siyaset erbab? akil adamlar?, anl? ?anl? medya ?ahsiyetleri kad?nlar?n g?zya?lar? ?zerinden sava? davullar? ?almaya devam ediyor.
  Oysa, sava? yeni bir durum de?il. D???k yo?unluklu sava?, bu co?rafyada 25 y?ld?r zaten devam ediyor ve ?ok can yak?yor. Gen? bedenler topra?a d??meye devam ediyor, ?niforman?n ?nemi yok. Bir filizk?ran f?rt?nas?, K?rd?yle T?rk?yle gen? fidanlar?m?z? bi?meye devam ediyor. Oysa hepsinin ?u d?nya nimetlerinden ac?-tatl? alaca?? bir ?eyler vard?. Hayalleri vard?, inan?lar? vard?, umutlar? vard?, fikirleri vard?, ?retecekleri maddi ve manevi ?eyleri vard?. Kendileri i?in, i?inde ya?ad?klar? bu toplum i?in ve b?t?n insanl?k i?in, bu d?nya i?in? Hepsi yar?m kald?, payla?amad?k.
  Her insan bir d?nya, bir zenginlik; bir insan? yitirmek ne b?y?k kay?p? Hele en verimli ?a??nda; en gen?, en dinamik, en enerjik, en inan?l? oldu?u zamanda? E?er ?ld?rmek ve yok etmek ?zerine kurulu de?ilse d?nyas?, gen? bir insan?n verece?i ne ?ok ?ey var insanl??a? Birbirinde ya?ataca?? ve ?o?altaca?? ne ?ok d?nya?
  Ama bunun i?in bar?? laz?m? Hayat i?in bar?? laz?m? Gen?li?in g?zelli?i i?in bar?? laz?m?
  Aksi halde bu gen? bedenler, bu gen? beyinler fa?izmin ve ?rk??l???n emrinde nas?l bir ?l?m makinesine d?n??ebilir? ?nsanl?k i?in binlerce ?i?e?in kayna?? olabilecek bu gen? eller nas?l t?fek tutar ve ?l?m ya?d?r?r gen?lerin, kad?nlar?n, ?ocuklar?n ?zerine? Tan???y?z tarihin, kimse bilmezlikten gelemez bunu. Hitler Almanyas??n?n, S?rbistan??n, ?srail?in etnik ve siyasi temizlik harekatlar?n? ya?ad?k g?rd?k. ABD?nin say?s?z k?y?mlar?n? ya?ad?k g?rd?k? Bu y?zden Avrupal? anti-fa?istler, bar??severler bir daha bu ac?lar? ya?amamak i?in, fa?istlerin etnik nefret sa?an s?zlerini a??zlar?na t?k?yorlar. Bizde ise fa?istler ba? tac? ediliyor yeniden?
  1938 Dersim k?r?m?n?, 1978 Mara? ve ?orum k?y?mlar?n?, Sivas Mad?mak yang?n?n? g?ren ?ok g?zya??yor h?l?? ?nkardan gelemeyiz.
  Kontroll? k??k?rtmalar devam ediyor? Bir hafta kadar h?z kesti gibi g?r?nen etnik-siyasi nefret tohumlar? topra?a sa??lmaya devam ediyor.
  Bu ?a?da, ?ok kamera var; Myanmar?daki gibi en koyu diktat?rl?k ve sans?r? uygulasan?z bile k?y?mlar? belgeleyecek ?ok malzeme olacak? K?y?mlar?n tan??? ?ok g?z ve bunlar? anlatacak ?ok a??z olacak? Alman fa?izmi bile saklayamad? ?ok organize g?r?nen k?y?m makinelerini, f?r?nlar?n??
  Tarih yazacak? Bu ?a?da, yazmak i?in tarih baba, ?ok uzun s?re beklemeyecek? Herkes kendi muhasebesini yapmak zorunda? ABD, Almanya, S?rbistan, ?srail?le ayn? kefede oldu?umuz bir tarihin par?as? m? olmal?y?z? Yoksa, emperyalizme kar?? varl???n? ve yurdunu savunman?n ?tesine ge?meyen Kurtulu? Sava???n?n onurlu tarihsel miras?n?n bir par?as? m??
  Ak?llara durgunluk verecek bir sa?mal?kla, kimileri s?n?rlar? birka? on kilometre g?neye indirmekten s?z ediyor, yetmedi Kerk?k?e de uzanmay? akil siyaset diye yutturmaya ?al???yor. Pan-T?rkist hayallerin pe?inde, s?n?r atlama-geni?letme tela??yla on binlerce askerin k?r?m?na sebep, Alman emperyalizminin g?l?n? oyunca?? Enver ve Talat pa?alar?n torunlar? m? olmal?y?z yeniden?
  Yoksa bu topraklar ?zerinde ya?ayan K?rt-T?rk, Alevi-S?nni t?m yurtta?lar?n e?it haklarla birbirine dost ve g?venlik i?inde ya?ad??? bir ?lkede bar?? i?inde mi ya?amal?y?z?
  Sava? g?venlik sa?lamaz. Sava? analar?n g?zya?lar?n? dindirmez. Sava?, sadece kar?? sava?? ?rg?tler. Yenenlerin ve yenilenlerin her ikisinin taraf?nda kad?nlar-analar a?lar. Zafer iktidar sahibi, sermaye sahibi erkeklerindir. Ama, g?zya?lar?-ac?lar-kay?plar kad?nlar?nd?r, analar?nd?r? Analar, kad?nlar; g?zya?lar?n?n, ac?lar?n?n sava? malzemesi yap?lmas?na izin vermemelidir. Yaln?z analar bar??? sa?layabilir? Evlatlar?m?z? ya?atmak i?in tek yol bar??t?r.
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net