ODT? ??rencileri yar?n bar?? i?in y?r?yecek

??renci topluluklar?n?n d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri, yar?n yap?lacak bar?? y?r?y??? ve ?enli?i ile sona erecek.


??renci topluluklar?n?n d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri, yar?n yap?lacak bar?? y?r?y??? ve ?enli?i ile sona erecek. ?Demokrasiye, e?itli?e, ?zg?rl??e, karde??e ya?ama inan?yoruz. ??z?m? s?n?rlar?n ?tesinde de?il yan? ba??m?zda ar?yoruz. Sevgiye, bar??a, karde?li?e y?r?yoruz? diyen ??renciler, bir de bar?? fidanl??? olu?turacak.
??renciler, bir yandan ODT? Bar?? G?nleri?nde ?e?itli sanatsal, bilimsel ve k?lt?rel etkinliklerle bar?? ve karde?lik ?a?r?s? yaparken, bir yandan da yar?n yap?lacak bar?? y?r?y???ne haz?rlan?yor. ??renciler, y?r?y??e ?a?r? metninde, ?Bar?? i?in, demokrasi i?in, karde?lik i?in; ?at??man?n, ?iddetin, sava??n son bulmas? i?in; kimsenin ?lmesini istemedi?imiz, ya?ama inand???m?z i?in y?r?yoruz? diyor.
?a?r? metninde, ??nsanlar birbirinin bo?az?na de?il boynuna sar?ls?n istiyoruz. Toplumsal sorunlar?n sava? ile ??z?mlenmeyece?ini biliyoruz. Demokrasiye, e?itli?e, ?zg?rl??e, karde??e ya?ama inan?yoruz. ??z?m? s?n?rlar?n ?tesinde de?il yan? ba??m?zda ar?yoruz. Bar?? i?inde ya?amak ve ?ocuklar?m?za bar??? miras b?rakmak istiyoruz? vurgusu yap?l?yor. ?a?r? metni, ?G?zel, g?ne?li g?nlere, sevgiye, bar??a, karde?li?e y?r?yoruz. Bitmeyecek bu y?r?y???m?z biliyoruz, y?r?yoruz. Yery?z? a?k?n y?z? oluncaya dek y?r?yoruz? ifadesiyle sona eriyor.
Bar?? ?emberi olu?turulacak
??renciler, yar?n saat 10.30?da topluluklar barakas? ?n?nde toplanarak bar?? fidanl??? olu?turmak i?in a?a? dikecek. Bar?? y?r?y??? saat 12.00?de haz?rl?k binalar? ?n?nde ba?layacak. Y?r?y???n sonunda ??renciler bir bar?? ?emberi olu?turacak. Bar?? G?nleri, saat 18.00?de B?y?k Spor Salonu?nda Grup G?ny?z??n?n kat?l?m?yla ger?ekle?tirilecek bar?? ?enli?i ile sona erecek. (Ankara/EVRENSEL)
Sava? ve ?iddet kendi k?lt?r?n? olu?turuyor

Bar?? G?nleri kapsam?nda T?rk Halk Bilimi Toplulu?u (THBT) Barakas??nda, Ankara ?niversitesi ??retim ?yesi Tayfun Atay??n kat?l?m?yla ?Sava? ve K?lt?r? konulu bir s?yle?i d?zenlendi. Atay, sava??n kapitalist iktisadi sistem, silah ve k?lt?r-medya end?strisinden beslendi?ini kaydederek, sava??n ve ?iddetin kendi k?lt?r?n? olu?turdu?unu s?yledi. T?rkiye?de son 25 y?lda yeni ku?aklar?n sava??n i?ine do?du?unu, sava? ve sava? k?lt?r? ile b?y?d???n? vurgulayan Atay, ?Mevcut sistem bar??maktan ziyade sava?may? ??retiyor? dedi. Bar???n ve bar?? k?lt?r?n?n olu?turulmas?n?n her zamankinden daha ?ok ?nem kazand???n? kaydeden Atay, ?3 Kas?m y?r?y??? ve ODT? Bar?? G?nleri bu y?nde at?lm?? ?nemli ad?mlard?r. Sava?? ?ne ??karanlar kar??s?nda ?niversite gibi kurumlar?n bar??? ?ne ??karmas?, bu ?al??malar?n art?r?lmas? gerekiyor? diye konu?tu. Etkinli?in ard?ndan THBT ?yeleri bir m?zik dinletisi verirken, ak?am saatlerinde Klasik Gitar Toplulu?u da mimarl?k fak?ltesinin kantininde bir m?zik dinletisi sundu.
www.evrensel.net