?aml?k i?in ortak tepki

Adana B?y?k?ehir Belediyesi?nin, Beyazevler Mahallesi?nde bulunan ?aml?k alan?n otel yap?lmas? y?n?nde ald??? karara,


Adana B?y?k?ehir Belediyesi?nin, Beyazevler Mahallesi?nde bulunan ?aml?k alan?n otel yap?lmas? y?n?nde ald??? karara, aralar?nda EMEP, ?DP, Atat?rk?? D???nce Derne?i, ?a?da? Hukuk?ular Derne?i, ?evre G?n?ll?leri Derne?i, Cumhuriyet Kad?nlar Derne?i, EVKAD, KA-DER, Sosyalist Demokrasi Derne?i, T?rk Kad?nlar Birli?i, ?ukurova ??retim Elemanlar? Derne?i, TMMOB?a ba?l? odalar ve KESK?e ba?l? sendikalar?n da bulundu?u 38 kurum tepki g?sterdi.
Adana B?y?k?ehir Belediyesi?nin ald??? bu karara itiraz etmek i?in dilek?e ile ba?vuran kurumlar yapt?klar? ortak a??klamada, belediye taraf?ndan al?nan karar?n, kente, do?al ?evrenin korunmas?na ve ye?ile bir han?er saplamak anlam?na geldi?ini s?ylendi.
T?m uyar?lara ra?men belediyenin bu tutumunda ?srar etti?inin aktar?ld??? a??klamada, ?aml?k alan gibi bir?ok arazinin sat?lmas?n?n belediyenin bor? bata?? i?inde oldu?unun bir g?stergesi oldu?u vurguland?.
?aml?k alan?n otel ve i? merkezi yap?lmas?na izin veren karar?n kamu yarar? ve ilkelere ayk?r? oldu?u belirtilirken a??klamada ?u ifadelere yer verildi; ?B?y?k?ehir Belediye Meclisi?nin yapt???m?z itirazlar? dikkate al?p, planlama ve kamu yarar? ad?na ?aml?k alan?n ?zelle?tirme karar?n? d?zeltmesini ve bu alan?n bug?nden daha etkin ve g?venli bir ye?il alan olarak halk?n kullan?m?na a??k olmas?n? istiyoruz.? (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net