Graniser?de grev karar? as?ld?

Ge?ti?imiz y?l ?imse-?? Sendikas??nda ?rg?tlenmek i?in b?y?k bir m?cadele veren Graniser i??ileri, toplus?zle?me g?r??melerinde taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle grev a?amas?na geldi.


Ge?ti?imiz y?l ?imse-?? Sendikas??nda ?rg?tlenmek i?in b?y?k bir m?cadele veren Graniser i??ileri, toplus?zle?me g?r??melerinde taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle grev a?amas?na geldi.
4 ayd?r s?ren g?r??melerde anla?ma sa?lanamamas? ?zerine ?nceki g?n vardiya bitiminde fabrika ?n?nde toplanan i??iler, grev karar?n? ast?lar. Burada i??ilere seslenen ?imse-?? ?zmir ?ube Ba?kan? Kaz?m Belek, uzun zamandan beri kararl? bir ?ekilde m?cadele ettiklerini ve kararl?l???n bundan sonra da devam edece?ini s?yledi. 60 g?n i?erisinde anla?ma sa?lanamazsa greve ??kacaklar? bilgisini veren Belek, ???verene kazand?rd?klar?m?zdan pay?m?z? istiyoruz? diye konu?tu.
Toplus?zle?meye ili?kin bilgi veren Belek, ??yle devam etti: ??dari konularda bir sorun ya?anmad?. ?cret, ikramiye, sosyal yard?m ve kapsam maddelerinde ise i?verenle anla?ma sa?layamad?k. Patron, i?veren sendikas?na ?ye olduktan sonra 2 g?r??me yapt?k. Y?zde 13.5 olan zam tekliflerini daha sonra y?zde 8?e ?ektiler. Bunu kabul edemeyiz. Amac?m?z, bacalar?n t?tmesini devam ettirmek. Ama kararl?y?z. Taleplerimizi kabul ettirmek i?in elimizden gelen her ?eyi yapaca??z. Her an s?zle?me imzalayacakm???z gibi umutlu, greve ??kacakm?? gibi haz?rl?kl? olaca??z.?
Sendikala?ma s?recinde i?ten at?lan i??ilerin b?y?k bir k?sm?n?n, davalar? kazanarak fabrikaya d?nmesinin kendileri a??s?ndan ?nemli oldu?unu belirten Belek, dava a?an son grup i??inin de davay? kazand??? bilgisini verdi.
Gazetemize konu?an i??iler de uzun bir s?redir y?lmadan m?cadele ettiklerini, bundan sonra da birliklerini bozmadan greve haz?rlanacaklar?n? s?ylediler. (Akhisar/EVRENSEL)
www.evrensel.net