18 milyon ?inli erke?e evlenecek k?z yok

?in?de evlenecek ya?taki gen?ler aras?nda erkeklerin k?zlardan 18 milyon ki?i fazla oldu?u belirlendi.


?in?de evlenecek ya?taki gen?ler aras?nda erkeklerin k?zlardan 18 milyon ki?i fazla oldu?u belirlendi. ?inli n?fus bilimcileri, ?lkede erkek do?umunun 1980?lerden beri y?ksek oldu?una i?aret etti. Devlet N?fus ve Aile Planlamas? Komisyonu M?d?r? Can Vey?ing, ?zellikle k?rsal kesimlerde 100 k?za 122.85 erkek d??t???n? ve bu rakam?n ?lke ortalamas?n?n ?zerinde oldu?unu belirtti.
Can Vew?ing, k?rsal kesimde ailelerin halen i?g?c?n? g?z ?n?nde bulundurarak, erkek ?ocu?u tercih ettiklerine dikkat ?ekti.
?in genelinde 100 k?za 119.58 erkek d???yor. ?inli yetkililer, normal cinsiyet da??l?m?n?n 100?e 103 ile 107 aras?nda olmas? gerekti?ini ifade ediyor.
Yeni ?in Haber Ajans??n?n Henan eyaletinde d?zenlenen bir konferanstan al?nan bilgiye dayanarak bildirdi?ine g?re, 2020 y?l?nda ?in?de 20-45 ya? aras?ndaki n?fusta erkeklerin kad?nlardan 30 milyon fazla olmas? bekleniyor.
?in makamlar? hamilelik s?ras?nda bebe?in cinsiyetinin ??renilmesinin ?n?ne ge?meye ve erkek ?ocu?un tercih edildi?i geleneksel d???nceleri k?rmaya ?al???yor. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net