HAYATIN ???NDEN

 • Bir 29 Ekim Cumhuriyet balosunda kentin devletlisi ile konu?uyoruz. Laf d?n?p dola??p Telekom grevine geliyor. Devletli g?zlerini k?sarak k?kr?yor.-Bu Telekom grevi art?k tad?n? ka??rd?.


  Bir 29 Ekim Cumhuriyet balosunda kentin devletlisi ile konu?uyoruz. Laf d?n?p dola??p Telekom grevine geliyor. Devletli g?zlerini k?sarak k?kr?yor.
  -Bu Telekom grevi art?k tad?n? ka??rd?.
  -Ni?in say?n devletlim?
  -E, baksan?za adamlar neredeyse benim kadar maa? al?yorlar, h?l? be?enmiyorlar.
  Maa?lar?n? art?rmak i?in grev yap?yorlar.
  -Biz de yapal?m say?n devletlim. Bizim de maa?lar?m?z arts?n. Hem de Telekom i??ilerinden daha fazla arts?n.
  Devletli bak??lar?n? karanl?k uzaklara ?eviriyor. Elindeki sudan bir yudum ?ekiyor. Derin bir nefes al?yor. Maa??yla, masraflar?n? son h?zla g?zden ge?iriyor. Kalbinde ve beynindeki memurlukla, devletlilik ?eli?kisinin kara yazg?s?ndan s?yr?l?p f?s?ld?yor.
  -Olmaz. Biz devlet memuruyuz. Grev yapamay?z.
  -Bari b?rakal?m onlar yaps?nlar say?n devletlim.
  -Tamam da, maa?lar? s?per. Hem bu grev milleti peri?an etti. Sistem ??kmek ?zere.
  -Kimin sistemi say?n devletlim. Sistem dedi?iniz ?eyi biz 50 y?lda ta? ta? ?st?ne koyup in?a ettik. Her kabloda, her vidada eme?imiz, al?n terimiz, yetim hakk?m?z var. Bu sistem dedi?imiz ?eyi k?yl?n?n somunundan, i??inin kat???ndan artt?rd???m?z paralarla yapt?k. Sonra da sistem dedi?imiz ?eyin b?y?k hissesini yak?n ge?mi?te satmad?k m?? Sat?n alan ya?mac? d?nyan?n en zenginler listesinde yer alm?yor mu?
  Bir s?re bak??t?k. O elindeki sudan, ben bekletilmi? ?z?m suyundan bir yudum daha ?ektik. Ta ?ocuklu?undan beri beynine kaz?nan sa? ??retinin teslimiyet?ili?i, t?m e?itimine ra?men sebep, sonu? aras?ndaki ili?kiyi kuramaman?n verdi?i haml?kla i?ini ?ekti.
  -Al?yor mu?
  -Say?n devletlim. Hadi b?rakal?m d?rz?n?n zenginli?ini. Bu uyan?k yabanc? Telekom?a verdi?i paray? katmerli olarak ??karmad? m?? Bundan sonra cebe indirdi?i her lira, dolara d?n?p ?lke d???na gitmeyecek mi? Hani sistemi yenileyecekti. Bir ?ivi ?akt? m??
  -?akmad? m??
  Daha devletliler bir bir ge?ti h?zla g?z?m?n ?n?nden. Beyaz saray?n m?barek merdivenlerini t?rmanan devletliler. Son model mercedes arabalarda yoksulun paras?yla caka satan devletliler. Frenk?in ?n?nde el pen?e divan durup, i?lerindeki a?a??l?k duygusunun en ezilmi? k?vr?mlar?yla, Con?a, Mayk?a gerdan k?r?p, g?z s?zen devletliler. ?lkenin topraklar?n?, fabrikalar?n? yabanc?lara, yerli i?birlik?ilere verip, k?yl?ye, i??iye f?r?a atan devletliler. Sonra i??iler. Daha iyi ya?amak, ?ocuklar?n? okutmak, insanca tatil yapmak isteyen i??iler. ?reten, yaratan ama yoksul, ama yoksun ,ama onurlu, ama gururlu i??iler. Ve gen?ler. Gen?liklerini hak?a b?l??mek u?runa zindanlarda harcam?? gen?ler.
  Bak??t?k. Birer yudum daha ?ektik. O, suyundan, ben ?z?m suyumdan. Tam ?st?m?zde dev T?rk bayra?? dalgalan?yordu. Bir ba?ka devletli at?ld?.
  Efendim tam 28 tepeye diktik bu dev bayraklardan. Kentin her k??esine.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net