Milliler inan?yor

2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? grup elemelerinde cumartesi g?n? Norve? ile deplasmanda yapacaklar? kar??la?mada final bileti arayacak olan (A) Milli Tak?m?da futbolcular galibiyet istiyor.


2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? grup elemelerinde cumartesi g?n? Norve? ile deplasmanda yapacaklar? kar??la?mada final bileti arayacak olan (A) Milli Tak?m?da futbolcular galibiyet istiyor.
Estonya?n?n ba?kenti Tallinn?de haz?rl?klar?n? s?rd?ren millilerin kald??? otelde, futbolcular Yusuf ?im?ek, Semih ?ent?rk ve G?khan G?n?l??n kat?ld??? bir bas?n toplant?s? d?zenlendi.
Forma giydi?i Denizlispor?da son 2 sezondur iyi ma?lar ??kartt???n? ifade eden Yusuf ?im?ek, milli tak?ma ge? ?a?r?ld??? ?eklinde bir d???ncesi bulunmad???n? ifade ederek, ??imdi ?a?r?ld?k ve bug?ne k?smetmi?. Art?k ne yapaca??m?za bakmam?z gerekiyor. Norve? ile son derece ?nemli ve zor bir ma? yapaca??z. Beni buraya lay?k g?ren hocama ve teknik heyetine te?ekk?r ediyorum. ?n?allah ba?ar?l? grafi?imi milli tak?mda da devam ettirmek istiyorum? dedi.
Yusuf, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Kadroya ?a?r?ld???m i?in ?ok sevindim ve mutlu oldum. Ge?mi?te hatalar?m?z oldu, ama ?imdi performans?m? inan?lmaz ?ekilde art?rd?m. Bunu da evlili?ime bor?luyum. Art?k ge?mi?i konu?man?n anlam? yok. Milli tak?m?n ba?ar?s? i?in hepimiz buraday?z ve ba?ar?l? olabilecek g??teyiz. ?ok farkl? bir atmosfer var. Bu bask?n?n alt?ndan kalkabilecek g??teyiz. Bunu herkes g?recek. Buradaki en ?nemli etken birbirimize olan sevgi ve sayg?. ?lk kez bu kadroday?m. Arkada?l?k ve dostluk beni etkiledi. ?n?allah bu ba?ar?ya da yans?r.?
Semih: G?reve haz?r?m
Fenerbah?e?de son haftalarda kendisine verilen ?ans? iyi de?erlendirdi?ini ve ald?klar? iyi sonu?lar?n performans?n? etkiledi?ini anlatan Semih ?ent?rk, kendisini kadroya ?a??ran Fatih Terim?e te?ekk?r ederken, b?t?n g?c?yle haz?r durumda oldu?unu s?yledi.
Avrupa?da kul?p seviyesinde oynad??? ma?lar?n kendisi i?in bir tecr?be oldu?unu ifade eden Semih, ?Sonu?ta Norve? ma??, ??l?m kal?m ma??? diye nitelendirilebilir. Hocam ?ans verirse haz?r durumday?m. Bu konuda hi?bir stresim olmad?? derken, Norve??in ma? kasetlerini izlediklerini vurgulayarak, ?Defanslar? uzun ve fizikli ancak nihayetinde onlar da biz de insan?z. Elimizden gelen m?cadeleyi g?stermek istiyoruz. Ben Norve??ten daha kaliteli oldu?umuzu d???n?yorum. Sahaya inanarak ??karsak yenebiliriz. Fizik olarak daha iyi durumdalar, ama biz tekni?imizle ?n plana ??karsak, ara pas yap?p, yerden oynarsak, kazanaca??m?z? d???n?yorum? ifadesini kulland?.
?Havam?z ?ok g?zel?
Hakan ??k?r??n kadroya dahil edilmemesinin ard?ndan g?zlerin forvette kendisine ?evrildi?i ?eklinde y?neltilen bir soruya Semih, ?Hakan abi ?ok y?nl?, kendini ispatlam??, T?rkiye?nin en iyi golc?lerinden biri ve benim de ?rnek ald???m bir oyuncu. ?u an aram?zda yok. Teknik heyetin karar?. Biz buraday?z. Ben, Nihat ve Mehmet Y?ld?z var?z. Gelen herkes forma i?in m?cadele ediyor. Ben buradaysam, hocam bana g?vendi?i i?indir. Hakan abiden sonra bu formay? ta??mak zor. Benim ilk kamp?m. ?n?allah ilk ma??mda golle de tan???rsam benim a??mdan moral olur? ?eklinde konu?tu.
Norve? ma??nda milli tak?m?n kahramanlar?n?n kimler olaca?? ?eklindeki soruya, ?Buraya gelen 23 futbolcu da kahraman olacak cumartesi g?n?. Bunun i?in geldik. Sahaya inanarak ??kaca??z, zor bir ma? bizi bekliyor. ?nan?yorum ki b?y?k bir destanla d?nece?iz? diye cevaplayan Semih, s?zlerini ??yle tamamlad?: ?Tak?mda ?ok g?zel bir hava var. Arkada?l?k ?ok g?zel. Kendi aram?zda da toplant?lar yap?yor ve ma??n ?nemini her f?rsatta konu?uyoruz. ??nk? art?k i?in sonuna geldik. Buradan alaca??m?z bir galibiyet bizi Avrupa ?ampiyonas??na g?t?recek. Herkes y?ld?z ama kimse y?ld?z gibi davranm?yor. Ortam ?ok g?zel.?
G?khan: Kazanmak zorunday?z
Son d?nemde sergiledi?i performans ile g?z dolduran gen? defans oyuncusu G?khan G?n?l ise Norve??i incelediklerini s?yleyerek, ?Zaman iyimser ya da k?t?mser olma zaman? de?il, ger?ek?i olma zaman?. Ger?ek olan da Norve? ma??n? kazanma zorunlulu?umuz. ?al??malar?m?z? saha i?inde ve d???nda yap?yoruz. T?rk milleti i?in ne kadar ?nemli oldu?unu biliyoruz. Norve??i orada yenmek istiyoruz biz? diye konu?tu.
?mit milliler gitti
Bu arada ?mit Milli Futbol Tak?m?, ?ek Cumhuriyeti ile 17 Kas?m Cumartesi g?n? yapaca?? 2009 Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu ma?? i?in bu ?lkeye gitti.
Teknik direkt?r ?mit Davala, kafilenin Prag?a hareketinden ?nce Atat?rk Havaliman??nda yapt??? a??klamada, ?u ana kadar her ?eyin ?ok iyi gitti?ini ve 3 ma?ta 9 puan toplad?klar?n? belirterek, cumartesi g?n? ?ek Cumhuriyeti ile yap?lacaklar? ma?ta grup liderli?ini almak istediklerini s?yledi.
?ek Cumhuriyeti?nin iyi bir tak?m oldu?unu, ancak milli tak?m?n rakibi evinde yenecek g?c? bulundu?unu ifade eden Davala, ma? g?n?ne kadar en iyi ?ekilde haz?rlan?p, 3 puan? almak istediklerini s?yledi.
Kul?plerinde oynamayan futbolcular?n kendisini endi?elendirmedi?ini belirten Davala, bu oyuncular?n kul?plerinde iyi antrenman yapt???n?, ?u anki durumlar?n?nda bunun g?r?ld???n? kaydetti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net