Gazeteye sahip ??kmak

Yanda bir foto?raf g?r?yorsunuz. Hem ac?, hem de tatl? taraf? olan bir foto?raf. Ac?, ??nk? tam 148 hafta yay?nland?ktan sonra kapan?yor.


Yanda bir foto?raf g?r?yorsunuz. Hem ac?, hem de tatl? taraf? olan bir foto?raf. Ac?, ??nk? tam 148 hafta yay?nland?ktan sonra kapan?yor. ??te tatl? taraf? da burada ba?l?yor: haftal?k haber dergisi Ger?ek, yerini; i??inin, emek?inin, ayd?n?n, halklar?n, k???k esnaf?n, yazar?n, ozan?n, kad?n?n, ?ocu?un, e?itimcilerin, sa?l?k??lar?n, sinemac?lar?n, m?zik?ilerin, ?zetle s?ylemek gerekirse T?rkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? i?inde, hatta s?n?rlar?m?z?n d???nda da ya?ayanlar?n sesi olacak, g?nl?k bir gazeteye b?rak?yordu.
Bu yaz?y? okudu?unuz andan, tam 12 y?l 9.5 ay ?nce Ger?ek, ?Y?l: 3, Say?: 44?te, ama ger?ekte 148. say?s?n?n ilk sayfas?nda, ?DERG??den GAZETE?ye merhaba? k??esinde ??yle diyor:
?Kapak sayfalar?m?zda enine boyuna anlatt???m?z yeni bir s?rece giriyoruz. Bu say?m?zda ilan etti?imiz son, yeni bir ba?lang?c?n ad?m?d?r. B?yle bir sonu ilan etmek, bir do?um sevincini ifade eder.?
Ne olursa olsun, yine de i?im biraz buruktu. Ca?alo?lu?nda Habora Yay?nevi d?neminde ba?lam??t? birlikteli?imiz. Piyer Loti Caddesi?ndeydi o s?ralarda Ger?ek. Sonra ben ?zmir?e g?? etmi?tim.. Ger?ek?le yine birlikteydim.
Ve o ?...merhaba? ?u s?zlerle bitiyordu: ?K?sa bir s?re sonra ?merhaba? anlam?na gelmek ?zere: Ho??akal?n...?
Ger?ek?in ilk sayfalar?nda, ?hsan ?aralan?la, yeni gazete hakk?nda yap?lan bir s?yle?i var. S?yle?inin bir yerinde Say?n ?aralan ??yle diyor: ?K?sacas?, tekelci bas?n?n i?ine yuvarland??? krize yol a?an nedenler, ger?ekten muhalif, i??iden, emek?iden, ilerici olmakta ?srar eden ayd?ndan yana bir gazete ??karman?n imkan? olarak ortaya ??kmaktad?r.?
Tekelci bas?n 12-13 y?l ?nce de ayn? durumdayd?, bug?n de. Bug?n kapt?klar? ihaleler falan olmas?n, sadece gazete ??karmaya kalks?nlar, gazetecilikle u?ra?s?nlar, g?r?r?m ben onlar?n boylar?n?n ka? milimetre oldu?unu!.. Mal? ?teki i?lerden g?t?r?yorlar, sonra T?rkiye?de ve d??ar?da ?Ben gazeteciyim? diye, benzin istasyonlar?ndaki lastik ?i?irme pompalar? gibi hava bas?yorlar. Bu havac?lar?n tetik/kalemleri de ?yle de?il mi? Neyse...
Say?n ?aralan, yine s?yle?isinin bir yerinde ??yle diyor: ??te yandan gazetemiz sadece yeti?kinlere, sadece i??i ve memur gibi belirli bir toplumsal kesime hitap etmekle s?n?rl? bir gazete olmayacak. Girdi?i her evde, evdeki herkesin okuyaca?? bir sayfa, bir k??e olacak. ?rne?in i??i de, ev kad?n? da, emekli de, gen? de, ?ocuk da kendisine bu gazetede okuyacak bir k??e bulacak.?
Ger?ekten ??yle bir ge?mi?e, 12.5 y?ll?k ge?mi?e bak?nca, Say?n ?aralan??n dedi?i gibi hemen herkes okuyacak bir yaz?, bir konu bulabiliyordu gazetede.
Eksiklikler yok muydu? Vard? do?al olarak. ?rne?in bir spor sayfas?. Herkes yat?p-kalk?p ?Futbol? der. Ama teknik olanaks?zl?klardan, geceleyin yap?lan ma?lar?n sonu?lar? gazetemizde yay?nlanmaz. Bu ?ikayeti ?o?u kimseden duydum.
Gazetemiz 12.5 y?ld?r bu konuyu halledemedi. Ama yine ayn? s?reler i?inde gazete verdi. Hem de ?bak?lacak? de?il, ?okunacak? gazete. Ge?en g?n market sahibi bir arkada??m, pazar g?nk? gazetelerden ?bak?lacak? bir gazeteyi tartt?, tam 998 gramd?. Yani k?lliyetli miktarda ka??t. Haber olarak da bilmem kimin silikonlu g???slerinin yenile?tirilmesi ya da bilmem hangi televizyon dizisinin bir kad?n oyuncusunun bilmem ka??nc? sevgilisinin ?zellikleri... ??te bu haberlerin yay?nland??? s?rada Kazda?? falan elden ??k?yordu, ?ehit ailelerine para toplan?rken (80 trilyon toplam?), ?ankaya?ya 30 trilyona ek masraflar, RTE?ye 67 trilyonluk u?ak al?nma gibi i?ler oluyordu.
Son Ger?ek?te bir?ok ayd?n ve sendikac?, ??kacak olan bu gazete ?zerine d???ncelerini s?yl?yorlard?. ?o?u bir yerde birle?iyordu: ?Bu gazeteye sahip ??kmak gerekli...?
Evet, d???nce g?zeldi, ama tam anlam?yla ger?ekle?tirilemedi. Tekelci medyan?n egemenli?ine ?omak sokulsa da, ?Dur? denemedi. Gazete ??k?ncaya kadar muhabirimiz de, yazar?m?z da, di?er kadrolar?m?z da elinden geleni, hem de fedakarcas?na yapt?. Ama gazete bask?dan ??kt?ktan sonra pe?ini b?rakt?k. K?sacas?, ?oluruna b?rakt?k?. Belki de ?Gazete ??kt? ya, art?k gerisi kolay? diye d???nd?k. Oysa bu d???nce yanl??t?, tabii bence. Haber haz?rlamak, yaz? yazmak, bir yerde ger?ekten zor da olsa; yine de kolay taraf? vard?. Ama esas zor olan?, tekelci medyan?n egemen oldu?u bir ortamda bu gazetede yaz?lanlar?, haberin ve yaz?n?n ger?ek sahibi olan insan?m?za okutmakt?.
Bunu becerebildik mi? Kimse al?nmaya-gocunmaya, ama beceremedik.
?ki somut ?rnek verece?im: 1) ?oook y?llar ?nce YAZKO, Somut gazetesini ??kar?yordu. S?k?y?netim engelledi da??t?m?n?. H?rda??t?m, ?Da??tm?yorum? dedi, gazeteyi g?t?rd???m?zde. Bir Volkswagen?im vard? o zamanlar. Y?kledim gazeteleri, Avc?lar?dan Pendik?e, Rumelikava???ndan Yenikap??ya, Beykoz?dan Moda?ya dek, 2 g?nde ?stanbul?u hallettik. Anadolu?ya da otob?slerle g?nderdik. Sonu?: Sat?? y?zde y?z artt?. Erol Toy bilir bu olay?... 2) Habora Yay?nevi olarak ?Amerikan Kom?nist Partisi? ba?l?kl? kitab? yay?nlam??t?m. Da??t?c?lar 5?er-10?ardan 50-60 tane kadar al?yorlard?. Sevgili Masis K?rk??gil bir yandan, ben ?teki yandan ?stanbul?un alt?n? ?st?ne getirdik, o zor g?nlerde 600 da??tt?k, 400-450 tane satt?k.
Sahip ??k?l?nca oluyormu?. Bunu ??renmi?tim...
?nan?yorum gazeteyi seven, yapt?klar?na ve yapacaklar?na inanan gen?ler ve emek?iler i?in baz? ?eyler zor de?ildir. Yoksa tekelci bas?n istedi?i gibi at ko?turur ve hakl? da say?labilir...
B?lent Habora
www.evrensel.net