Ahmet Kutsi Tecer an?ld?

T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS), tiyatro yazar?, ?air ve halkbilimci Ahmet Kutsi Tecer?i ?l?m?n?n 40. y?l d?n?m?nde d?zenledi?i etkinlikle and?.


T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS), tiyatro yazar?, ?air ve halkbilimci Ahmet Kutsi Tecer?i ?l?m?n?n 40. y?l d?n?m?nde d?zenledi?i etkinlikle and?. Tar?k Zafer Tunaya K?lt?r Merkezi?nde ?nceki ak?am ger?ekle?tirilen etkinlikte, Ahmet Kutsi Tecer?in hayat?ndan kesitler sunuldu ve ?ok y?nl? sanat?? ki?ili?i anlat?ld?.
Halkbilimci Metin Turan, ?air-Yazar M?slim ?elik, TYS Y?netim Kurulu ?yesi ?lhan G?lek ve ?air Nurullah Can??n konu?ma yapt??? etkinlikte, TYS Ba?kan? Enver Ercan yapt??? a??? konu?mas?nda, Ahmet Kutsi Tecer?i anmaktan ve etkinli?e g?sterilen ilgiden ?ok mutlu oldu?unu kaydetti. Daha sonra s?z alan ?lhan G?lek, Beh?et Kemal ?a?lar??n, Ahmet Kutsi Tecer i?in ?halk sanat?n?n Sivas Kongresi?ni toplayan adam?? dedi?ini hat?rlatarak, onun ?ok y?nl? sanat?? ki?ili?inin alt?n? ?izdi. Halk m?zi?i ustalar?ndan ?emsi Yast?man?la, Ahmet Kutsi Tecer?in birbirlerine yazd?klar? halk ?iirlerinden ?rnek veren ?lhan G?lek?ten sonra ?air Nurullah Can, Tecer?in ?Nerdesin? adl? ?iirini okudu.
?air-Yazar M?slim ?elik, Ahmet Kutsi Tecer?in zamana direnen en fazla 4 veya 5 ?iirinin oldu?unu, bunun ?iirde de folklorik d???nmesinden kaynakland???n? belirtti. Tecer?in yazd??? tiyatro oyunlar?na da de?inen ?elik, yine Tecer?in s?n?fsal bak?? a??s?na sahip olmad???n?, ya?ad??? d?nemin tek parti rejimi d?nemi oldu?unu ve bunun da eserlerine yans?d???n? belirtti. ?air Nurullah Can??n, Ahmet Kutsi?den ?iirler okumaya devam etti?i etkinlikte s?z alan Metin Turan, Ahmet Kutsi Tecer?in halkbilimci kimli?ine dikkat ?ekmek istedi. A??k Veysel?in Ahmet Kutsi?ye yazd??? ?iirleri hat?rlatan Turan, onun b?y?k bir k?lt?r adam? oldu?unu ifade etti. E?itim g?rd??? Sorbonne?dan, ?al??t??? Sivas?a kadar Tecer?in ya?am?ndan kesitler sunan Metin Turan, bunun Tecer?in ne kadar halk?? biri oldu?unun i?areti oldu?unu s?yledi. Etkinlik daha sonra Nevzat Karaku??un, Kul H?seyin?den ve A??k Veysel? den s?yledi?i deyi?lerle son buldu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net