Umut?tan ???ten ?yk?ler


Umut Yay?mc?l?k taraf?ndan yay?nlanan ????ten ?yk?ler? kitab?nda i?tenlik, ?? anlam?yla da s?zc??? kar??l?yor. Aktar?lanlar, i?inde ya?ayanlarca ve i?tenlikle dile getirilmi?. Ayn? zamanda, yay?nevinin ?ns?z?nde belirtti?i gibi ?kolektifin bir par?as? olarak verilen eme?in? g?rmezden gelinmeyerek, bu eme?in kitapla?t?r?lmas? anlam?nda da ???ten ?yk?ler.
On iki ?yk?-an? anlat?y? i?eren kitapta yer alan ?yk?lerden ilk ikisi; 12 Eyl?l g?nlerindeki Diyar-? Bekir Zindan??nda ya?ananlar? konu al?yor. Zulm?n tariflenemez ?iddette h?k?m s?rd??? ko?ullarda ya?ananlar, birinci ?yk?de K?rt devrimcisi Bi?ar Hoca?n?n yakla??mlar? ekseninde; ikinci ?yk?de ise Diyar-? Bekir delikanl?l???n?n simgelerinden Veyso Baba?n?n tav?rlar? ekseninde anlat?l?yor.
215 sayfadan olu?an ???ten ?yk?ler; gerilla ya?am?ndan ve onlar?n halkla ili?kilerinden do?an ?yk?ler yan?nda, k???k k?z ?ocu?u Ya?mur?un k?ydeki bir g?n?n?, Berdel?e kurban edilen G?listan?? ve o g?nlerin k???k ?ocu?unun an?lar?ndan Mahirlerin K?z?ldere?de katledili? ?yk?s?n? i?eriyor.
Memik Horuz
www.evrensel.net