Eyl?l, engelleri a?t?

Tekirda? 1 No?lu F Tipi?ndeki siyasi tutuklu ve h?k?ml?lerin giri?imleriyle alt? ay ?nce i?eriden yay?n hayat?na ba?layan Eyl?l Sanat-Edebiyat dergisinin 6. say?s? sonunda okurla bulu?tu.


Tekirda? 1 No?lu F Tipi?ndeki siyasi tutuklu ve h?k?ml?lerin giri?imleriyle alt? ay ?nce i?eriden yay?n hayat?na ba?layan Eyl?l Sanat-Edebiyat dergisinin 6. say?s? sonunda okurla bulu?tu. Uzun bir s?re idare taraf?ndan ?sak?ncal?? bulunarak engellenen dergi, ilk say?s?ndan itibaren di?er cezaevlerindeki tutuklular?n, d??ar?daki yak?nlar?n?n ve edebiyat okurlar?n?n yo?un ilgisiyle kar??la?m??t?. 6. say?s? Kardelen Bas?m Yay?m taraf?ndan bas?lan derginin ?n kapa??nda Azimet Ceyhan??n; arka kapa??nda Mehmet Bo?atekin?in ?izimleri kullan?lm??. Derginin bu say?s?nda, ?ok say?da ?yk?, ?iir ve ?izimlerin yan? s?ra ?air Ataol Behramo?lu?yla Eyl?l dergisince yap?lm?? bir r?portaj da yer al?yor. (K?LT?R SERV?S?)
?leti?im adresi: Hasan ?ahing?z, Tekirda? 1 No?lu F Tipi Cezaevi
www.evrensel.net