Gen? bir ?air

Bu y?lki T?YAP ?stanbul Kitap Fuar??nda gen? bir ?airle tan??ma imkan? buldum.


Bu y?lki T?YAP ?stanbul Kitap Fuar??nda gen? bir ?airle tan??ma imkan? buldum. Cana Akdal, hen?z 14 ya??nda bir gen? k?z?m?z. G?nizi Yay?nc?l?k taraf?ndan yay?mlanan Karpuz Kesmeden Nereye adl? kitab?n?n imza g?n? i?in babas?yla birlikte gelmi? fuara?
Gayreti takdire de?er.
??nk??
??nk? bu y?lki ve ?nceki y?llardaki fuarlarda dikkatimi ?eken bir durum var. ?o?u gen? -ki bunlar?n i?inde lise ??rencileri de var- kendi okuyacaklar? kitaplar? se?me ?zg?rl???ne sahip de?ilken, Cana ya??na bakmadan ya?ad?klar?ndan, g?zlemlerinden dam?tarak yazd??? ?iirleri kitapla?t?rma cesareti g?sterebiliyor her ?eyden ?nce? Yaln?zca b?y?klerinin se?ti?i kitaplar? okumak zorunda kalan gen?lere de?il, b?y?klere de ?rnek olacak bir gen? k?z Cana Akdal?
Cana, beklenenden 3 ay kadar ?nce, 19 May?s 1994?te gelmi? d?nyaya?
Sekizinci s?n?f ??rencisi olan Cana, neden yazd???n? ?Zor ge?en kimi g?nlerde yazarak, adeta m?sralarda kaybolarak mutlulu?a uzan?yorum. Bir ?eyler yazmak zorunda hissettim kendimi. Bunun neden ?iir oldu?u konusunda ise ger?ekten bir fikrim yok? ?eklinde a??kl?yor?
?Bir insan?n ba?aramayaca?? tek ?ey, daha ?nce denemedi?i ?eydir? dizeleri, onun kararl?l???n?n bir i?areti olsa gerek.
N?z?m Hikmet ve Orhan Veli?yi seviyor. Moskova?ya Uzanan Eller ?iirinde, sevdi?i ?airine seslenmi?: ?Bug?n esti akl?ma / adamak m?sralar? naz?m?a / d???nmek, d???nmek, / k?z ?ocu?unu / g?l?msetmek sonra da. / kay?n ormanlar?n? hat?rlamak yeniden / bulutlar? kurtarmak nefretlerden, / bir Japon gemisinden, / memleketine tapan/sat?rlara s??mayan / gurbet ?ocu?una...?
Ya??n?n k???kl??? kadar ya?am, do?a, a?k ve do?ayla-insan ili?kisine dair ?iirleri de ?evresindekileri ?a??rt?yor.
Yeni kitab?n?n ipu?lar?n? da ?Yazar Olmu?um? adl? ?iirinde veriyor: ??b?r kitab?mda / yazm???m hayat?m?, / anlas?nlar diye / hayat?n anlam?n?...?
www.evrensel.net