T?rk-Ermeni sorunu bibliyografyada

Aras Yay?nc?l?k, ?nemli bir ?al??may? daha okurlar?n ilgisine sunuyor: T?rk Ermeni Sorunu Bibliyografyas?.


Aras Yay?nc?l?k, ?nemli bir ?al??may? daha okurlar?n ilgisine sunuyor: T?rk Ermeni Sorunu Bibliyografyas?. br>T?rkiye?nin y?zle?meyi erteledi?i ?b?y?k? sorunlar?ndan biri olan T?rk-Ermeni sorunu ?zerine 1870?lerden g?n?m?ze kadar yaz?lm?? ?e?itli dillerdeki b?t?n ?nemli kaynaklar? bir araya getirmeyi ama?layan bibliyografya, a??rl?kl? olarak birincil kaynaklar, an?lar, monografiler ve tezlerden olu?uyor.br>Canan Badem?in haz?rlad??? ?al??ma, be? temel b?l?mden olu?uyor: Bas?lm?? bibliyografyalar, internette yer alan kapsaml? bibliyografyalar, yay?mlanm?? kitap ve makaleler, yay?mlanmam?? y?ksek lisans ve doktora tezleri, se?ilmi? internet siteleri. br>T?rk-Ermeni sorunu ?zerindeki geni? literat?r? ele alan daha ?nceki baz? bibliyografya ?al??malar?n?n aksine, konusuyla ilgili geni? literat?r?; ?ngilizce, Almanca, Frans?zca, Rusca, Ermenice ve T?rk?e gibi dillerdeki toplanm?? b?y?k bilgi birikimini nesnel bir yakla??mla ele alan bibliyografya, 4 bin 450 maddede toplanan 5 binden fazla yay?n?n d?k?m?n? veriyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net