Tahsin Y?cel?e Balkanika Edebiyat ?d?l?

Balkan ?lkeleri edebiyat??lar? aras?nda d?zenlenen ve bu y?l onuncusu ger?ekle?tirilen Balkanika Edebiyat ?d?l?, T?rk edebiyat?n?n usta yazar? Tahsin Y?cel?in Can Yay?nlar? taraf?ndan ge?en y?l yay?nlanan son roman? G?kdelen?e verildi.


Balkan ?lkeleri edebiyat??lar? aras?nda d?zenlenen ve bu y?l onuncusu ger?ekle?tirilen Balkanika Edebiyat ?d?l?, T?rk edebiyat?n?n usta yazar? Tahsin Y?cel?in Can Yay?nlar? taraf?ndan ge?en y?l yay?nlanan son roman? G?kdelen?e verildi. Tahsin Y?cel ?d?l?n?, Bulgaristan??n ba?kenti Sofya?da d?zenlenen bir t?renle ald?. Gelece?in ?stanbul?unun portresini ?izerken asl?nda g?n?m?zde ya?anan ??r?meyi ve ??kar ili?kilerini anlatan G?kdelen, yar??maya kat?lan di?er alt? Balkan ?lkesinin diline ?evrilerek bu ?lkelerde de yay?nlanacak. 2003 y?l?nda Ayfer Tun??un ?Bir M?niniz Yoksa Annemler Size Gelecek? adl? kitab? da ayn? ?d?le de?er bulunmu?tu. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net