Butto yeni ittifak aray???nda

Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ikinci darbesine sahne olan Pakistan, son g?nlerde ?beklenmedik? siyasi geli?melere sahne oluyor.


Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ikinci darbesine sahne olan Pakistan, son g?nlerde ?beklenmedik? siyasi geli?melere sahne oluyor.
8 y?ll?k ?g?n?ll?? s?rg?n hayat?ndan General ile ABD arabuluculu?unda yapt??? ?g?? payla??m?? anla?mas? sayesinde d?nen Pakistan??n eski Ba?bakan? Benazir Butto, Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?i iktidar? b?rakmaya zorlamak i?in aralar?nda ?slamc?lar ile M??erref?in devirdi?i eski ba?bakanlardan Nevaz ?erif?in de bulundu?u b?t?n muhalefetle ittifak kurmay? hedefliyor.
Halen ev hapsinde olan Butto, ?nceki g?n General M??erref ile b?t?n irtibat? kesti?ini ilan ederek, ilk kez M??erref?in genelkurmay ba?kanl???n?n yan? s?ra devlet ba?kanl???ndan da istifa etmesi ?a?r?s?nda bulunmu?tu.
Bu arada, ocak ay?nda cunta g?lgesinde se?ime gidecek olan Pakistan?da meclis bug?n feshediliyor.
?erif?ten olumlu yan?t
Pakistan?da ?demokrasinin yeniden tesisi? i?in Bat?l? ?lkelerin adeta ?yeni umudu? olarak ortaya at?lan Butto?ya, General?in 1999 y?l?ndaki darbesiyle devrilen eski Ba?bakan Nevaz ?erif?ten ise bu ?a?r?ya olumlu tepki geldi.
S?rg?nde kald??? uzun y?llar?n ard?ndan ge?en ay ?lkesine d?nd?kten hemen sonra tekrar s?n?r d??? edilen ?erif, Butto?nun, M??erref?le her t?rl? ba?lant?y? kesti?ini a??klamas?n? ve M??erref?in istifa etmesi ?a?r?s?n? memnuniyetle kar??layarak, muhalefetin M??erref?e kar?? birle?mesi gerekti?ini s?ylemi?ti. ?erif, muhalefeti, M??erref?in 3 Kas?m?da g?revden ald??? yarg??lar?n g?reve iadesini sa?lamak i?in birlikte ?al??maya ?a??rm??t?.
?Ortak ??karlar? koalisyonu
Ola?an?st? hale kar?? ?nceki g?n Lahor?dan ?uzun y?r?y??? eylemini ba?latmay? planlayan, ancak 1 haftal???na ev hapsine al?nan Butto, ?nceki g?n ayr?ca eski rakipleri ?slamc? ittifak?n lideri Gazi H?seyin Ahmed ile eski kriket oyuncusu yeni muhalefet lideri ?mran Han?? telefonla arad?.
Butto?nun lideri oldu?u PPP yetkililerine g?re Butto, bu g?r??melerde ?bir ortak ??karlar koalisyonu? ?nerdi. Butto?nun yard?mc?s? senat?r Latif K?se, ?liderlerinin, ?lkeyi ger?ek bir demokrasiye d?nd?rmek i?in b?t?n muhalefet partilerini, asgari bir g?ndemle birle?tirmeye ?al??t???n?? s?yledi. K?se, asgari g?ndemi de ?General M??erref?in iktidardan ?ekilmesi, ?zg?r ve adil bir se?im yapacak tarafs?z bir h?k?metin ulusal uzla?mayla kurulmas?? olarak a??klad?.
M??erref?e bask? art?yor
Butto?nun bu giri?imleriyle e? zamanl? olarak, eski Ba?bakan?? ?yeni demokrasi umudu? olarak lanse eden Bat?l? ?lkelerin General ?zerindeki bask?s? da art?yor. ?lke i?inde de rakiplerinden ve m?ttefiklerinden artan bir bask?yla kar?? kar??ya kalan M??erref?in, ?n?m?zdeki g?nlerde ABD?nin iki numaral? diplomat? ve eski istihbarat ?efi John Negroponte?yi a??rlamas? bekleniyor.
Pakistan?a ge?en hafta yard?mlar? kesme uyar?s?nda bulunan ABD?nin D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Negroponte?nin, bu hafta ?slamabad?a giderek M??erref?e OHAL?i kald?rmas? ?a?r?s?nda bulunaca?? ifade ediliyor.
Buna ra?men M??erref, ?nceki g?n New York Times?da yer alan a??klamas?nda, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n OHAL?in kald?r?lmas? ?a?r?lar?na kat?lmad???n?, aksine, bu durumun se?imlerin sorunsuz yap?lmas?n? sa?layaca??n? ifade etti ve Butto?nun da istifas?n? istemeye hakk? olmad???n? kaydetti.
General Pervez M??erref, SKY televizyonuna da, ?asl?nda istifay? ?nceden d???nd???n?, ancak ?imdi kendisinin Pakistan?? demokrasiye g?t?recek ki?i oldu?unu fark etti?ini? ifade etti. (DI? HABERLER)
Firari muhalif ?mran Han yakaland?

Pakistan?da firari muhalefet lideri ?mran Han??n, bir g?steriye kat?lmak ?zere sakland??? yerden gizlice ??kt??? s?rada polis taraf?ndan g?zalt?na al?nd??? bildirildi. Lahor polisinden Halid Batti, muhalefet lideri ve eski kriket?i ?mran Han??n polisin elinde bulundu?unu ve evinde g?zetim alt?na al?naca??n? belirtti. OHAL?in ard?ndan Lahor?daki evinde g?z hapsine al?nan, ancak ka?an Han, M??erref?e kar?? bir ??renci hareketi ba?latmak istedi?ini s?yledi.
Lahor kentindeki Pencab ?niversitesi?nde d?zenlenen g?steride yapaca?? konu?madan ?nce polis taraf?ndan g?zalt?na al?nan Han, ?Diktat?r M??erref ve yasad??? ?nlemlerine kar?? bir ??renci g?sterisinin ba??n? ?ekmek i?in geldim? diye konu?tu. Han, AFP?ye telefonla yapt??? a??klamada, ?Herkesin ?n?nde polise teslim olmak istiyordum. Amac?m bir ??renci hareketi ba?latmakt?? ifadelerini kulland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net